Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο-ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεολογίας).

   Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της καινοτομίας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων).

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» “Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts” σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’αρ.2626/Τεύχος Δεύτερο/5 Ιουλίου 2018. 

   1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες 

   2. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)στην « Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s of Science in Social Psychology of Conflicts): Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο-ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεολογίας). Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της καινοτομίας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων). 

   3. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

   4. Η Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα. 

   Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής. 

   2. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, από ιδρύματα της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής(αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ). 

   3. Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας σε επίπεδο C2 ή έμμεση τεκμηρίωση (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου).

   Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών. 

   4. Οι υποψηφιότητες ελέγχονται και επιλέγονται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζεται από τη Συνέλευση, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα τέσσερα γενικά κριτήρια και την εξής αντίστοιχη μοριοδότηση:

   Α. Ακαδημαϊκά προσόντα (30%)
   i συνάφεια πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   ii γενικός βαθμός πτυχίου
   iii αναλυτική βαθμολογία από την οποία να φαίνονται οι επιδόσεις στα προπτυχιακά 
   μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   iv. αν υπάρχει, πτυχιακή εργασία

   Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (50%)
   i ερευνητική δραστηριότητα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.)
   ii. επαγγελματική εμπειρία (αμειβόμενη ή/και εθελοντική)
   iii. πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας

   Γ. Υποστηρικτικό υλικό (5%)
   i δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας
   ii. γραπτή δήλωση των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ

   Δ. Προφορική υποστήριξη της υποψηφιότητας (15%)
   Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι με βάση την μοριοδότηση καλούνται σε ατομική συνέντευξη που μοριοδοτείται κατ’ ανώτερο με 15% Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση. 

   5. Η κατανομή της επί μέρους μοριοδότησης των κριτηρίων Α, Β και Γ έχει ως εξής: 

   6. Οι Τριάντα (30) επικρατέστεροι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Γενικό Σύνολο της παραπάνω μοριοδότησης, καλούνται από την επιτροπή σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να επιλεγούν οι 15 εισακτέοι. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, κατ ́ ανώτατο, με 15 μόρια. Η μη παρουσίαση στη συνέντευξη, για την ενημέρωση της οποίας είναι υπεύθυνοι οι υποψήφιοι καθώς αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθιστά άκυρη την προηγηθείσα μοριοδότηση 

   7. Ο συνολικός πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ επικυρώνεται από τη Συνέλευση. 

   8. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών, από τη δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. 

   ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα ακόλουθα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή απλά αντίγραφα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Φωτοτυπία της ταυτότητας.
   3. Μία (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας / ή ψηφιακή στην αίτηση
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αντίγραφο πτυχίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αναγορευθεί πτυχιούχος μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης Γραμματείας για την περάτωση των σπουδών του/της.
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών.
   7. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλωσσομάθεια να περιγράφεται ρητά ως επιπέδου C2 ή Γ2, ή το επίπεδο αυτό να προκύπτει από τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Επίσης, είναι αποδεκτή η έμμεση τεκμηρίωση γλωσσομάθειας (π.χ. International Baccalaureate, απολυτήριο αγγλόφωνης ή γαλλόφωνης μέσης εκπαίδευσης, αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο βασικό πτυχίο, ή πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου)
   7.1. Ελλείψει πιστοποίησης, η υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.
   8. Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).
   9. Πρόταση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (project): κείμενο 1000 λέξεων με ενδεικτική βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον του υποψήφιου, το θεωρητικό πλαίσιο, τα μεθοδολογικά εργαλεία που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει και τη θεωρητική ή/και πρακτική σημασία της έρευνάς του.
   10. Σύντομη έκθεση (έως μιάμιση σελίδα) των προθέσεων και των κινήτρων για την παρακολούθηση του ΠΜΣ: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιους λόγους (κίνητρα, στόχοι, επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα) ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
   11. Συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικών εκθέσεων, βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
   12. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψήφιου/της υποψήφιας. 

   ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

   1. να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στεγάζεται στο 2ο όροφο του Παλιού Κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ 10.00-13.00 ή
   2. να στείλουν (σφραγίδα ταχυδρομείου/ή και ταχυμεταφοράς 04/09/2020) στη Διεύθυνση :
    Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671. την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά, κατά το χρονικό διάστημα

   από 2 Ιουνίου μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου 2020 

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές/εργαστηριακές ασκήσεις, και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων για την απονομή του Μ.Δ.Σ. οι οποίες ανέρχονται σε 90 ECTS, ορίζονται ως εξής:

   Α ́ εξάμηνο
   1. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων στην Κοινωνική Ψυχολογία 15 ECTS
   2. Σεμινάριο Ι: βιβλιογραφική ανασκόπηση και διατύπωση της προβληματικής της ερευνητικής πρότασης 15 ECTS

   Β ́ εξάμηνο 
   1. Μεθοδολογία και Στατιστικές ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων 15 ECTS
   2. Σεμινάριο έρευνας ΙΙ: Εκπόνηση του ερευνητικού μέρους της διπλωματικής εργασίας 15 ECTS

   Γ ́ Εξάμηνο 
   1. Ολοκλήρωση Έρευνας/Συγγραφή/Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν δύο μαθήματα. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 15 ECTS. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται αποκλειστικά με την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας, η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε 30 ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email