Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών και των Εφαρμογών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) αναμένεται να έχουν υψηλή κατάρτιση στα Μαθηματικά και σε περιοχές εφαρμογών τους με δυνατότητες, αφενός, την συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και, αφετέρου, την απασχόληση τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως ειδικό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό όπως, επίσης, στην εκπαίδευση, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα Μαθηματικά και Εφαρμογές τους, στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Θεωρητικά Μαθηματικά
   2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
   3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

   Καταληκτική ημερομηνία είναι η 18η Ιουνίου 2020. 

   Κριτήρια Επιλογής:

   Τα κριτήρια επιλογής είναι: 70% Γραπτές Εξετάσεις, 30% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών

   Φοιτητές/τριες με μέσο όρο στην αναλυτική τους βαθμολογία μεγαλύτερο ή ίσο του 8 κατά το χρόνο των εξετάσεων θα γίνονται αυτομάτως δεκτοί στο Πρόγραμμα. 

   Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, ώρα 10:00-13:30, αίθουσα Ε204.

   Ημερομηνία συνεντεύξεων: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 (αμέσως μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων στην Α303). 

   Για όσους/σες δεν επιθυμούν να εξεταστούν με φυσική παρουσία θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία με e-mail στη διεύθυνση [email protected] πριν τις 18 Ιουνίου.

   Στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν βασικές γνώσεις Απειροστικού Λογισμού Ι, ΙΙ, III και Εισαγωγής στη Γραμμική Άλγεβρα και Γραμμική Άλγεβρα Ι (με ύλη από τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος). Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

   Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος και της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

   Πρόγραμμα “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους” 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» έχει διάρκεια 4 εξάμηνα. Όσοι παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής ειδικεύσεις: 

   • Θεωρητικά Μαθηματικά. 
   • Μαθηματικά της Πληροφορικής 
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι. 

   Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών και των Εφαρμογών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) αναμένεται να έχουν υψηλή κατάρτιση στα Μαθηματικά και σε περιοχές εφαρμογών τους με δυνατότητες, αφενός, την συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και, αφετέρου, την απασχόληση τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως ειδικό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό όπως, επίσης, στην εκπαίδευση, σε δημόσιες υπηρεσίες,ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη. 

   Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος μέσω υποτροφιών ή ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ των υποτροφιών είναι και οι εξής: Α) η υποτροφία «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» (http://old.uoc.gr/studies-at-uni/scolar-intro/scholarship.html) Β) η υποτροφία «Σ.Κ. Πηχωρίδη» του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)(http://www.forth.gr/index_main.php?l=g HYPERLINK ) 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. Συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. 

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

   (υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fourier.math.uoc.gr/grad): 

   1. Αίτηση εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. 
   2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. 
   3. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά. 
   4. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές. 
   5. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων (π.χ. άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας), κλπ.). 
   6. Σύντομη περιγραφή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. 
   7. Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αν είναι διαθέσιμα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. είναι η προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών. Ειδικότερα, εάν ο τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται, για μεν την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. να προσκομισθεί η αίτηση προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση του τίτλου, για δέ την απονομή του Δ.Μ.Σ., η αναγνώριση του τίτλου από τον παραπάνω οργανισμό. 
   8. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομιστούν, για όποια ο νόμος το απαιτεί, επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών. 

   Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται σε 120. Για την λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στους φοιτητές επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, Β.Δ.) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης καθώς και από Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης.

   Ενδεικτικά, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των Βασικών Μαθημάτων Ειδίκευσης και των Ελεύθερων Επιλογών για τις τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις. Ο κατάλογος αυτός, όπως και ο παραπάνω των Θεματικών Δραστηριοτήτων, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αναπροσαρμόζεται και συγκεκριμενοποιείται ανά Ακαδημαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

    

    

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email