MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχοι του ΠΜΣ

   • Παροχή σύγχρονης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
   • Υποστήριξη και ανάπτυξη της έρευνας, σε εμπειρικό και θεωρητικό επίπεδο
   • Στενή σύνδεση του προγράμματος με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα
   • Δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής, που να ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού
   • Στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων
   • Προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
   • Κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
   • Παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

   • ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων

   Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών των ΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 3/3/2020 μέχρι και 30/4/2020 12/05/2020 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
   4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
   6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
   7. Βιογραφικό σημείωμα
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***
   10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
   11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

   * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.
   ** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

   Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο).

   Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:
   Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
   Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34

   Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

   Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails:
   για το ΠΜΣ ΜΒΑ : [email protected],
   αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές», και
   στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΠΜΣ ΜΒΑ

   Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων:
   ΜΒΑ: 210 4142115, 210 4142281 email: [email protected]

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΕΜΒΑ Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ-ΟΠ

  • Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) εξάμηνα, αρχίζει τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, τα μαθήματα διδάσκονται καθημερινά, συνήθως τις απογευματινές ώρες και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

   Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις:

   • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
   • Μάρκετινγκ
   • Χρηματοοικονομική / Λογιστική

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 16 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Στο πρόγραμμα προσφέρονται μαθήματα (προκαταρκτικά, υποχρεωτικά (κορμού) και ελεύθερης επιλογής). Το πρόγραμμα μαθημάτων πρώτου και δευτέρου εξαμήνου χωρίζεται σε δύο δίμηνα. Στο πρώτο δίμηνο διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού) και στο δεύτερο δίμηνο μαθήματα επιλογής.

   Στο 1ο και 2ο εξάμηνο πραγματοποιούνται επισκέψεις σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

   Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται δύο μαθήματα και εκπονείται η διπλωματική εργασία.

   1ο Εξάμηνο (30 ECTS)

   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   1. Επιχειρηματική Οικονομική
   2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   3. Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων
   4. Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών
   5. Διοίκηση Μάρκετινγκ

   Μαθήματα Κατεύθυνσης

   Μάρκετινγκ
   Έρευνα Μάρκετινγκ
   Συμπεριφορά Καταναλωτή
   Χρηματοοικονομική / Λογιστική
   Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής
   Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων
   Οργάνωση & Διοίκηση
   Μάθημα Επιλογής
   Μάθημα Επιλογής

   2ο Εξάμηνο (30 ECTS)

   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Οικονομοτεχνικών Μελετών
   Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά
   Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων
   Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων
   Διοικητική Λογιστική

   Μαθήματα Κατεύθυνσης

   Μάρκετινγκ
   Διοίκηση Προϊόντος
   Διεθνές Μάρκετινγκ
   Χρηματοοικονομική / Λογιστική
   Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης
   Αποφάσεις Επενδύσεων
   Οργάνωση & Διοίκηση
   Μάθημα Επιλογής
   Μάθημα Επιλογής

   3ο Εξάμηνο (30 ECTS)

   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   1. Στρατηγικό Μάνατζμεντ
   2. Μάθημα Επιλογής

   Διπλωματική Εργασία

   Μαθήματα Επιλογής

   Χειμερινό Εξάμηνο
   Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης
   Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων
   Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
   Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
   Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας
   Επιχειρηματικές Προβλέψεις
   Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
   Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα
   Επιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) και Επιχειρηματική Ανάλυση (ΒΑ)

   Εαρινό Εξάμηνο
   Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
   Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων
   Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
   Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις
   Διαχείριση Πλούτου
   Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
   ​Συστήματα Εφοδιαστικής
   Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email