Loading...

Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., ως αυτοδύναμου Τμήματος που παρέχει σπουδές πρώτου κύκλου, περιλαμβάνει παρακολούθηση Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (τίτλος Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία (τίτλος του απονεμόμενου διπλώματος).

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στον χώρο της Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

    

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις αντίστοιχες γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βλ. συνημμ.) με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. στο διάστημα 5-16 Σεπτεμβρίου 2019, όπου θα δηλώνουν μία από τις δύο ειδικεύσεις (1. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία – 2. Νέα Ελληνική Φιλολογία) στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Την αίτηση συνοδεύουν τα εξής στοιχεία:
   α) σύντομο Βιογραφικό Υπόμνημα·
   β) αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι, έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο:
   «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (25-09-2018), θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας, απ’ όπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και βεβαίωση περάτωσης σπουδών·
   γ) τίτλοι ξένων γλωσσών·
   δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές από τους πτυχιούχους της ειδίκευσης ΜΝΕΦ του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.)·
   ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα (β, γ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων·
   στ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου·
   ζ) εργασίες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου·
   η) κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

   Τίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (βεβαίωση δηλαδή αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). H Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. παρέχει
   περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.. Σε περίπτωση επιλαχόντων στο Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογία, είναι δυνατόν αυτοί να γίνουν δεκτοί με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός εισαγομένων και στις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Εάν οι επιλαχόντες είναι περισσότεροι των κενών θέσεων τότε συνεκτιμώνται οι επιδόσεις τους κατά τις εξετάσεις και το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στον φάκελλο υποψηφιότητάς τους.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών λαμβάνεται ως ημερομηνία αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

   Διεύθυνση Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.:
   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Μεταβατικό Κτήριο)
   Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
   Τ. Κ. 45110
   Ιωάννινα

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

   Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα ειδίκευσης και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.
   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ως εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

   α) Ξένη Γλώσσα: Τρίτη 24-09-2019, ώρα 9.00 π. μ.
   β) Γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα Ειδίκευσης: Τρίτη 24-09-2019, ώρα 11.30 π.μ.
   γ) Προφορική Συνέντευξη
   1. «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία, ειδίκευση Μεσαιωνικής
   Ελληνικής Φιλολογίας»: Τετάρτη 25-09-2018, ώρα 10.30 π. μ.

   ΙΙ. «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία, ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας»: Τρίτη 24-09-2018, ώρα 17.30 μ. μ.
   Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης ορίζεται η Αίθουσα Φ.Α.3, στον 1ο όροφο του Κτηρίου του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.
   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07476 (κ. Λέκκου Ανθή) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.philology.uoi.gr.
   Η Πρόεδρος του Τμήματος
   Ελένη Χουλιαρά-Ράιου
   Καθηγήτρια

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έξι (6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα/σεμινάρια με διαφορετικό περιεχόμενο δηλ. δύο (2) σε κάθε εξάμηνο, και να συγγράψει διπλωματική επιστημονική εργασία κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του.

   Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» προσφέρει τουλάχιστον δυο μεταπτυχιακά μαθήματα ανά εξάμηνο και ανά κατεύθυνση. Είναι επίσης δυνατή η οργάνωση εξατομικευμένου σεμιναρίου μελέτης (independent study) μετά από συνεννόηση ανάμεσα σε ενδιαφερόμενο φοιτητή και σε διδάσκοντα. Το σεμινάριο δηλώνει ο φοιτητής αντί για ένα μάθημα κι έχει ίσο αριθμό διδακτικών μονάδων με αυτό. Τα μαθήματα αναθέτει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Ορισμένα σεμινάρια μπορεί να είναι κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ με τίτλο «Μεσαιωνική
   και Νέα Ελληνική Φιλολογία» μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και την άδεια της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό μάθημα Π.Μ.Σ. διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ανήκουν (το Π.Μ.Σ. μπορεί να ανήκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. ή σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των κινητικότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Το κάθε μεταπτυχιακό μάθημα απονέμει 15 ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία απονέμει 30 ECTS. Το Π.Μ.Σ. απονέμει συνολικά 120 ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ