Λογιστική και Ελεγκτική

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχοι του τμήματος

   1. Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην Λογιστική και Ελεγκτική επιστήμη.
   2. Η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών από τα μέλη του τμήματος.
   3. Η κατανόηση των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων.
   4. Την κατανόηση της νομολογίας και την εφαρμογή της Φορολογίας, του Εσωτερικού  και Εξωτερικού Έλεγχου των επιχειρήσεων.
   5. Η κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης που αφορά την λογιστική παρακολούθηση, τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ευρύτερη χρηματοοικονομική διοίκηση.
   6. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
   7. Την κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
   8. Αύξηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
   9. Η προώθηση των κοινοτικών αξιών (συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικότητα κλπ) και  γενικότερα του πολιτιστικού επιπέδου.
   10. Δημιουργία ευχάριστου και δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.
   11. Επαφή και συνεργασίες με σχετικούς φορείς, αλλά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

   Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

   • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
   • Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσο της εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών/εθνικών προγραμμάτων.
   • Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/ και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, με εξαίρεση την παρούσα ειδική περίοδο, που λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid 19, τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως διαδικτυακά. 

   Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Μάρτιο 2021 και θα γίνονται σε δύο ημέρες, Παρασκευή μετά τις 17:00 και Σάββατο μετά τις 9:00.

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών ακολουθείται ότι προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

   Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η τμηματική καταβολή των διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση συμπληρωμένη (Κατεβάστε την αίτηση).
   2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
   3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.
   2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.
   3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
   4. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
   6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής με βάση τα παρακάτω κριτήρια, σε κλίμακα από 0 μέχρι 100:

   • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών π.χ. βαθμός πτυχίου 8 ισοδυναμεί με 8 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
   • Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 5.
    • 0 μαθήματα = 0 μόρια
    • 1 έως 3 μαθήματα = 2 μόρια
    • 4 και άνω μαθήματα = 5 μόρια
   • Αποδεδειγμένη Επαγγελματική προϋπηρεσία σχετική με το ευρύτερο αντικείμενο του ΜΠΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 30.
    • 0 μήνες = 0 μόρια
    • Έως 2 μήνες = 2 μόρια
    • Πάνω από 2 μήνες έως και 12 μήνες = 10 μόρια
    • Πάνω από 12 μήνες έως και 36 μήνες = 20 μόρια
    • Πάνω από 36 μήνες = 30 μόρια
   • Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά). Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
    • Επαρκής γνώση (Lower ή αντίστοιχο του Lower) 5 μόρια
    • Άριστη γνώση (Proficiency ή αντίστοιχο του Proficiency) 10 μόρια
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή διεθνή συνέδρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 25.
    • 1 δημοσίευση = 10 μόρια
    • 2 και άνω δημοσιεύσεις = 25 μόρια
   • Δεύτερο πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
   • Δεύτερο μεταπτυχιακό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

   Υποβολή δικαιολογητικών:

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά: α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις διευθύνσεις:  [email protected]  ή [email protected] και β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   ΜΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
   50100 ΚΟΖΑΝΗ

   από 22 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο).

   Παράταση έως 15/12/2020

   Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής
   Ώρες: 9:00 – 13:00 – Τηλ: 6970379495
   E-mail: [email protected][email protected]

   Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://mle.uowm.gr/

  • Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα,
   εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) στα Κοίλα Κοζάνης, τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Μάρτιο 2020 και θα γίνονται σε δύο ημέρες, Παρασκευή μετά τις 17:00 και Σάββατο μετά τις 9:00.

   1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER

   1. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) 5 ECTS
   2. Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Έλεγχου (Auditing & International Auditing Standards) 5 ECTS
   3. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Hellenic Accounting Standards) 5 ECTS
   4. Στατιστική (Statistics) 5 ECTS
   5. Λογιστική Ειδικών κλάδων και επιχειρήσεων (Accounting of specific sectors and companies) 5 ECTS
   6. Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) 5 ECTS

   2ο Εξάμηνο : 2nd SEMESTER

   1. Ποσοτικές έρευνες και ανάλυση δεδομένων (Quantitative research and data analysis) 5 ECTS
   2. Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης (Detection, Investigation and Prevention of Economic Fraud) 5 ECTS
   3. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (Cost and Management Accounting) 5 ECTS
   4. Χρηματοοικονομική ανάλυση (Financial Analysis) 5 ECTS
   5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (CashFlow Statements) 5 ECTS
   6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards) 5 ECTS

   3ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER

   1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Masterthesis) 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email