Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη της λογοτεχνίας, της σκέψης και του πολιτισμού του Ελληνορωμαϊκού κόσμου.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά επιμέρους τομείς του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» προβάλλει και αξιοποιεί την επιστήμη της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Φιλολογίας στις θεωρητικές της διαστάσεις και στις πρακτικές της εφαρμογές με στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» (Literature, thought and culture in the Greco-Roman world), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 2980 Τ.Β΄/ 20-07-2020) και (ΦΕΚ Κανονισμού 2979 Τ.Β΄/ 20-07-2020).

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» (Literature, thought and culture in the Greco-Roman world).

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Το Π.Μ.Σ. «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» θα δεχθεί τριάντα (30) φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% των εισακτέων.

   Στο ΠΜΣ «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
   – πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   – υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο Π.Μ.Σ.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17 και μόνο ένας κατ’ έτος.

   Οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. πτυχιούχοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση και προφορική συνέντευξη.

   Οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής (επίπεδο Γ1,τουλάχιστον, του Συμβουλίου της Ευρώπης) ή Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και μια επιπλέον από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β1: Γαλλική /Γερμανική / Ιταλική / Ισπανική.
   5. Βεβαίωση Ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς υποψήφιους (σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης).
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
   9. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.
   10.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. (η υποβολή συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη για αποφοίτους του Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.)
   • Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα.

   Οι υποψήφιοι/-ες που υποβάλλουν πλήρεις φακέλους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με μοριοδότηση και οι επιτυχόντες κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   α. Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας: 20 μονάδες

   β. Βαθμός Πτυχίου:
   9,5 και πάνω 15 μονάδες
   9,0-9,49 14 μονάδες
   8,5-8,99 13 μονάδες
   8,0-8,49 12 μονάδες
   7,5-7,99 11 μονάδες
   7,0-7,49 10 μονάδες
   6,5-6,99 9 μονάδες

   γ. Επιπλέον ξένη γλώσσα (τουλάχιστον Β2): 10 μονάδες
   δ. Δεύτερο πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών: 15 μονάδες
   ε. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφές αντικείμενο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/βιβλία: 10 μονάδες
   στ. Προφορική Συνέντευξη: 30 μονάδες

   ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ: 100 μονάδες

   Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική ψηφιοποιημένη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (κ. Αικατερίνη Φώτου τηλέφωνο 210-7277788) από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.

   Η ηλεκτρονική αποστολή μπορεί να γίνει είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με τα ψηφιοποιημένα έγγραφα συνημμένα) είτε μέσω κάποιας ιστοσελίδας μεταφοράς αρχείων (π.χ. https://wetransfer.com) από 01/09/2020 έως και 20/09/2020. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών, οι οποίες θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

   Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. επιλέγουν σε καθένα από τα πρώτα τρία εξάμηνα (Α΄, Β΄ και Γ΄) τρία (3) από τα εκάστοτε προσφερόμενα μαθήματα, έτσι ώστε σε κάθε εξάμηνο να συγκεντρώνουν 30 ECTS.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα θα προέρχονται από τον ακόλουθο κατάλογο (η κατανομή τους στα εξάμηνα είναι ενδεικτική):

   Α΄ Εξάμηνο

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

   • Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας 10 ECTS
   • Σύγχρονες τεχνολογίες και βάσεις δεδομένων στις ανθρωπιστικές σπουδές 10 ECTS
   • Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή μυθολογία 10 ECTS
   • Θρησκεία, λατρεία και μαγεία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 10 ECTS
   • Γραφή και παράδοση των κειμένων 10 ECTS
   • Ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας 10 ECTS
   • Η αποτύπωση του ιστορικού γίγνεσθαι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 10 ECTS
   • Φιλοσοφικά κείμενα του ελληνορωμαϊκού κόσμου 10 ECTS
   • Ιστορία της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

   • Ελληνορωμαϊκός κόσμος και εγγύς Ανατολή 10 ECTS
   • Συναισθήματα στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS
   • Ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητα στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS
   • Όψεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου μέσα από αρχαίους φορείς γραφής 10 ECTS
   • Εκπαίδευση στην αρχαιότητα 10 ECTS
   • Επιστήμες και τεχνολογία στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS
   • Δημόσιος και ιδιωτικός βίος σε αρχαία Ελλάδα και Ρώμη 10 ECTS
   • Πολιτική και κοινωνική οργάνωση στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS
   • Δημόσιος λόγος στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 10 ECTS
   • Αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό θέατρο 10 ECTS
   • Ο έρωτας στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

   • Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας 10 ECTS
   • Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή λογοτεχνική κριτική 10 ECTS
   • Η τέχνη της πειθούς και του λόγου στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS
   • Καθημερινή ζωή στον αρχαίο κόσμο 10 ECTS
   • Σύγχρονες θεωρίες για την ανάγνωση του αρχαίου κόσμου 10 ECTS
   • Η πρόσληψη του αρχαίου κόσμου 10 ECTS
   • Η τύχη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας στον Μεσαίωνα 10 ECTS
   • Πολιτική σκέψη στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 10 ECTS
   • Φανταστικές αφηγήσεις από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο 

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email