Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα μεταφοράς λόγου μεταξύ ελληνικής, αγγλικής και ρωσικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού συστήματος των τριών γλωσσών και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από διάφορα είδη λόγου.

   Το ΔΠΜΣ στοχεύει να αξιοποιήσει το προπτυχιακό υπόβαθρο που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα για να διευρύνει τη διαγλωσσική οπτική των Τμημάτων και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προς γλώσσες και πολιτισμούς τους οποίους δεν θεραπεύουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα στο προπτυχιακό τους πρόγραμμα, δημιουργώντας έτσι ελκυστικότερους εργαζόμενους στον Τομέα της μετάφρασης και αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική οπτική των Τμημάτων στον τομέα των διαπολιτισμικών σπουδών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών θα δεχθούν υποψήφιες και υποψήφιους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ” Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική”, του οποίου τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2020. Το ΔΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ΔΠΜΣ «Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική»

   Αριθμός εισακτέων 10 (δέκα) κατ’ ανώτατο όριο

   Αίτηση μπορούν να κάνουν:

   • Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, και άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο της ημεδαπής και αναγνωρισμένων (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται) ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   • Φοιτητές που ολοκλήρωσαν το 8ο εξάμηνο σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημά- των με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την έναρξη του προγράμματος.

   Σημειώνεται ότι η διδασκαλία, οι εργασίες, η παρουσίαση των εργασιών, οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και η Διπλωματική Εργασία εκπονούνται στις γλώσσες των συνεργαζόμενων Τμημάτων, ελληνική, αγγλική και ρωσική γλώσσα.

   Εισαγωγικές εξετάσεις
   Για να γίνουν δεκτοί/ες οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να επιτύχουν πρώτα στις γραπτές εξετάσεις (70%) και στη συνέχεια, να προσέλθουν και στις προφορικές εξετάσεις (30%) στις οποίες επίσης πρέπει να αξιολογηθούν θετικά. Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετά- σεις εισαγωγής διενεργούνται και στις τρεις γλώσσες. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν κατανόηση επιστημονικού άρθρου (60%) και μετάφραση κειμένου (10%, χωρίς λεξικό).

   Υποβολή αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:

   1. αίτηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html)
   2. πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html) Στην περίπτωση των ΑΜΕΑ, απαιτείται και το πιστοποιητικό από Πρωτοβάθμια Υγειονο- μική Επιτροπή
   3. επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος), ή αναλυτική βαθμολογία για τους φοιτητές που διανύουν το 8ο εξάμηνο
   4. επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
   5. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους υποψήφιους/ες που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει τα απαιτού- μενα δικαιολογητικά στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
   7. δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστο- σελίδα http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html) σε χωρι- στούς σφραγισμένους φακέλους
   8. για τους/τις υποψήφιους/ες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής (επίπεδο Γ1 ή Γ2 «άριστη γνώση»).
   9. για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες που δεν είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής που θεραπεύουν τη Ρωσική Γλώσσα, απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της ρωσικής (τουλάχιστον επίπεδο Γ1).
   10. μόνον για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β2 «καλή γνώση»)
   11. επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης άλλων γλωσσών (εκτός της ελληνικής και αγγλικής), εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημο- νικούς τόμους ή περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κοκ.), εφόσον υπάρχουν, όπως και αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
   12. υποβάλλονται επιπλέον εργασίες που έχουν εκπονηθεί και βαθμολογηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς περιεχομένου με την αντίστοιχη Ειδίκευση του ΠΜΣ.

   Δεδομένων των συνθηκών, η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, [email protected], με κοινοποίηση στο [email protected], από Δευτέρα 15 Ιουνίου έως Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, 9:30π.μ.-13:30μ.μ. με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: ΑΙΤΗΣΗ για το ΔΠΜΣ Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική Η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή είναι υποχρεωτική και θα πραγματο- ποιηθεί την ημέρα της γραπτής εξέτασης.

   Σημαντικές ημερομηνίες

   • 7/9/2020 Ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα ονομάτων υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας
   • Σεπτ. 2020 Γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)
   • Σεπτ. 2020 Προφορική εξέταση για τους υποψήφιους/ες που προκρίθηκαν στις γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)
   • 25/9/2020 Ανακοίνωση ονομάτων των εισακτέων στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

   Επικοινωνία: Γραμματεία του ΤΑΓΦ, κ. Ε. Παπαδούλη Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 411 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τηλ. 210 7277454 [email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στη γλώσσα των τριών Τμημάτων που αναλαμβάνουν την υλοποίησή του, δηλαδή στην ελληνική, την αγγλική και τη ρωσική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email