Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Master of Science (M.Sc) in Accounting and Finance) είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα προάγει περαιτέρω τον κεντρικό «πυρήνα» της ιδρυτικής φιλοσοφίας του Τμήματός μας που είναι η χρηματοοικονομική και λογιστική επιστήμη.

   Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σπονδυλωτά δομημένο, έτσι ώστε να συνθέτει τις δύο αυτές επιστημονικές κατευθύνσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε μια εξ’ αυτών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων και διαφοροποιώντας το επαγγελματικό τους προφίλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις και προκλήσεις που απαιτούν όλο και περισσότερο δημιουργική σύνθεση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, το ΠΜΣ σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πρακτικών γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε ο επαγγελματίας λογιστής και χρηματοοικονομολόγος να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών, των επιχειρηματικών μονάδων και της κοινωνικής οικονομίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 4η σειρά εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:  “Λογιστική και Χρηματοοικονομική“, που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα προάγει περαιτέρω τον κεντρικό «πυρήνα» της ιδρυτικής φιλοσοφίας του Τμήματός μας που είναι η χρηματοοικονομική και λογιστική επιστήμη. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σπονδυλωτά δομημένο, έτσι ώστε να συνθέτει τις δύο αυτές επιστημονικές κατευθύνσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε μια εξ’ αυτών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων και διαφοροποιώντας το επαγγελματικό τους προφίλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις και προκλήσεις που απαιτούν όλο και περισσότερο δημιουργική σύνθεση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πρακτικών γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε ο επαγγελματίας λογιστής και χρηματο-οικονομολόγος να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών, των επιχειρηματικών μονάδων και της κοινωνικής οικονομίας.

   Απονεμόμενος τίτλος

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική/Master οf Science (M.Sc) in Accounting and Finance.

   Διάρκεια

   Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

   Εισακτέοι

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2021-2022. Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε.

   Εκπαιδευτική Διαδικασία

   Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του ΠΜΣ (Καλαμάτα) την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας.

   Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, δίνεται η δυνατότητα κάθε εβδομάδα μέσω της εφαρμογής Classroom της GOOGLE ο φοιτητής να έχει πρόσβαση:

   • στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
   • σε βίντεο που αναλύεται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρείται δυσνόητη για τον φοιτητή
   • ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις κατανόησης της ύλης
   • ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

   Ακόμα χρησιμοποιείται η εφαρμογή Meet (Hangouts) της GOOGLE για τηλεδιασκέψεις και επίλυση αποριών, καθώς και για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν 4485/2017). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: http://macc.uop.gr .

   Κατά την διάρκεια της πανδημίας το σύνολο των μαθημάτων προσφέρθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω Meet (Hangouts) της GOOGLE. Η δυνατότητα αυτή θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον αν οι συνθήκες το επιβάλλουν και πάντα σε εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει η Πολιτεία.

   Υποβολή Αιτήσεων και Αξιολόγηση υποψηφίων

   1η φάση: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής (το link της Αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://macc.uop.gr ) και να επισυνάψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, σε μορφή pdf, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   2. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών[1] ή Βεβαίωση Περάτωσης (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).
   3. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού.
   5. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας[2]
   6. Τεκμηρίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (Βεβαίωση εργοδότη ή πίνακα ενσήμων)
   7. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής εμπειρίας, αντίγραφο εξωφύλλου πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχουν.
   8. Δύο συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο. Οι επιστολές, εφόσον υπάρχουν,  μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά σε  σφραγισμένο φάκελο από τον υπογράφοντα ή με email στην Γραμματεία από τον υπογράφοντα. ([email protected])
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
   10. Μία (1) φωτογραφία

   Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την Υποβολή της Αίτησης σας θα λάβετε σχετικό μήνυμα στο email δηλώσατε.

   2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά ή με email για Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην φάση της Συνέντευξης αξιολογούνται τα δικαιολογητικά 7και 8.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής από 1η Ιουνίου 2021 έως και 16 Ιουλίου 2021.

   Κριτήρια επιλογής

   1. Βαθμός Πτυχίου επί 25 μόρια
   2. Γνώση ξένης γλώσσας: άριστα 100 μόρια, πολύ καλά 75 μόρια, καλά 50 μόρια, καθόλου Ο μόρια
   3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα 150 μόρια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 100 μόρια (μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος)
   4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 5 έτη.
   5. Συνέντευξη: μέχρι 200 μόρια

   Η Επιτροπή κατά τη συνέντευξη

   (α) αξιολογεί την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων

   (β) αξιολογεί τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων και τα κίνητρα καριέρας

   (γ) αξιολογεί τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.

   (δ) εξετάζει τη συνάφεια των μαθημάτων του ΠΠΣ με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμά την βαθμολογία του υποψηφίου σε μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέχρι 25 μόρια), την επίδοση σε διπλωματική εργασία (μέχρι 25 μόρια), όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και τη σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

   (ε) αξιολογεί τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.

   στ) αξιολογεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.).

   Δίδακτρα

   Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς ισόποσες  δόσεις των 1.000€ στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part-time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 200€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 10 συνολικά μαθήματα του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.000€.

   Η διαδικασία της Απαλλαγής διδάκτρων εφαρμόζεται όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος.

   Η Πρόσκληση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://macc.uop.gr/ Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ: Κοστρίβα Ρένα, τηλ. 27210 45216 και στο email: [email protected]

   Διεύθυνση ΠΜΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

   Κτίριο Σχολής Διοίκησης

   2ος όροφος, γραφείο 156

   Αντικάλαμος, Καλαμάτα

   Τ.Κ. 24100

   [1] Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι «επί πτυχίο» φοιτητές, αρκεί να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και εφόσον προσκομίσουν μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2021 το Πτυχίο τους ή Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης Σπουδών. Ακόμα οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   [2] Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πουν δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο, προκειμένου να τεκμηριωθεί.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΜΔΕ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄εξάμηνο.Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Ά Εξάμηνο

   • Στατιστική για Επιχειρήσεις 6 ECTS
   • Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον 6 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιριών 6 ECTS
   • Εταιρική Χρηματοοικονομική 6 ECTS

   και επιλογή ενός από τα παρακάτω μαθήματα:

   • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 ECTS
   • Λογιστική Ι 6 ECTS

   Σύνολο: 30 Πιστωτικές Μονάδες.

   ΄Β Εξάμηνο Χρηματοοικονομικής

   • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις 6 ECTS
   • Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα 6 ECTS
   • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6 ECTS

   και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα:

   • Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης 6 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου 6 ECTS
   • Διοικητική Λογιστική 6 ECTS
   • Λογιστική ΙΙ 6 ECTS
   • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6 ECTS

   ΄Β Εξάμηνο Λογιστικής

   • Διοικητική Λογιστική 6 ECTS
   • Λογιστική ΙΙ 6 ECTS
   • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6 ECTS

   και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα:

   • Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης 6 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου 6 ECTS
   • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις 6 ECTS
   • Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα 6 ECTS
   • Εσωτερικός Έλεγχος 6 ECTS

   Σύνολο: 30 Πιστωτικές Μονάδες.

   ΄Γ Εξάμηνο Λογιστικής

   • Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS (Master thesis)

   Σύνολο: 30 Πιστωτικές Μονάδες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email