Λογιστική και Ελεγκτική

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:

   1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
   2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
   3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις,  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.

   Το ΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις. 

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική»

   Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.2083/92)

   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

   Από το 2018  το ΠΜΣ συνεργάζεται με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).  Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης του διεθνούς τίτλου του Ορκωτού Λογιστή προβλέπεται απαλλαγή εξέτασης διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων).

   Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά Σαββατοκύριακο. Μέρος των μαθημάτων θα διεξάγεται εξ αποστάσεως.  Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα στο ΠΜΣ είναι 4200€.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές.

   Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, την καταβολή των διδάκτρων, τα μαθήματα του προγράμματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://accaud.uth.gr

   Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά1/6/2020 – 10/8/2020

   Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα
   28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος
   Τηλ. Γραμματείας: 2421006349
   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
   Γεώργιος Ιατρίδης
   Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

   ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
   1ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι1ο εξάμηνο7
   Διοικητική Λογιστική Ι1ο εξάμηνο7
   Ελεγκτική Ι1ο εξάμηνο7
   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι1ο εξάμηνο7
   Σεμινάριο (Μεθοδολογία Έρευνας)1ο εξάμηνο2
   Σύνολο εξαμήνου30
   2ο εξάμηνο
   Χρηματοοικονομική Λογιστική  ΙΙ2ο εξάμηνο7
   Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ2ο εξάμηνο7
   Ελεγκτική ΙΙ2ο εξάμηνο7
   Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)
   Διοικητική Λογιστική ΙΙ2ο εξάμηνο7
   Στατιστική των Επιχειρήσεων και Προβλέψεις2ο εξάμηνο7
   Πληροφοριακά συστήματα στη Λογιστική2ο εξάμηνο7
   Φορολογική Λογιστική2ο εξάμηνο7
   Σεμινάριο (Μεθοδολογία Ερευνητικών Εργασιών)2ο εξάμηνο2
   Σύνολο εξαμήνου30
   3ο εξάμηνο
   Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης3ο εξάμηνο30
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email