Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας (Master by Research on Financial and Management Engineering)

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας” (ΜE.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering) είναι η εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετική με εξειδικευμένα θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Το ΠΜΣ στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

   Το ΠΜΣ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19-07-2018, τ. Β΄) και απευθύνεται σε όσους/ες: (α) θέλουν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά την ενασχόλησή τους με την έρευνα πριν εισέλθουν σε διδακτορικό κύκλο σπουδών, (β) προτιμούν την ενασχόληση με την έρευνα από τη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων/ εργασιών και (γ) σε αποφοίτους που μπορεί να έχουν ήδη παράξει κάποια πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα στη διπλωματική τους εργασία, που με κάποια περαιτέρω προσπάθεια μπορεί να έχει προοπτικές να γίνει καλύτερη και να είναι δημοσιεύσιμη.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 2171/13-07-2016, τ. Β΄ – ΦΕΚ Επανίδρυσης 2884/19.07.2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering).

   Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
   Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

   Στο ΠΜΣ ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το ΠΜΣ αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές. Τα προτεινόμενα θέματα έρευνας θα αναρτώνται μέχρι τις 31.07.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
   http://medmode.aegean.gr/el/research
   και ακολούθως στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:
   https://nautilus.aegean.gr/

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση: α) δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων, β) δύο (2) μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, γ) επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης, καθώς και δ) υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά, κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η επιτυχής εξέταση στα προαναφερόμενα μαθήματα καθώς και η υποβολή των δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων.

   Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) εντατικές διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) εξεταστική περίοδο που διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

   Το ΠΜΣ χρησιμοποιεί τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δύναται να λειτουργήσει άμεσα και πλήρως εξ αποστάσεως σε περίπτωση που απαιτηθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όπως συνέβη κατά το Ακαδ. Έτος 2019 – 2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 0000170121

   Το Πρόγραμμα είναι α) πλήρους φοίτησης με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ.. τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, β) μερικής φοίτησης με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ.. πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.
   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

   Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17, είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ..

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων και Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της ημεδαπής, ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο 4485/17, ύψους 1.000€.

   Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες παρέχεται αριθμός βραβείων και υποτροφιών, που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα (βλ. https://www.aegean.gr/βραβείααριστείας). Επιπλέον, το ΠΜΣ παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

   H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/Φοιτητριών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   • Κατηγορία πτυχίου/διπλώματος
   • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, χρόνος που απαιτήθηκε για την κτήση του και επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών)
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   • Συνέντευξη υποψηφίου.

   Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/υποψηφίας. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν τυχόν δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα καθώς και οι συστατικές επιστολές.

   Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 31.08.2020 Πέμπτη 24.09.2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, επιλέγοντας έως τρία (3) προτεινόμενα θέματα έρευνας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31.08.2020 24.09.2020 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,
   2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
   3. Μονοσέλιδο κείμενο στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/υποψηφίας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ,
   4. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών (οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17),
   5. Φωτοτυπία αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.,
   6. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχει),
   7. Φωτοτυπία, των δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/υποψηφίας,
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τον/την υπογράφοντα/υπογράφουσα αυτών,
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)
   10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν),
   11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
   12. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Περισσότερες πληροφορίες:
   Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τηλ.: 2271035432 και ώρες 12:00 – 15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://medmode.aegean.gr/

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης, καθώς και η υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά, κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο, και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Τεκμηρίωση Παραγόμενης Ερευνητικής Δραστηριότητας I – Υ 20 ECTS
   • Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς – ΥΕ 10 ECTS
   • Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση – ΥΕ 10 ECTS
   • Διεθνής Μακροοικονομική – ΥΕ 10 ECTS
   • Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές – ΥΕ 10 ECTS
   • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά – ΥΕ 10 ECTS
   • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων – ΥΕ 10 ECTS
   • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων – ΥΕ 10 ECTS
   • Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας – ΥΕ 10 ECTS

   Σύνολο: 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Τεκμηρίωση Παραγόμενης Ερευνητικής Δραστηριότητας II – Υ 20 ECTS
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων – ΥΕ 10 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία – ΥΕ 10 ECTS
   • Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων – ΥΕ 10 ECTS
   • Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών – ΥΕ 10 ECTS
   • Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής – ΥΕ 10 ECTS
   • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΥΕ 10 ECTS
   • Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων – ΥΕ 10 ECTS
   • Δημόσια Διοίκηση (ΚράτοςΘεσμοί-Διακυβέρνηση) – ΥΕ 10 ECTS
   • Δημόσια Οικονομικά/Οικονομική και Φορολογική Πολιτική – ΥΕ 10 ECTS
   • Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων – Έργων ΥΕ 10 ECTS
   • Διοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση – Μεταρρυθμίσεις ΥΕ 10 ECTS

   Σύνολο: 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εκπόνηση-Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Υ 15 ECTS
   • Αξιολόγηση επιστημονικών άρθρων – Υ 15 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email