Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,050€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των νέων πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
   α) να δραστηριοποιηθούν, μελλοντικά, επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι-διαχειριστές χαρτοφυλακίου ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
   β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
   Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
   Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

   Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» με τις εξής κατευθύνσεις:
   (α) Λογιστική και
   (β) Χρηματοοικονομική.

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

    

    

   Παράταση αιτήσεων για το Π.Μ.Σ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

   Α) Λογιστική και
   Β) Χρηματοοικονομική

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 31 Αυγούστου 2020 15 Σεπτεμβρίου 2020, φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου, τουλάχιστον Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικό, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα)
   6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου)
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.)

   Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 691-693, ιστοσελίδα (website): www.accfin.uom.gr, e-mail: [email protected]. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 16:00μμ.

  • Τα μαθήματα παρέχονται είτε με την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως ή/και με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης που, όμως, δεν υπερβαίνουν το 35% του Προγράμματος (άρθρο 30 παρ.3, ν. 4485/2017). Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου (ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης) είναι υποχρεωτικά γραπτές και πραγματοποιούνται πάντοτε με την προσωπική παρουσία του εξεταζόμενου.

   Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και τα μαθήματα διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» και «επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) επιλογής. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα σε καθεμία από τις δύο εξειδικεύσεις και συγκεκριμένα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Για την επιτυχή περάτωση κάθε μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει λάβει, τουλάχιστον, τον βαθμό πέντε (5) στις γραπτές εξετάσεις. Η μη προσέλευση στην τελική εξέταση συνεπάγεται αποτυχία στο εν λόγω μάθημα. Η επανεξέταση των μαθημάτων γίνεται σε ημερομηνίες που προσδιορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή. Κατά το τρίτο εξάμηνο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλικά γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email