Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
   α) Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ’ αυτούς τους τομείς.
   β) Στην εξειδίκευση ιατρών, βιολόγων, βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων και γενικά επιστημόνων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του Π.Μ.Σ.
   γ) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου “ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιοηθική” (MSc in Bioethics).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Θεολογίας και Θεωρητικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

   Στο Π.Μ.Σ. δύνανται επίσης να εγγραφούν:
   α. πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και
   β. πτυχιούχοι θετικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) και πτυχιούχοι Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλουν από 07 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 30 Οκτωβρίου 2020 φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68-100:

   α) Αίτηση συμμετοχής.
   β) Αντίγραφο πτυχίου
   γ) Γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας.
   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η επαγγελματική, επιστημονική ή ερευνητική εμπειρία.

   Με την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΠΣ στη Βιοηθική ([email protected]) σύντομο βιογραφικό.

   Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, η παρακολούθησή του υποχρεωτική και προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ.

   Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων και ίσως χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, 3ος όροφος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 68100 Αλεξανδρούπολη και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος κα. Αλεξάνδρα Τσαρούχα Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής.

   Τηλ. 2551351001, 2551030911 e-mail: [email protected] και στην ιστοσελίδα http://www.med.duth.gr/postgraduate/programs/

  • Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email