Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

   Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου.

   Σκοπό του ΔΠΜΣ αποτελούν:

   α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική τους ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο».
   β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών πεδίων.
   γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα.
   δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3559/τΒ΄/22-8-2018), του Κανονισμού του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3152/τ.Β΄/8-8-2019) και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως ισχύει. Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

   Αναγγέλλεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

   Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ είναι: https://cadastre.law.auth.gr

   Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

   Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έξι (6) δίωρα μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) τρίωρα μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται από τους φοιτητές κατά τη θερινή περίοδο.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία των φοιτητών -λόγω νομοθετικών σχετικών περιορισμών-, τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο). Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι εβδομήντα πέντε (75). Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α. Τμημάτων Νομικής, β. Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και γ. Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους είκοσι ένα (21), πλην της περίπτωσης της ισοβαθμίας, και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

   Αν οι επιτυχόντες εισακτέοι κάποιας ή κάποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι από επτά (7), είναι δυνατό, μετά από απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των είκοσι ένα (21) εισακτέων.

   Τέλη φοίτησης

   Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων στο ν. 4485/2017 κριτηρίων, ως εξής:

   1. Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο εικοσιπέντε (25) μόρια).
   2. Μέσος όρος τριών (3) προπτυχιακών σχετικών μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή 1,5 και θα λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) μόρια.
    Αναλυτικότερα: για τους απόφοιτους Τμημάτων Νομικής τα μαθήματα είναι:
    α. Εμπράγματο Δίκαιο, β. Εμβάθυνση Αστικού Δικαίου, γ. Εμβάθυνση Πολιτικής Δικονομίας
    για τους απόφοιτους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών τα μαθήματα είναι:
    α. Κτηματολόγιο, β. Τοπογραφία, γ. Φωτογραμμετρία
    για τους απόφοιτους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος τα μαθήματα είναι:
    α. Δασική Οικολογία, β. Εφαρμοσμένη Δασοκομική, γ. Τοπογραφία
   3. Προφορική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.
   4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια.
   5. Συναφής (με το ΔΠΜΣ) επαγγελματική εμπειρία, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια.
   6. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα) σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ., η οποία λαμβάνει συνολικά μέχρι πέντε (5) μόρια. Η καλή γνώση (Β2) λαμβάνει ένα (1) μόριο, η πολύ καλή γνώση (Γ1) τρία (3) μόρια και η άριστη γνώση πέντε (5) μόρια. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι πέντε (5) μόρια, δίχως δυνατότητα υπέρβασης των μορίων, λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.
   7. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημίου, η οποία λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
   8. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προερχόμενου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία λαμβάνει δέκα (10) μόρια.

   Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η επιτυχής ανταπόκριση σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Απαιτείται επίσης η καλή γνώση (επίπεδο Β2) ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα) σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο κάθε ειδικότητας.

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών / Ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης

   Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνονται δεκτές από 31 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου 2020.

   Η συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:30 π.μ. διαδικτυακά με τη χρήση πλατφόρμας που θα γνωστοποιηθεί στους 100 πρώτους (κατά σειρά κατάταξης) υποψήφιους (50 πρώτους κατά σειρά κατάταξης νομικούς, 25 πρώτους κατά σειρά κατάταξης τοπογράφους και 25 πρώτους κατά σειρά κατάταξης δασολόγους) με e-mail που θα τους αποσταλεί. Όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο).

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

   Με ηλεκτρονική υποβολή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο dropbox: https://www.dropbox.com/request/OZBleNjYofCdUo0C1Zq4 Η υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής με όλα τα επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά αποκλειστικά κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων (31 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου 2020). Για την έγκυρη υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό τους και την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) τους στα αντίστοιχα πεδία.

   Δικαιολογητικά υποβολής

   Η αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα προγράμματος: https://cadastre.law.auth.gr) θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται αποδεκτό επίσης και το παράρτημα διπλώματος.
   3. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   4. Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεων), στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για σπουδές στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ.
   5. Πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά τουλάχιστον καλής (επιπέδου Β2 ή ανώτερο) γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.
   6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Μία (1) φωτογραφία (επικολλείται στην αίτηση). Προαιρετικά για συγκέντρωση επιπρόσθετων μορίων:
   8. Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
   9. Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών.
   10. Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   11. Δεύτερο πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   12. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προερχόμενο από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ελληνικού πανεπιστημίου και σε περίπτωση κατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.
   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.
   γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://cadastre.law.auth.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εβδομήντα πέντε (75). Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Eξάμηνο:

   • Εμπράγματο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Υ 5 ECTS
   • Δίκαιο Κτηματογράφησης Υ 5 ECTS
   • Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο Ι Υ 5 ECTS
   • Τεχνικές και μέθοδοι κτηματολογικών αποτυπώσεων Υ 5 ECTS
   • Βάση δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Υ 5 ECTS
   • Δασικό Κτηματολόγιο: Δασοκομική και Διαχειριστική προσέγγιση Υ 5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο ΙΙ Υ 7,5 ECTS
   • Δικονομικό Κτηματολογικό Δίκαιο Υ 7,5 ECTS
   • Τεχνικές διαδικασίες κτηματογράφησης και λειτουργούντος Κτηματολογίου Υ 7,5 ECTS
   • Πρακτικές ασκήσεις Δασικού Κτηματολογίου Υ 7,5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS

   Θερινή Περίοδος 

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 ECTS
    Σύνολο 15 ECTS
    Γενικό Σύνολο ECTS 75
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email