Loading...

Μαθηματική Προτυποποίηση Σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και Την Χρηματοοικονομική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Με αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το EMΠ οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικά ή Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ώστε
   να προάγεται η διεπιστημονικότητα. Τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Το ΔΜΣ είναι τίτλος  ειδίκευσης, είναι ισότιμο προς πτυχίο Master of Science και αποτελεί δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών, όπως οι μηχανικοί. Το ΔΜΣ αποδεικνύει γνώση στη συγκεκριμένη διεπιστημονική γνωστική περιοχή κάθε ΔΠΜΣ. Η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται την απόκτηση του βασικού Διπλώματος του ΕΜΠ. Στόχοι των ΠΜΣ του ΕΜΠ είναι η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές, η συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης των χορηγούμενων από το ΕΜΠ τίτλων σπουδών.
   Κάθε ΔΠΜΣ του Ιδρύματος:
   i. υπηρετεί τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές
   του Ιδρύματος για τις παρεχόμενες από αυτό μεταπτυχιακές σπουδές υψηλής στάθμης,
   ii. διατηρεί την αρχή της διεπιστημονικότητας και διατμηματικότητας των ΠΜΣ του ΕΜΠ, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ΔΜΣ,
   iii. εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της Σχολής ή των Σχολών από τις οποίες προτείνεται, και
   iv. δεν έχει σημαντικές επικαλύψεις με υπάρχοντα προγράμματα/ υπάρχουσες κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ ή με δράσεις που στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση ή τη δια βίου μάθηση.

   Η αποκωδικοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, που δημοσιεύουν οι οικονομικές μονάδες, αποτελεί βασική παράμετρο στο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα η περαιτέρω επεξεργασία της λογιστικής πληροφόρησης παρέχει εκτίμήσεις σχετικά με το επίπεδo ρευστότητας μιας επιχείρησης, την κερδοφορία και γενικότερα την ποιότητα διοίκησης. Το συγκεκριμένο τρίπτυχο ανάλυσης συνθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο των υποδειγμάτων πρόβλεψης αποτυχίας και αναλύεται στο υποδειγμα Courtis (1978). Σκοπός του μαθήματος είναι αρχικά η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η κατανόηση της σπουδαιοτητάς τους ως μέσω κοινοποίησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία πληροφοριακής αποκωδικοποίησης των δημοσιευθέντων λογιστικών μεγεθών, με ανάλυση των σχετικών μεθόδων. Σε ότι αφορά την ανάλυση με αριθμοδείκτες, δίνεται έμφαση σε ζητήματα ομαδοποίησης αυτών ανά πεδίο ανάλυσης, καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ακραίες τιμές χρονοσειρών, ύπαρξη μη κανονικότητας, στατιστικοί έλεγχοι για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών σε ένα αξιόπιστο υπόδειγμα ανάλυσης. Επίσης αναλύονται ειδικά θέματα που αφορούν την διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, το νεκρό σημείο, καθώς και την μερισματική πολιτική.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ σέ συνεργασία με Καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) απευθύνεται σε απόφοιτους Θετικής, Οικονομικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα, αφού εµβαθύνουν στα θέματα και τα «εργαλεία» της μαθηματικής προτυποποίησης (µοντελοποίησης), να ακολουθήσουν µία εκ των τριών (3) παρεχόµενων διακριτών κατευθύνσεων: της μαθηματικής προτυποποίησης Τεχνολογιών Αιχμής, της μαθηματικής προτυποποίησης Μαθηματικών της Επιστήμης των Δεδομένων (νέα κατεύθυνση) ή της μαθηματικής προτυποποίησης σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης µε έμφαση στη Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία.

   Στο ανωτέρω ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως από Θετικές, Οικονομικές και Πολυτεχνικές Σχολές και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής.

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.

   1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
   • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
   • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
   • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
   • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
   • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
   • συστατικές επιστολές,
   • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά
   • προσωπική συνέντευξη και/ή εξετάσεις και
   • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. κατωτέρω).

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την 21η/6/2019, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (στον ιστότοπο του προγράμματος (http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/) καθώς και στον ιστότοπο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (www.semfe.ntua.gr) στις Ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά).
      2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος). Για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
    3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου.
   4. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης.
   5. Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
   6. Αντίγραφα άλλων τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών / Διδακτορικού.
      7. Βιογραφικό Σηµείωµα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία.
   8. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
     9. Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας.
    10. Έως δύο Συστατικές Επιστολές (από καθηγητή / εργοδότη).
    11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
     12. Μία (1) φωτογραφία

   Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Σχολής, αλλά και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Διευθυντή του προγράμματος κ. Ν. Σταυρακάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

    

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

   Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα του ΠΜΣ από αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για κάθε ένα των μαθημάτων προβλέπονται ώρες παραδόσεων και φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχή τους σε ασκήσεις. Όλοι οι Φοιτητές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον από τα μαθήματα κορμού.

   Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης των  Τεχνολογιών Αιχμής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης. Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

   Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης των Μαθηματικών της Επιστήμης Δεδομένων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης. Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

   Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς  τέσσερα (4) από τα μαθήματα της κατεύθυνσης. ‘Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

   Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του ΔΠΜΣ μπορεί, αν το κρίνει ακαδημαϊκά αναγκαίο, να μεταβάλει την παραπάνω αναλογία επιλογής των μαθημάτων στις διάφορες κατηγορίες.

   Η Διοίκηση του ΔΠΜΣ έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τον ακαδημαικό φάκελο του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, να καθορίσει αριθμών προπτυχιακών μαθημάτων από τις Σχολές του ΕΜΠ, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς για να μπορέσουν  να εξατασθούν στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα είναι επιπλέον των 10 μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία υποχρεούται ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατ’ ελάχιστον να ολοκληρώσει επιτυχώς.

   Στο ΔΠΜΣ λειτουργεί το εβδομαδιαίο «Σεμινάριο Μαθηματικής Προτυποποίησης» του οποίου η παρακολούθηση από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Η μη παρουσία σε σημαντικό μέρος των διαλέξεων του Σεμιναρίου -το ποσοστό καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΔΠΜΣ- συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τις τελικές εξετάσεις.

    

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε 90. Από αυτές κατ’ ελάχιστον οι εξήντα (60) προέρχονται από τα μαθήματα και τριάντα (30) από τη Μεταπτυχιακή Εργασία.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ