Μεταφραστική Ερευνα στην Βιοϊατρική: Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής , καθώς και της Βιοϊατρικής, με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων.

   Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα πλήρους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον υπάρξουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω Covid-19.

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

   Τα μαθήματα συντονίζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και εκπροσώπους από τον τομέα της εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας, διευρύνοντας το φάσμα προοπτικών των αποφοίτων. Καλλιεργώντας έναν διεθνή προσανατολισμό, η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

   Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και εντατικό, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου και περιέχει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

   Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3000 ευρώ, και η καταβολή τους γίνεται σε 3 δόσεις: €800 με την αποδοχή της φοίτησης , €1.200 έως τέλη Ιανουαρίου (Α’ εξάμηνο), € 1.000 έως τέλη Μαϊου (Β’ εξάμηνο).

   Σε ειδικές περιπτώσεις θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των δόσεων με διακανονισμό.

   Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο 2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]).

   1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
   4. Παράρτημα Διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
   5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο)
   6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές (μπορούν να αποστέλλονται απευθείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΜΣ [email protected])
   7. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
   2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
   3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
   4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
   5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

   Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.mbg.duth.gr/translationalresearch/ καθώς και μέσω επικοινωνίας με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ Σωτήρη Τσομπανούδη, [email protected], τηλ. 2551030933).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75).

   Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα 12 υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ και Β’ Εξαμήνου σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Κατά τη θερινή περίοδο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η εκπόνηση της οποίας μπορεί να ξεκινήσει από το 2ο εξάμηνο σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 15.

   Το πρόγραμμα σπουδών αφορά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αναλυτικά τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email