Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€ / 5,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οικονομία και τη Διοίκηση (Business Mathematics). Δύο από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το Ε.Κ Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το τμήμα Πληροφορικής συνεργάζονται και συνδιοργανώνουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές πλήρους παρακολούθησης (με διάρκεια σπουδών 1 έτους) όσο και σε φοιτητές μερικής παρακολούθησης (με διετή διάρκεια σπουδών).

   Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999 και καταρτίστηκε στα πρότυπα πολλών πρωτοποριακών προγραμμάτων κυρίως στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμπνευση έδωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαθηματική Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου του Columbiaμε κύριο συντελεστή τον Καθ. Ιωάννη Καρατζά. Πολύ σημαντική ήταν και η επίδραση του Προγράμματος Σπουδών του Sloan School του MIT καθώς και του προγράμματος στην Διοίκηση Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Οι Καθηγητές των προγραμμάτων αυτών κ.κ. Odoni, Μιχάλης Καραμανής και Ιωάννης Τσιτσικλης, συνεισέφεραν σημαντικά στην διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Επίσης σημαντική συνεισφορά είχε ο αείμνηστος Ρ. Αλιπράντης διακεκριμένος Καθηγητής στο University.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (MSc in Business Mathematics), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί με την συνεργασία του Τμήματος Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Πληροφορικής (ΟΠΑ), έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, τη Σύγκλητο του ΟΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το Ν.4485/2017.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης .

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί έως τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα.

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών (Τμήματα Οικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, κλπ.) των ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν έφεση και επάρκεια στις μαθηματικές μεθόδους και στην κατανόηση της ποσοτικής
   ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr) συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος. Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν: (i) κατάλογο των μαθημάτων που εκκρεμούν για την απόκτηση πτυχίου, (ii) τον μέσο όρο βαθμολογίας τους με βάση τα ολοκληρωθέντα μαθήματα (iii) υπεύθυνη δήλωση ότι
   – τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητας τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
   – γνωρίζουν ότι ποσά που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εγγραφούν οριστικά σε αυτό ή αν δε δικαιούνται να εγγραφούν, λόγω της μη απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
   4. Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει).
   5. Ισοτιμία και αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής.
   6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή PROFICIENCY), ή κατ’ οικονομία LOWER – FCE ή TOEFL ή κατά απόλυτη οικονομία υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι διαθέτει κατά την γνώμη του επαρκείς γνώσεις Αγγλικής για την παρακολούθηση του προγράμματος, μέρος της διδασκαλίας του οποίου ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά.
   7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι κοινωνικές, αθλητικές κ.α. δραστηριότητες.
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής). Απευθείας αποστολή από τους γράφοντες στη Γραμματεία μέσω email ([email protected]) έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
   9. Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
   10. Προαιρετικά: αποτελέσματα εξέτασης GMAT
   11. Ένα δοκίμιο 400-500 λέξεων σχολιασμού της παρακάτω άποψης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο): «Η ικανότητα πρόβλεψης στην Επιχειρηματικότητα και την Διοίκηση αποτελεί καίριο παράγοντα επιτυχίας. Σχολιάστε σε τι βαθμό τα μαθηματικά σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική επαρκούν για επιτυχημένες προβλέψεις.»
   12. Ένα κείμενο 200-300 λέξεων για τους στόχους σταδιοδρομίας (υποβάλλεται λεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο). Δικαιολογήστε γιατί πιστεύετε ότι το Μεταπτυχιακό αυτό θα υποβοηθήσει την επίτευξη των στόχων αυτών.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα συστατικών επιστολών και να ενημερωθούν αναλυτικά για το Πρόγραμμα στον ιστότοπο του προγράμματος http://map.aueb.gr/

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.643, κα. Άννα Παπάζογλου.

  • Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα που προσδιορίζονται ως εξής:

   –       Υποχρεωτικά Μαθήματα: 23 από τα 25 Υποχρεωτικά του Πίνακα Μαθημάτων. Ειδικά κατά την πρώτη περίοδο οι φοιτητές παρακολουθούν 5 από τα 7 υποχρεωτικά μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ που λαμβάνει υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο του κάθε φοιτητή.

   –       Κατ’ Επιλογήν και Σεμιναριακά μαθήματα: 7 από τα 10 του Πίνακα Μαθημάτων.

   –       Το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα από τα παραπάνω μπορούν να αντικατασταθούν από μαθήματα άλλων Π.Μ.Σ. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού μετά από έγκριση της ΕΔΕ και εισήγηση του διδάσκοντα, εφόσον ο φοιτητής έλαβε βαθμό 7 ή άνω.

    

   Πίνακας Μαθημάτων Προγράμματος

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   1η Διδακτική Περίοδος

   –               ΜΑΠ11 Λογιστική

   –               ΜΑΠ12 Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά

   –               ΜΑΠ 13 Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαθηματικός Προγραμματισμός

   –               ΜΑΠ14 Οικονομετρία

   –               ΜΑΠ15 Ανάλυση – Πιθανότητες

   –               ΜΑΠ16 Επισκόπηση Μαθηματικών

   –               ΜΑΠ17 Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής

    

   2η Διδακτική Περίοδος

   –              ΜΑΠ21 Προχωρημένη Λογιστική – Στοιχεία Κοστολόγησης και Ανάλυσης Ισολογισμών

   –               ΜΑΠ22 Χρηματοοικονομική – Χαρτοφυλάκια, Δικαιώματα, Κόστος Κεφαλαίου

   –              ΜΑΠ23 Επιχειρησιακή Έρευνα – Στοχαστικά Υποδείγματα, Δυναμικός Προγραμματισμός

   –               ΜΑΠ24 Προβλέψεις

   –               ΜΑΠ25 Στοχαστικές Ανελίξεις

    

   3η Διδακτική Περίοδος

   –              ΜΑΠ31 Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

   –              ΜΑΠ32 Πληροφοριακά Συστήματα

   –              ΜΑΠ33 Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής Ι

   –              ΜΑΠ34 Στοχαστικές Ανελίξεις στην Χρηματοοικονομική

   –              ΜΑΠ35 Αναλογιστικά Μαθηματικά – Ασφάλειες Ζωής

    

   4η Διδακτική Περίοδος

   –              ΜΑΠ41 Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

   –              ΜΑΠ42 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική

   –              ΜΑΠ43 Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙ

   –              ΜΑΠ44 Αποτίμηση τίτλων με αριθμητικές και προσομοιωτικές μεθόδους

   –              ΜΑΠ45 Αναλογιστικά Μαθηματικά – Θεωρία Κινδύνου

    

   5η Διδακτική Περίοδος

   –              ΜΑΠ51 Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις

   –              ΜΑΠ52 Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών

   –              ΜΑΠ54 Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας

    

   Μαθήματα Επιλογής

   –              ΜΑΠ53 Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙΙ (Αξιοπιστία – Ποιοτικός Έλεγχος)

   –              ΜΑΠ55 Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών

   –              ΜΑΠ56 Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων

   –              ΜΑΠ57 Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

   –              Διπλωματική Ι

    

   6η Διδακτική Περίοδος

   Μαθήματα Επιλογής

   –              ΜΑΠ58 Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας

   –              ΜΑΠ61 Σεμινάριο Ασφαλιστικής Πολιτικής

   –              ΜΑΠ62 Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων

   –              ΜΑΠ63 Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας

   –              ΜΑΠ64 Σεμινάριο Χρηματοοικονομικής

   –              ΜΑΠ65 Σεμινάριο Στρατηγικών Παραγωγής

   –              Διπλωματική ΙΙ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email