Κοσμητολογία – Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον σχεδιασμό, παραγωγή (σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα) και αξιολόγηση (έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   αφενός η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων και αφετέρου στην ανάπτυξη της έρευνας και ως εκ τούτου την προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο αυτό.
   Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην βιομηχανία καλλυντικών και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών προϊόντων.
   Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις Ελληνικές παραγωγικές μονάδες, μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 457/13-4-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοσμητολογία – Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2969/24-7-2018 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
   (
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm),
   και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, συστημένα, μέχρι 4/9/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

   Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparment/-2018-19/2018-09- 10-10-08-14 ή στον Οδηγό Σπουδών). 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. – M.Σ.) του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. – M.Σ.) του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται. Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες. Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. – M.Σ.) θα γίνει στις 14/9/2020 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν. 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι 4/9/2020. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση *
   2. Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   3. Βιογραφικό σημείωμα
   4. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/-ία επιθυμεί την εισαγωγή του/της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)
   5. Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   6. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος
   7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
   8. Ευκρινές(-ή) αποδεικτικό(-ά) γνώσης Ξένης Γλώσσας
   9. Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
   10. Δύο (2) συστατικές επιστολές *
   11. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής). 

   *Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1) και (10) χρησιμοποιείτε τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparment/-2018-19/2018-09-10-10-08-57

   Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 2610-962330, Φαξ: 2610-969180) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 ECTS, κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο).

   Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που είναι εγγεγραμμένοι, υποχρεωτικά και επιλογής, να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν τα σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης που τους υποδεικνύονται, τα οποία δεν πιστώνονται με μονάδες ECTS, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που ακολουθούν. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

   Οι σπουδές περιλαμβάνουν:

   • Εννέα (9) θεωρητικά μαθήματα: πέντε (5) το πρώτο (χειμερινό, 30 Μονάδες ECTS) και τέσσερα (4) το δεύτερο (εαρινό, 24 Μονάδες ECTS) εξάμηνο.
   • 1 εργαστηριακό μάθημα: δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο (6 Μονάδες ECTS).
   • Διπλωματική Εργασία στο τρίτο εξάμηνο (30 Μονάδες ECTS).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α Εξάμηνο

   • Φυσιολογία του ανθρώπινου δέρματος-Δερματολογία 6 ECTS
   • Νομοθεσία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο σχετικά με την Παραγωγή και Διάθεση Καλλυντικών Προϊόντων 6 ECTS
   • Συστατικά Καλλυντικών Προϊόντων 6 ECTS
   • Μικροβιολογία 6 ECTS
   • Ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β Εξάμηνο

   • Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Καλλυντικών Προϊόντων 6 ECTS
   • Έλεγχος Αποτελεσματικότητας και τεχνικές υποστήριξης ισχυρισμών καλλυντικών προϊόντων 6 ECTS
   • Μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης καλλυντικών προϊόντων 6 ECTS
   • Βιομηχανική παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων 6 ECTS
   • Εργαστηριακές Ασκήσεις Παρασκευής Καλλυντικών 6 ECTS

   Σύνολο 30 ΕCTS

   Γ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Κοσμητολογία – Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email