Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,950€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης δημιουργώντας εξειδικευμένα στελέχη ικανά:
   α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές χαρτοφυλακίου, στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
   β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοίκησης.
   Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
   Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο ειδικεύσεων του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοικητικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

   Το ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» με τις εξής ειδικεύσεις:
   (α) Λογιστική Φορολογία και
   (β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους).
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ.
   6. Αποδεικτικό, επαρκούς, γνώσης της Aγγλικής Γλώσσας (επιπέδου, τουλάχιστον, Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, θα προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα).
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   9. Επιπρόσθετα προσόντα (π.χ. άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, εδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ο.κ.).

   Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ. Επίσης, έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προυπθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 691, ιστοσελίδα (website) ΠΜΣ: www.accfin.uom.gr, e-mail: [email protected]. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00 – 17:00.

  • Τα μαθήματα παρέχονται είτε με την μορφή πλήρους αι υποχρεωτικής φοιτήσεως ή/και με την μέθοδο της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης που, όμως, δεν υπερβαίνουν το 35% του Προγράμματος (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017). Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου (ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης) είναι υποχρεωτικά γραπτές και πραγματοποιούνται πάντοτε διά της προσωπικής παρουσίας του εξεταζόμενου.

   Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική γίνεται κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και τα μαθήματα διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» και «επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) επιλογής μαθήματα. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα σε καθεμία από τις δύο ειδικεύσεις και συγκεκριμένα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής.

    Κατά το τρίτο εξάμηνο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία.

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email