Μαθηματικά (MSc in Mathematics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά με την εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας τόσο στη θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη διάστασή τους.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Μαθηματικών όσο και σε επιμέρους κλάδους με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών/οικονομικών αναγκών της χώρας καθώς και στην ενίσχυση και προβολή των καινοτομικών της ικανοτήτων. Επιπροσθέτως το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου με κριτήρια την υψηλή επιστημονική ποιότητα και αριστεία που θα συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού που διαφεύγει στο εξωτερικό (brain drain) για αντίστοιχες σπουδές, αντικαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα.

   Το ΠΜΣ διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις (ουσιαστική κατάρτιση σε όλους τους κλάδους των Μαθηματικών, όπως Θεωρητικά Μαθηματικά, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά καθώς και γνώση και εμπειρία στη διδακτική τους) ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που σχετίζονται  με την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας των Μαθηματικών στην πρω τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κ.ά. Επίσης θα μπορούν να εργαστούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο Σχολικών Συμβούλων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, στις εξής ειδικεύσεις:

   • Θεωρητικά Μαθηματικά,
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και
   • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά με την εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας τόσο στη θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη διάστασή τους.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Μαθηματικών όσο και σε επιμέρους κλάδους με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών/οικονομικών αναγκών της χώρας καθώς και στην ενίσχυση και προβολή των καινοτομικών της ικανοτήτων. Επιπροσθέτως το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου με κριτήρια την υψηλή επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

   Στο Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το πρόγραμμα των οποίων εξασφαλίζει επαρκές μαθηματικό υπόβαθρο καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών. Οι επιλεγέντες εγγράφονται στο Χειμερινό Εξάμηνο, εφόσον ως τότε έχουν αποκτήσει τον πρώτο τίτλο σπουδών τους. Αν δεν έχουν καταστεί πτυχιούχοι με την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, μπορούν να εγγραφούν στο Εαρινό Εξάμηνο, εφόσον έχουν καταστεί ως τότε πτυχιούχοι.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν ανά ειδίκευση έχει κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

   Α. Ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά), 25 (είκοσι πέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές
   Β. Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές
   Γ. Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, 15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υπογεγραμμένη την αίτηση που υπάρχει στην παρούσα προκήρυξη και να την στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή αίτηση (φόρμα) που βρίσκεται αναρτημένη στις διευθύνσεις (ιστότοπους):

   • https://tinyurl.com/pms-theor-math-2020 (για τα Θεωρητικά Μαθηματικά)
   • https://tinyurl.com/pms-ef-math-2020 (για τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά)
   • https://tinyurl.com/pms-stat-ee-2020 (για τη Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα)

   Μέσω της διαδικτυακής αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχουν ως εξής:

   1. Αίτηση
   2. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών σπουδών και τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν)
   3. Για τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθεί και πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με τους αντίστοιχους των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Βιογραφικό σημείωμα
   6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις) ή Διαβατηρίου
   7. Έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση (π.χ. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις)
   8. Στοιχεία επιστολογράφων για δύο (2) συστατικές επιστολές (ονόματα, ιδρύματα στα οποία είναι Καθηγητές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις). Οι επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν από τους Καθηγητές κατ’ ευθείαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] )
   9. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών 10.Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τη Δευτέρα 18-05-2020 έως και τη Δευτέρα 15-06-2020.

   Στο διάστημα αυτό θα πρέπει αφενός να σταλεί η υπογεγραμμένη αίτηση στη Γραμματεία και αφετέρου να συμπληρωθεί η διαδικτυακή αίτηση όπως περιγράφηκε παραπάνω.

   Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης γίνεται μόνο σε μία περίοδο και δεν υπάρχει δεύτερη προκήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Εφόσον επιτύχει σε περισσότερες από μία, μπορεί να εγγραφεί μόνον σε μία ειδίκευση που θα επιλέξει ο ίδιος.

   H επιλογή των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπές Επιλογής που απαρτίζουν καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών τους οποίους ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Η επιλογή γίνεται σε δύο (2) στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η επιλογή σύμφωνα μόνο με τα κριτήρια της Δέσμης Α΄, η οποία και ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου. Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται ένας κατάλογος φοιτητών που προτείνονται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ένας δεύτερος κατάλογος που περιέχει υποψηφίους που παραπέμπονται σε εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Β΄ και ένας τρίτος κατάλογος που περιέχει τις περιπτώσεις φοιτητών των οποίων η τελική αξιολόγηση θα γίνει το Σεπτέμβριο συνεκτιμώντας την απόδοση των υποψηφίων με τα κριτήρια της Δέσμης Β’ και πιθανά νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Β΄ και σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Α΄ για τους φοιτητές του τρίτου καταλόγου του πρώτου σταδίου. Ειδικότερα οι γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Β΄ θα διενεργηθούν σύμφωνα με πρόγραμμα που θα γνωστοποιηθεί μέσω του ιστότοπου του Τμήματος (στο πεδίο ανακοινώσεις). (Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη δομή, τη λειτουργία και τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην διεύθυνση https://www.math.uoa.gr/fileadmin/depts/math.uoa.gr/uploads/Archeia_Metaptychiakoy_ Programmatos/Kanonismos_PMS_Mathimatika.pdf

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στην διεύθυνση [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις). Αν υπάρχουν μη ελληνόφωνοι φοιτητές ή διδάσκοντες, τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

   Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής :

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 1 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2 10  ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαμήνου: 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 1 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 1 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαμήνου: 30 ECTS

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Δ Εξαμήνου: 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 120 ECTS

   Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων είναι :
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
   Θ1 = Ε17 Ανάλυση Ι 10 ECTS
   Θ2 = Ε18 Ανάλυση ΙΙ 10 ECTS
   Θ3 Άλγεβρα Ι 10 ECTS
   Θ4 Άλγεβρα ΙΙ 10 ECTS
   Θ5 = Ε23 Διαφορική Γεωμετρία Ι 10 ECTS
   Θ6 = Ε24 Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 10 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Θ7 = Ε7 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα 10 ECTS
   Θ8 = Ε8 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι 10 ECTS
   Θ9 = Ε19 Μιγαδική Ανάλυση Μιας Μεταβλητής 10 ECTS
   Θ10 Μιγαδικές Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών 10 ECTS
   Θ11 Συνολοθεωρητική Τοπολογία 10 ECTS
   Θ12 Συναρτησιακή Ανάλυση Ι: Χώροι Banach 10 ECTS
   Θ13 = Ε20 Θεωρία Τελεστών 10 ECTS
   Θ14 Άλγεβρες Banach 10 ECTS
   Θ15 Εργοδική Θεωρία 10 ECTS
   Θ16 Μαθηματική Λογική 10 ECTS
   Θ17 Θεωρία Συνόλων 10 ECTS
   Θ18 = Ε21 Θεωρία Γραφημάτων 10 ECTS
   Θ19 = Ε22 Αρμονική Ανάλυση 10 ECTS
   Θ20 Αλγεβρική Τοπολογία 10 ECTS
   Θ21 Αλγεβρική Γεωμετρία 10 ECTS
   Θ22 Θεωρία Κυρτών Σωμάτων 10 ECTS
   Θ23 Ομολογική Άλγεβρα Ι 10 ECTS
   Θ24 Ομολογική Άλγεβρα ΙΙ 10 ECTS
   Θ25 = Ε25 Ψευδοδιαφορικός Λογισμός 10 ECTS
   Θ26 Θεωρία Ομάδων Ι 10 ECTS
   Θ27 Θεωρία Ομάδων ΙΙ 10 ECTS
   Θ28 Θεωρία Αναδρομής 10 ECTS
   Θ29 Συνδυαστική Θεωρία 10 ECTS
   Θ30 Συμπλεκτική Γεωμετρία 10 ECTS
   Θ31 Αλγεβρική Θεωρία Αριθµών 10 ECTS
   Θ32 = Ε10 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 10 ECTS
   Θ33 Παραμετρική Πολυπλοκότητα 10 ECTS
   Θχψ.α Ειδικά Θέματα 10ECTS

   Στην κωδικοποίηση των μαθημάτων Ειδικών Θεμάτων, τα στοιχεία χψ υποδηλώνουν το ακαδημαϊκό έτος που το μάθημα προσφέρεται για πρώτη φορά και ο κωδικός α κυμαίνεται μεταξύ α και ω και προσδιορίζει το συγκεκριμένο μάθημα. (Το Θ18.β, π.χ., είναι το δεύτερο μάθημα σ’ αυτή την κατηγορία που προσφέρεται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018−19).

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στα Θεωρητικά Μαθηματικά ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα εκ των οποίων τα επτά (7) να ανήκουν στην ομάδα [Θ], στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ένα εκ των μαθημάτων κορμού Θ1 (Ανάλυση Ι), Θ2 (Ανάλυση ΙΙ), ένα εκ των μαθημάτων κορμού Θ3 (Άλγεβρα Ι), Θ4 (Άλγεβρα ΙΙ) και ένα εκ των μαθημάτων κορμού Θ5 (Διαφορική Γεωμετρία Ι), Θ6 (Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ). Επίσης οφείλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία (30 ECTS) σε θέμα συναφές με την ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών.

   Β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής :

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 1 10 ECTS
   Μάθημα Κορμού 2 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαμήνου: 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 1 10 ECTS
   Μάθημα Κορμού 2 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 1 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαμήνου: 30 ECTS

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Δ Εξαμήνου: 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 120 ECTS

   Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων είναι :

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
   Ε1 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι 10 ECTS
   Ε2 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ 10 ECTS
   Ε3 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι 10 ECTS
   Ε4 Αριθμητικές Μέθοδοι για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 10 ECTS
   Ε5 Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα 10 ECTS
   Ε6 Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση 10 ECTS
   Ε7 = Θ7 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα 10 ECTS
   Ε8 = Θ8 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι 10 ECTS
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Ε9 Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ 10 ECTS
   Ε10 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ 10 ECTS
   Ε11 Εξισώσεις Κυματικής Διάδοσης 10 ECTS
   Ε12 Θεωρία Ελέγχου 10 ECTS
   Ε13 Μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση και Λογισμός Μεταβολών 10 ECTS
   Ε14 Διακριτά Δυναμικά Συστήματα 10 ECTS
   Ε15 Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία 10 ECTS
   Ε16 = ΣΕΠ14 Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις 10 ECTS
   Ε17 = Θ1 Ανάλυση Ι 10 ECTS
   Ε18 = Θ2 Ανάλυση ΙΙ 10 ECTS
   Ε19 = Θ9 Μιγαδική Ανάλυση Μιας Μεταβλητής 10 ECTS
   Ε20 = Θ13 Θεωρία Τελεστών 10 ECTS
   Ε21= Θ18 Θεωρία Γραφημάτων 10 ECTS
   Ε22 = Θ19 Αρμονική Ανάλυση 10 ECTS
   Ε23 = Θ5 Διαφορική Γεωμετρία Ι 10 ECTS
   Ε24 = Θ6 Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 10 ECTS
   Ε25 = Θ25 Ψευδοδιαφορικός Λογισμός 10 ECTS
   Ε26 = ΣΕΠ1 Μαθηματική Στατιστική 10 ECTS
   Ε27 = ΣΕΠ3 Θεωρία Πιθανοτήτων 10 ECTS
   Εχψ.α Ειδικά Θέματα 10 ECTS

   Στην κωδικοποίηση των μαθημάτων Ειδικών Θεμάτων, τα στοιχεία χψ υποδηλώνουν το ακαδημαϊκό έτος που το μάθημα προσφέρεται για πρώτη φορά και ο κωδικός α κυμαίνεται μεταξύ α και ω και προσδιορίζει το συγκεκριμένο μάθημα. (Το Ε18.β, π.χ., είναι το δεύτερο μάθημα σ’ αυτή την κατηγορία που προσφέρεται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018−19). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα από τα οποία υποχρεωτικώς πέντε (5) από τα Μαθήματα Κορμού Ε1 – Ε8 και τέσσερα (4) από τα υπόλοιπα μαθήματα κορμού και τα Μαθήματα Επιλογής Ε9 – Ε27, Εχψ.α, όπως επίσης και να εκπονήσει διπλωματική εργασία (30 ECTS) σε θέμα συναφές με την ειδίκευση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

   Γ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

   Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής :
   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 1 10 ECTS
   Μάθημα Κορμού 2 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαμήνου: 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 1 10 ECTS
   Μάθημα Κορμού 2 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μάθημα Κορμού 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 1 10 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαμήνου: 30 ECTS

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Δ Εξαμήνου: 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 120 ECTS

   Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων είναι :
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
   ΣΕΠ1 = Ε26 Μαθηματική Στατιστική 10 ECTS
   ΣΕΠ2 Γραμμικά και μη Γραμμικά Μοντέλα 10 ECTS
   ΣΕΠ3 = Ε27 Θεωρία Πιθανοτήτων 10 ECTS
   ΣΕΠ4 Στοχαστικές Ανελίξεις 10 ECTS
   ΣΕΠ5 Ντετερμινιστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα 10 ECTS
   ΣΕΠ6 Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα 10 ECTS
   ΣΕΠ7 Προσομοίωση

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   ΣΕΠ8 Απαραμετρική Στατιστική 10 ECTS
   ΣΕΠ9 Ασυμπτωτική Στατιστική 10 ECTS
   ΣΕΠ10 Πολυμεταβλητή Ανάλυση 10 ECTS
   ΣΕΠ11 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων 10 ECTS
   ΣΕΠ12 Χρονοσειρές 10 ECTS
   ΣΕΠ13 Δειγματοληψία 10 ECTS
   ΣΕΠ14 = Ε16 Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις 10 ECTS
   ΣΕΠ15 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 10
   ΣΕΠ16 Μπεϋζιανή Στατιστική 10 ECTS
   ΣΕΠ17 Υπολογιστική Στατιστική 10 ECTS
   ΣΕΠ18 Βιοστατιστική 10 ECTS
   ΣΕΠ19 Θεωρία Παιγνίων 10 ECTS
   ΣΕΠ20 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 10 ECTS
   ΣΕΠ21 Οικονομικά Μαθηματικά 10 ECTS
   ΣΕΠ22 Θεωρία Κινδύνου 10 ECTS
   ΣΕΠ23 Θεωρία Αξιοπιστίας 10 ECTS
   ΣΕΠ24 Γραμμικός Προγραμματισμός 10 ECTS
   ΣΕΠ25 Ακέραιος Προγραμματισμός-Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 10 ECTS
   ΣΕΠ26 Δυναμικός Προγραμματισμός 10 ECTS
   ΣΕΠ27 Μη Γραμμικός Προγραμματισμός 10 ECTS
   ΣΕΠ28 Θεωρία Ουρών Αναμονής 10 ECTS
   ΣΕΠ29 Μαθηματικά Μοντέλα Παραγωγής 10 ECTS
   ΣΕΠ30 Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα 10 ECTS
   ΣΕΠ31 Στατιστική για Στοχαστικές Διαδικασίες 10 ECTS
   ΣΕΠ32 Θεωρία Στατιστικών Αλγορίθμων 10 ECTS
   ΣΕΠ33 Ειδικά θέματα Πιθανοτήτων 10 ECTS
   ΣΕΠ34 Ειδικά θέματα Στατιστικής 10 ECTS
   ΣΕΠ35 Ειδικά θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 10 ECTS

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ (8) από την ομάδα [ΣΕΠ], από τα οποία τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα Μαθήματα Κορμού ΣΕΠ1-ΣΕΠ7, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ένα εκ των Μαθημάτων Κορμού ΣΕΠ1 (Μαθηματική Στατιστική), ΣΕΠ2 (Γραμμικά και μη Γραμμικά μοντέλα), ένα εκ των Μαθημάτων Κορμού ΣΕΠ3 (Θεωρία Πιθανοτήτων), ΣΕΠ4 (Στοχαστικές Ανελίξεις) και ένα εκ των Μαθημάτων Κορμού ΣΕΠ5 (Ντετερμινιστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα), ΣΕΠ6 (Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Επίσης οφείλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία (30 ECTS) σε θέμα συναφές με την ειδίκευση της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.

   Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και διδάσκονται για τέσσερεις (4) ώρες εβδομαδιαίως επί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης, εκτός και αν υπάρξει ειδική απόφαση της Συνέλευσης.
   Το περιεχόμενο των προσφερομένων μαθημάτων και των τριών (3) ειδικεύσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email