Λοιμωξιολογία (MSc in Infectious Diseases)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λοιμωξιολογία» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στη σύγχρονη προσέγγιση στην παθογένεια και στη θεραπευτική των λοιμώξεων και την εισαγωγή στη σύγχρονη έρευνα στις λοιμώξεις με έμφαση στην αλληλεπίδραση των παθογόνων μικροοργανισμών με τον ξενιστή.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση μίας νέας γενιάς επιστημόνων οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν την πλαστικότητα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ξενιστή και στο μικροβίωμά του και να ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις. Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι του ΠΜΣ πρέπει να εκπαιδευτούν στα κάτωθι αντικείμενα:
   • Χρήση των νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και των τεχνικών τοπικής χορήγησης και αποδέσμευσης.
   • Νέες διαγνωστικές τεχνολογίες αναγνώρισης της ενεργοποίησης των μοριακών δομών του ξενιστή (σπεκτροσκοπία Raman, νανομόρια).
   • Νέες μοριακές διαγνωστικές τεχνικές ταχείας ανίχνευσης του παθογόνου.
   • Τεχνικές ανάλυσης και τροποποίησης του μικροβιώματος.
   • Εκπαιδευόμενη ανοσιακή απόκκριση, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα ως η τρίτη μορφή ανοσιακής απόκκρισης και η οποία καθορίζει την επιβίωση του ξενιστή μετά σοβαρές λοιμώξεις.
   • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Λοιμωξιολογία» τον Οκτώβριο 2019.

   Εκπαιδευτικοί Στόχοι του ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία»

   Οι Λοιμώξεις θεωρούνται πλέον μία συνεχής και δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ξενιστή και στο μικροβίωμά του στην οποία τα αντιβιοτικά είναι ρυθμιστής. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι υπέυθυνη για τη σύγχρονη μάστιγα των κοινωνιών μας που είναι η αντοχή στα αντιβιοτικά. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία», θα ασκηθούν στη σύγχρονη θεώρηση των Λοιμώξεων και, πιο συγκεκριμένα, στις κάτωθι δεξιότητες:

   • Χρήση των νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων
   • Νέες διαγνωστικές τεχνολογίες αναγνώρισης της ενεργοποίησης των μοριακών δομών του ξενιστή (σπεκτροσκοπία Raman, νανομόρια)
   • Νέες μοριακές διαγνωστικές τεχνικές ταχείας ανίχνευσης του παθογόνου
   • Τεχνικές ανάλυσης και τροποποίησης του μικροβιώματος
   • Εκπαιδευόμενη ανοσιακή απόκκριση, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα ως η τρίτη μορφή ανοσιακής απόκκρισης και η οποία καθορίζει την επιβίωση του ξενιστή μετά σοβαρές λοιμώξεις
   • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

   Φοίτηση στο ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία»

   Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία» περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα.

   • Α΄Εξάμηνο: «Νοσολογία και θεραπευτική»
   • Β΄Εξάμηνο: «Η αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου»
   • Γ΄Εξάμηνο: «Πρακτική εκπαίδευση»/«Ερευνητική μεθοδολογία»
   • Δ΄Εξάμηνο «Διπλωματική Εργασία»

   Οι διδάσκοντες θα προέρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα μαθήματα θα γίνονται στο ΑΤΤΙΚΟ Κτήριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ. Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων που αντιστοιχούν σε €500 (πεντακόσια Ευρώ) ανά εξάμηνο. Προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης μετά υποτροφία ή προσκόμιση των δικαιολογητικών απαλλαγής του Ν.4485/17

   Ποιοί γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία»

   Απόφοιτοι της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής:

   • Ιατρικής
   • Νοσηλευτικής
   • Φαρμακευτικής
   • Βιολογίας
   • Κτηνιατρικής
   • Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Χημικοί Μηχανικοί
   • Φυσικής και Χημείας

   ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

   Ιατροί

   • Χρήση στα δικαιολογητικά επιλογής για Νοσοκομειακή θέση εργασίας Λοιμωξιολόγου ή για θέσεις εργασίας που απαιτούν απόδειξη ικανής γνώσης στις Λοιμώξεις

   Νοσηλευτές

   • Χρήση στα δικαιολογητικά επιλογής για θέση Νοσηλευτή Λοιμώξεων

   Φαρμακοποιοί

   • Χρήση στα δικαιολογητικά επιλογής για θέση θέση εργασίας Φαρμακοποιού ή Επιτηρητή/Επιστάτη Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία ή για θέσεις εργασίας που απαιτούν απόδειξη ικανής γνώσης στις Λοιμώξεις

   Βιολόγοι/Κτηνίατροι/ Μηχανολόγοι Μηχανικοί/Χημικοί Μηχανικοί/Φυσικοί/Χημικοί

   • Αποδεδειγμένη γνώση Κλινική Μικροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας, νέων τεχνικών διάγνωσης (πχ σπεκτομετρία Raman, νανομόρια) και θεραπείας (πχ μέθοδοι τοπικής αποδέσμευσης φαρμάκων) των Λοιμώξεων

   Απαιτούμενα διακαιολογητικά

   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
   • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   • Κατοχή τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή/και της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία (αν υπάρχει)
   • Απόδειξη επάρκειας μίας ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του ΠΜΣ
   • Δύο, τουλάχιστον, πρόσφατες συστατικές επιστολές

   Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την 10/9/2019 στη διεύθυνση [email protected] ή [email protected] ή [email protected]

   Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν εντός 5 εργασίμων ημερών να προσέλθουν για συνέντευξη.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε:
   α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων,
   β) πρακτική εκπαίδευση στην εργαστηριακή έρευνα, σε Εξωτερικά Ιατρεία και σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, και
   γ) σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που δεν εγγραφούν φοιτητές της αλλοδαπής, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που επιλεγούν να φοιτήσουν φοιτητές της αλλοδαπής που δε
   γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα θα γίνουν στην αγγλική και για αυτούς θα επιτραπεί η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Λοιμωξιολογία (MSc in Infectious Diseases)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email