Loading...

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στη διοικητική επιστήμη παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας αναπτύσσοντας κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38).

   Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.:
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά από επιλογή, κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Διάρκεια του Π.Μ.Σ
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2019 και θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και δεύτερη Παρασκευή και ώρες 16:00- 21:00.

   Δικαιολογητικά:
   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους είναι:
   1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (έντυπο ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου (Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής)
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας (Βεβαίωση Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα), μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου
   6. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή/και εργοδότες
   7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας του Π.Μ.Σ. (Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, άρθ. 34, παρ. 2, προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας του Π.Μ.Σ. )

   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

   Υποβολή υποψηφιοτήτων
   Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ταχυδρομικά από 5 Ιουλίου 2019 έως 23 Αυγούστου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Γραμματεία Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
   Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζα
   Ψαθάκι, 48100
   Τηλ.:2682050579, 2682050550 Email: [email protected]

   Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://accfin.teiep.gr/master) , στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2682050579) και του Τμήματος (τηλ. 2682050550).

   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ
   Κωνσταντίνος Καραμάνης
   Αναπλ. Καθηγητής

  • Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικό και για τις δυο κατευθύνσεις)

   Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1 ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   MICRO-MACROECONOMICS
   6
   2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   FINANCIAL MANAGEMENT
   6
   3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ KAI  ΑΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   FINANCIAL ANALYSIS AND BUSINESS VALUATION
   6
   4 ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   BUSINESS LAW
   6
   5 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
   BANKING SYSTEM AND GLOBAL MONEY MARKETS
   6
   Σύνολο  30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Β’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

   Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   SPECIAL ACCOUNTING ISSUES
   6
   2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   GREEK & INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
   6
   3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ KAI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   AUDITING AND CORPORATE GOVERNANCE
   6
   4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ PORTFOLIO MANAGEMENT AND RISK APRAISAL 6
   5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
   MANAGERIAL AND COST  ACCOUNTING
   6
   Σύνολο  30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Β’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

   Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   OPERATIONS RESEARCH
   6
   2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   HUMAN RESOURVES MANAGEMENT AND LABOR RELATIONS
   6
   3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   MANAGEMENT  INFORMATION SYSTEMS
   6
   4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MARKETING
   STRATEGIC MARKETING
   6
   5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY
   6
   Σύνολο  30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Γ’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

   Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ  ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   STATISTIC AND QUANTITATIVE METHODS ON BUSINESS DECISION MAKING
   6
   ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  &  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   SPECIAL ISSUES OF TAX ACCOUNTING AND TAX AUDITING
   6
   2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
   6
   + Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ( Dissertation) 20
   Σύνολο  32

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Γ’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

   Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   STATISTIC AND QUANTITATIVE METHODS ON BUSINESS DECISION MAKING
   6
   2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ SPECIAL MANAGEMENT ISSUES OF GROUP COMPANIES AND ORGANIZATIONS 6
   + Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Dissertation) 20
   Σύνολο  32
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ