Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» είναι:

   Η κατάρτιση και εξειδίκευση στη σύγχρονη κλινική και νοσηλευτική Φροντίδα σε ένα πεδίο αιχμής όπως είναι η Κλινική Νεφρολογία, η Εξωνεφρική Κάθαρση (Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση) και η Μεταμόσχευση. Η διεξοδική και σε βάθος εκπαίδευση, βασισμένη
   στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά και κλινικά δεδομένα, με σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων και δημιουργία ειδικών με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
   Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ ).

   Το ΠΜΣ μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογίας γενικότερα.

   Έναρξη μαθημάτων στις 7 Μαρτίου 2019. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.000 ευρώ (1.000 € με την έναρξη του Α΄ Εξαμήνου και 1000 € με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου).

   Γίνονται δεκτοί 1) πτυχιούχοι (ή τελειόφοιτοι, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2019) Ιατρική;, Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής, 2) πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με τίτλο συναφούς αντικειμένου με τους τομείς της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής ή της Νεφρολογίας και 3) πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα:

   1) Αίτηση Συμμετοχής.doc

   2) Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους,

   3) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,

   4) Βιογραφικό Σημείωμα,

   5) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας,

   6) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών και άλλα επιπρόσθετα προσόντα, όπως ειδικά σεμινάρια, επιστημονικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις,

   7) Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες,

   8) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας,

   9) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για την επεξεργασία της αίτησης είναι υποχρεωτική η υποβολή των 1, 2, 4, 8 και 9 ενώ η κατάθεση των υπολοίπων είναι μεν επιθυμητή αλλά προαιρετική.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019 από την Επιτροπή επιλογής υποψηφίων (ΕΕΥ)

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και Δικαιολογητικών: 31 Ιανουαρίου 2019. Κατάθεση προσωπικά ή αποστολή με Courier (όχι συστημένο γράμμα) στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110 Λάρισα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 1ος όροφος, Γραμματεία Νεφρολογικής Κλινικής.

   Πληροφορίες (κ. Σοφία Φιλιπποπούλου) στο τηλ. +302413501667 ή στο Email: [email protected]

    

   O Επιστημονικός Υπεύθυνος

   Ιωάννης Στεφανίδης

   Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα ή και στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης η μεταπτυχιακή εργασία
   συγγράφεται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα.

   Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες /ECTS ορίζονται ως εξής:

   1ο εξάμηνο

   Μάθημα ECTS

   Φυσιολογικός νεφρός, παθοφυσιολογία νεφρικών παθήσεων 5
   Ειδικές νεφρικές παθήσεις, υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας 5
   Συννοσηρότητες στη Nεφρολογία 5
   Φάρμακα, άσκηση και ειδική διατροφή στις νεφρικές παθήσεις 5
   Επιδημιολογία νεφρικών παθήσεων, Στοιχεία Βιοστατιστικής, Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Μεθοδολογία έρευνας 5
   Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία στη Νεφρολογική Φροντίδα, Μεταμόσχευση 5

   Σύνολο ECTS 30

   2ο εξάμηνο

   Μάθημα ECTS

   Υγιεινή, λοιμώξεις, μεταδιδόμενες ασθένειες σε Νεφρολογικές Μονάδες 5
   Επείγουσες καταστάσεις σε Νεφρολογικές Μονάδες 5
   Ειδικές θεραπείες, συνεχής εξωσωματική κάθαρση, εντατική θεραπεία 5
   Αρχές, τεχνολογία και μεθοδολογία αιμοκάθαρσης 5
   Αρχές, τεχνολογία και μεθοδολογία περιτοναϊκής κάθαρσης 5
   Αρχές, οργάνωση και παρακολούθηση της μεταμόσχευσης 5

   Σύνολο ECTS 30

   3ο εξάμηνο

   Υποχρεωτικό Μάθημα ECTS

   Πρακτική εξάσκηση στην αιμοκάθαρση 10
   Πρακτική εξάσκηση στην περιτοναϊκή κάθαρση 10
   Πρακτική εξάσκηση στην Κλινική Νεφρολογία, Μεταμόσχευση 10

   Σύνολο ECTS 30

   4ο εξάμηνο

   Υποχρεωτικό Μάθημα ECTS

   Πρακτική εξάσκηση επιλογής με διπλωματική εργασία ή ερευνητικό έργο με διπλωματική εργασία 30

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email