Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., ως αυτοδύναμου Τμήματος που παρέχει σπουδές πρώτου κύκλου, περιλαμβάνει παρακολούθηση Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (τίτλος Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία (τίτλος του απονεμόμενου διπλώματος).

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στον χώρο της Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις αντίστοιχες γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 – ΦΕΚ 114/τ. Α704-08-2017 (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 85), το άρθρο 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΦΕΚ2619/τ. Β705-07-2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 759/12-05-2020 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, το ως άνω Τμήμα του Π. 1. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία». Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και τον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και κατά νόμον προβλέπει ρητώς τα εξής: 

   • Α) τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας· 
   • Β) τις κατηγορίες πτυχιούχων και τον αριθμό των εισακτέων 
   • Γ) τον τρόπο εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογής· 
   • Δ) τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά· 
   • Ε) τις ημερομηνίες και τον χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων. 

   Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα πολύ καλά μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]· Γαλλικά: Delf 2· Γερμανικά: Mittelstuffe κλπ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέ­ ταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της διεθνούς βιβλιογραφίας), την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. 1. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π. χ. με κατάθεση Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ’ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

   Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80). Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και ο αριθμός των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. και οι εξετάσεις

   διενεργούνται από ειδική Εξεταστική Επιτροπή. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» που οργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. I. όπου υπηρετούν και είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 

   Ο αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος (του ακαδη­ μαϊκού έτους 2020-21 συμπεριλαμβανομένου) στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. είναι ανάλογος προς τον αριθμό των διαθέσιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές: (δέκα (10) φοιτητές στην ειδίκευση της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και πέντε (5) φοιτητές στην ειδίκευση της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας). 

   Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

   Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Π. I. γίνεται ύστερα α) από γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα ειδίκευσης [1. (α) Λόγια και (β) Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία για την ειδίκευση της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας. 2. (α) Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας^ (β) Κείμενα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας^ (γ) Συγκριτική Γραμματολογία και (δ) Θεωρία της Λογοτεχνίας για την ειδίκευση της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας], στην ξένη γλώσσα (όταν αυτό απαιτείται) και β) προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα ειδίκευσης και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. 

   Ύλη των Γ ραπτών Εξετάσεων:

   1. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας

   I. ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   Α.
   Γ. Ακροπολίτου Χρονική συγγραφή Κείμενο A. Heisenberg, Georgii Acropolitae Opera, Λιψία 1903, τ. I, σσ. 1-189 (Ανατ. Στουτγάρδη 1978 επιμ. Ρ. Wirth).
   Β. Βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου. Κείμενο Ρ. Karlin Hayter, Vita Euthymii Patriarchae Contastinopolitanae Text, Translation Introduction and Commentary (Bibliotheque de Byzantion 3), Βρυξέλλες 1970.

   ΙΙ.ΔΗΜΩΔΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
   Α.
   Βασίλειος Αιγενής Ακριτης (Η παραλλαγή του Escorial) Κείμενο Στ. Αλεξίου, Βασίλειος Αιγενής Ακριτης και το Άσμα του Αρμούρη. Κριτική έκδοση, Αθήνα 1985. Ε. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions, Cambridge 1998.
   Β. Πτωχοπροδρομικά Ποιήματα: Γ- Δ. Κείμενο Ν. Eideneier, Πτωχοπρόόρομος, Ηράκλειο 2012, σσ. 173- 236. 

   Η εξέταση περιλαμβάνει μετάφραση λογίου και δημώδους Μεσαιωνικού κειμένου, και κριτικές, ερμηνευτικές-πραγματολογικές και γραμματολογικές παρατηρήσεις.

   2. Ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

   1. Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας
   2. Κείμενα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας
    2.1. Ποίηση: Διον. Σολωμός, Κ. Π. Καβάφης, Γ. Σεφέρης (Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το σύνολο του έργου των τριών ποιητών).
    2.2. Πεζογραφία: Π. Καλλιγάς, Δ. Βικέλας, Εμμ. Ροΐδης, Αλ. Παπαδιαμάντης, Γ. Βιζυηνός, Κ. Χατζόπουλος, Κ. Θεοτόκης, Γ. Θεοτοκάς, Κ. Πολίτης, Σ. Τσίρκας, Δ. Χατζής, Άλ. Κοτζιάς, Γ. Ιωάννου.
   3. Συγκριτική Γραμματολογία
   4. Θεωρία της Λογοτεχνίας 

   Για την επιλογή των φοιτητών, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I., συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία: α) η γραπτή εξέταση των μαθημάτων ειδίκευσης (50%)· β) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%)- γ) ο ΜΟ των προπτυχιακών βαθμών/ειδίκευσης (10%)· δ) η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Π. I., όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, και τυχόν ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (30%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Π. I. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκόψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Η επιτυχής γραπτή εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία· προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροι του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I.,. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία», γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης ανά ειδίκευση, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. I. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Οι ειδικές αυτές επιτροπές επιλογής και εξέτασης κατά ειδίκευση (Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νέα Ελληνική Φιλολογία), που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. 1. με πρόταση της Σ. Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία», καλούν τον υποψήφιο σε συνέντευξη και αξιολογούν τα προσόντα του. Κατά την προφορική συνέντευξη κρίνεται η φιλολογική υποδομή του υποψηφίου και η κριτική ικανότητά του στην ειδίκευση. 

   Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα ειδίκευσης και την ξένη γλώσσα, η προφορική συνέντευξη και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε με ευθύνη της Σ. Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων και πιθανών επιλαχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της. Αμέσως μετά αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. (www.philology.uoi.gr), οι δε μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία». Αναστολή εγγραφής είναι δυνατή, όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. 

   Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βλ. συνημμ.) με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. στο διάστημα 4-15 Σεπτεμβρίου 2020, όπου θα δηλώνουν μία από τις δύο ειδικεύσεις (1. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία – 2. Νέα Ελληνική Φιλολογία) στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Την αίτηση συνοδεύουν τα εξής στοιχεία: 

   • α) σύντομο Βιογραφικό Υπόμνημα· 
   • β) αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι, έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (28-09-2020), θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας, απ’ όπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και βεβαίωση περάτωσης σπουδών· 
   • γ) τίτλοι ξένων γλωσσών 
   • δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές από τους πτυχιούχους της ειδίκευσης ΜΝΕΦ του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I.)· 
   • ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα (β, γ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων· 
   • στ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου· 
   • ζ) εργασίες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη ερευνητική και/ή συγγραφική δρα­ στηριότητα του υποψηφίου· 
   • η) κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

   Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (βεβαίωση δηλαδή αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυ­ χίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιο- λογητικά.. Σε περίπτωση επιλαχόντων στο Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογία, είναι δυνατόν αυτοί να γίνουν δεκτοί με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός εισαγομένων και στις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Εάν οι επιλαχόντες είναι περισσότεροι των κενών θέσεων τότε συνεκτιμώνται οι επιδόσεις τους κατά τις εξετάσεις και το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητάς τους.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών λαμβάνεται ως ημερομηνία αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

   Διεύθυνση Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Γ:
   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Μεταβατικό Κτήριο)
   Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Τ. Κ. 45110 Ιωάννινα 

   Ε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

   Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα ειδίκευσης και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. 

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ως εξετάσεων ορί­ ζονται ως εξής: 

   α) Ξένη Γλώσσα: Τρίτη 29-09-2020, ώρα 9.00 π. μ.
   β) Γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα Ειδίκευσης: Τρίτη 29-09-2020, ώρα 11.30 π.
   μ.
   γ) Προφορική Συνέντευξη
   I. «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία, ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας»: Τετάρτη 30-09-2020, ώρα 10. 30 π. μ.
   ΙΙ,«Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία, ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας»: Τρίτη 29-09-2020, ώρα 17. 30 μ. μ. 

   Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης ορίζεται η Αίθουσα Φ.Α. 3, στον Γ όροφο του Κτηρίου του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ­νονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07476 (κ. Σιάπκα Κωνσταντίνο) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.philology.uoi.gr. 

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έξι (6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα/σεμινάρια με διαφορετικό περιεχόμενο δηλ. δύο (2) σε κάθε εξάμηνο, και να συγγράψει διπλωματική επιστημονική εργασία κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του.

   Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» προσφέρει τουλάχιστον δυο μεταπτυχιακά μαθήματα ανά εξάμηνο και ανά κατεύθυνση. Είναι επίσης δυνατή η οργάνωση εξατομικευμένου σεμιναρίου μελέτης (independent study) μετά από συνεννόηση ανάμεσα σε ενδιαφερόμενο φοιτητή και σε διδάσκοντα. Το σεμινάριο δηλώνει ο φοιτητής αντί για ένα μάθημα κι έχει ίσο αριθμό διδακτικών μονάδων με αυτό. Τα μαθήματα αναθέτει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Ορισμένα σεμινάρια μπορεί να είναι κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και την άδεια της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό μάθημα Π.Μ.Σ. διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ανήκουν (το Π.Μ.Σ. μπορεί να ανήκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. ή σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των κινητικότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Το κάθε μεταπτυχιακό μάθημα απονέμει 15 ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία απονέμει 30 ECTS. Το Π.Μ.Σ. απονέμει συνολικά 120 ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email