Loading...

Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών είναι :

   • Η παροχή γνώσεων στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήµης όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο
   • Η ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτοµιών, µεθοδολογιών, µεθόδων, καθώς και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον
   • Η δηµιουργία ικανών επιστηµόνων µε τις απαιτούµενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδροµία στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ακαδηµαϊκό τοµέα
   • Η προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στο Πρόγραµµα
   Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο:

   ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

   Σύστηµα Επιλογής Εισακτέων
   Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις µε βάση το συνολικό αριθµό µορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιηµένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Στο Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 1, του Ν. 4485/2017, µε γνωστικά αντικείµενα συναφή προς το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριµένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων/Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονοµικών Επιστηµών και άλλων σχετικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συµπληρωµατικών κριτηρίων και συνεκτίµηση αποδεδειγµένης επαγγελµατικής και ερευνητικής εµπειρίας στον ευρύτερο κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

   Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
   Δικαιολογητικά
   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση Υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραµµατεία).
   2. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Tαυτότητας.
   3. Αντίγραφο Πτυχίου.
   4. Βεβαίωση ισοτιµίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
   6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιηµένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισµού Η/Υ.
   8. Βιογραφικό σηµείωµα µε τυχόν στοιχεία επαγγελµατικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής µε τη µεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συµβάσεις εργασίας ή έργου και το δηµοσιευµένο έργο σε επιστηµονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
   9. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκοµισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισµένο φάκελο.
   10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

   Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
   (α) Βεβαιώσεις συµµετοχής σε σεµινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα, (β) Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, (γ) Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., (δ) Αντίγραφο άλλου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που
   αναφέρεται στο βιογραφικό σηµείωµα.

   Εκτός από την αίτηση η οποία είναι δυνατόν να σταλεί και ηλεκτρονικά ([email protected]), όλα τα υπόλοιπα θα υποβάλλονται εµπρόθεσµα αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά στο:

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Μ.Σ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Τέρµα Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος (Υπόψη κ. Α. Πανάγου, τηλ. 24210-93088)

   Ηµεροµηνίες- Προθεσµίες
   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται, από 24 Ιουνίου 2019 έως και 13 Σεπτεµβρίου 2019, να αποστείλουν εµπρόθεσµα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγµατοποιηθούν
   εντός του µηνός Σεπτεµβρίου 2019 σε ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

   Πληροφορίες-Επικοινωνία
   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://pms.diae.uth.gr ή να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού, καθηµερινά 11:00 – 13.00 (κ. Α. Πανάγου, τηλ. 24210-93088, e-mail: [email protected]).

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων, αξιολόγηση ατομικών μελετών κ.λπ.) και την επιτυχή ολοκλήρωση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία εξ΄ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων, η οποία θα υποστηριχτεί από τις υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος.

   Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
   Α) Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

   ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ECTS

   1. ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θεωρία, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές μελέτες 6
   2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ Θεωρία, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές μελέτες 6
   3. ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Θεωρία, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές μελέτες 6
   4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΧΘΥΩΝ Θεωρία, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές μελέτες 6
   5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Θεωρία, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ατομικές μελέτες 6

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS EΞΑΜΗΝΟΥ 30

   ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμοσμένη έρευνα που αποσκοπεί στην παραγωγή νέας επιστημονική γνώσης 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS EΞΑΜΗΝΟΥ 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS Μ.Π.Σ. 60

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ