Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α’/04.08.2017) που αφορά στο θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.1521/29.05.2018, Φ.Ε.Κ.1905, τεύχος Β’, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ για τα ακαδηµαϊκά έτη 2019–2021.

   Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας, µέσω της προσφερόµενης διεπιστηµονικής γνώσης, σε επιλεγµένο αριθµό φοιτητών µε δέσµη ειδικών µεταπτυχιακών µαθηµάτων–σεµιναρίων, σύµφωνα µε τα διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα. Προσφέρει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία για τη δηµιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές και θεωρητικές συνιστώσες των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α’/04.08.2017) που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.1521/29.05.2018, Φ.Ε.Κ.1905, τεύχος Β’, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ για τα ακαδημαϊκά έτη 2020–2022. 

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας, μέσω της προσφερόμενης διεπιστημονικής γνώσης, σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών με δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων–σεμιναρίων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Προσφέρει τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία για τη δημιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και θεωρητικές συνιστώσες των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και τη λειτουργία τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής οριζόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3685/2008 ή ν. 3328/2005 (Α ́80). 

   Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν: 

   1. Πέντε (5) πρόσφατα έργα 
   2. Βαθμός πτυχίου 
   3. Φάκελος 20 έως 30 εκτυπωμένων φωτογραφιών του έργου 
   4. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου (έως 2 σελίδες) 
   5. Γνώση Ξένης γλώσσας 
   6. Συνέντευξη 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων σε δύο στάδια από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, και η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα επιτυχίας. 

   Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να εγγραφούν. 

   Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα μαθήματα αρχίζουν τoν Οκτώβριο του 2020 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των διαλέξεων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική. Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δέκα (10) κατ’ έτος. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 έως και Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 με την κάτωθι διαδικασία: 

   α) ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών/Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα, υπόψη κ. Αρχ. Κλαμαριά). 

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή: 

   • Αίτηση η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr (με 3 φωτογραφίες ταυτότητας)
   • Αντίγραφο πτυχίου (για Σχολές της αλλοδαπής και αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   • Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου.
   • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

   β) Ηλεκτρονική υποβολή στο e-mail του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών [email protected] και της Γραμματείας [email protected]

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή: 

   • Αίτηση η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr (με ψηφιακή φωτογραφία ταυτότητας)
   • Φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου–εργασιών (portfolio) που να περιλαμβάνει από 20 έως 30 εκτυπωμένες φωτογραφίες του έργου (για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης).
   • Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου του υποψηφίου (έως 2 σελίδες).
   • Αντίγραφο πτυχίου (για Σχολές της αλλοδαπής και αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   • Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου.
   • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκμηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα Αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

   Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή σε έντυπη (ταχυδρομική αποστολή) και ψηφιακή μορφή (ηλεκτρονικό μήνυμα) της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. 

   Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την ημέρα και ώρα της συνέντευξης να προσκομίσουν πέντε (5) πρόσφατα έργα τους

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Αρχοντούλα Κλαμαριά, τηλ.: 210 3897105, e-mail: [email protected] (Πατησίων 42, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82) και την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού www.met.asfa.gr 

  • Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού είναι τέσσερα (4) εξάµηνα. Τα µαθήµατα αρχίζουν τoν Οκτώβριο του 2020 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και των διαλέξεων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική.

   ∆εν απαιτεί και καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών. Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δέκα (10) κατ’ έτος.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   1o ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εργαστήριο 10 Δ.Μ.
   • Ιστορία της Τέχνης (1) 2 Δ.Μ.
   • Φιλοσοφία – Αισθητική (1) 2 Δ.Μ.
   • Σεμινάρια – Διαλέξεις 2 Δ.Μ.

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εργαστήριο 10 Δ.Μ.
   • Ιστορία της Τέχνης (2) 2 Δ.Μ.
   • Φιλοσοφία – Αισθητική (2) 2 Δ.Μ.
   • Σεμινάρια – Διαλέξεις 2 Δ.Μ.

   B’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   3o ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εργαστήριο 10 Δ.Μ.
   • Ιστορία της Τέχνης (3) 2 Δ.Μ.
   • Φιλοσοφία – Αισθητική (3) 2 Δ.Μ.
   • Σεμινάρια – Διαλέξεις 2 Δ.Μ.
   • Ανάθεση διδακτικού έργου στα εργαστήρια των προπτυχιακών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 5 Δ.Μ.

   4o ΕΞΑΜΗΝΟ

   • α. Εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας 20 Δ.Μ.
   • β. Θεωρητική εργασία συναφή με το περιεχόμενο του εικαστικού θέματος της διπλωματικής εργασίας (έως 10 σελίδες)

   Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 73 Δ.Μ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email