Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σαποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήµης της Μετεωρολογίας, της Κλιµατολογίας και του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος, µέσω της δηµιουργίας ειδικευµένων επιστηµόνων και της αποτελεσµατικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας και εφαρµογής.

   Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στον κλάδο Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον.

   Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στους κλάδους:

   α) Μετεωρολογία,

   β) Κλιματολογία και

   γ) Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, που συνδέονται άμεσα με τη μελέτη θεμάτων της Bασικής και της Εφαρμοσμένης έρευνας στις Επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος.

   Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μετεωρολογίας, οι φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα της Πρακτικής, Συνοπτικής και ∆υναμικής Μετεωρολογίας, της Αγρομετεωρολογίας, Φυσικής Νεφών και Υδρομετεωρολογίας, καθώς και στα θέματα Πρόγνωσης και Τροποποίησης Καιρού.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Από το Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν δέκα (10) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Μηχανικών) και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και

   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ.

   Προϋπόθεση εγγραφής ενός κατόχου πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών είναι η επιλογή του από την αρμόδια Επιτροπή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

   α) Το γενικό βαθμό του πτυχίου, με ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς” σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.
   β) Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα, σε ποσοστό 10%. Τα τρία αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μάθημα επιπέδου Γενικών Μαθηματικών ή Γενικής Φυσικής και δύο μαθήματα από το χώρο των Ατμοσφαιρικών Επιστημών.
   γ) Την επιτυχή γραπτή ή προφορική εξέταση στα μαθήματα: i) Γενική Μετεωρολογία ii) Γενική Κλιματολογία, και iii) Χρήση Η/Υ, σε ποσοστό 35%. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος είναι καθορισμένη και δίνεται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.
   δ) Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, αν τέτοια εργασία προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, με ποσοστό 10% αν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται.
   ε) Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων και την αξιολόγηση των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%.
   ζ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου πάνω σε συναφές ή συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, με ποσοστό 7.5%.
   στ) V. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας , με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.

   Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2) μοριοδοτείται με δέκα (10),η πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) με οκτώ (8) και η καλή γνώση (επίπεδο Β2) με έξι (6). Σε περίπτωση μη κατοχής των παραπάνω τίτλων δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της επιλογής τους. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν επιτυχώς τη γραπτή εξέταση της γλώσσας μοριοδοτούνται με μέγιστο το πέντε (5).

   Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_meteo.htm), πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

   1) Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
   2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   3) Βεβαίωση περάτωσης σε περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία λήψης πτυχίου.
   4) Βιογραφικό Σημείωμα.
   5) Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής, ή Γαλλικής ή Γερμανικής. Σε περίπτωση μη κατοχής αποδεικτικού ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή εξέταση.
   6) δύο συστατικές επιστολές
   7) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (ερευνητικές εργασίες, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κ.τ.λ.) εφόσον υπάρχει.

   Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, από Δευτέρα 21-9-2020 έως Παρασκευή 9-10-2020.

   Τόπος κατάθεσης: Στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας (τηλ.2310-998470, 2310-998450).

   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής φακέλου: Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, Κτήριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124.

   Οι εξετάσεις εισαγωγής θα διεξαχθούν από 12/10/2020 έως 16/10/2020. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί έγκαιρα.

   Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του ιού COVID19.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310-998470, 2310-998450) και στην Διευθύντρια του Π.Μ.Σ Αναγνωστοπούλου Χριστίνα (email [email protected], τηλ. 2310-998414).

  • Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Πρακτική Μετεωρολογία
   • Προγραμματισμός Η/Υ
   • Θερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας
   • Κλίμα Μεσογείου-Ελλάδας
   • Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία

   B΄ Εξάμηνο:

   • Δυναμική Μετεωρολογία
   • Συνοπτική Μετεωρολογία
   • Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία
   • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
   • Αγρομετεωρολογία
   • Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Φυσική Νεφών και Τροποποίηση του Καιρού
   • Δυναμική και Φυσική Κλιματολογία
   • Κλιματικές Μεταβολές
   • Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα
   • Αριθμητική Πρόγνωση καιρού
   • Κλιματικά Μοντέλα

   Δ΄Εξάνηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email