Κοινωνική Πολιτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων, μεθοδολογικών/λειτουργικών εργαλείων καθώς και η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Εν ολίγοις, το ΠΜΣ αποσκοπεί: Πρώτον, στην προαγωγή της έρευνας στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Δεύτερον, στη θεωρητική εμβάθυνση και την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε αυτό το αντικείμενο με την παροχή των εφοδίων για περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Αμφότερα προάγουν την ενεργό και εγνωσμένη συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία σε ένα σύνθετο και απαιτητικό εθνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλότατου επιπέδου.
   • Η εκπαίδευση επιστημόνων με την οικοδόμηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής.
   • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών σε επαγγελματίες και επιστήμονες της κοινωνικής Πολιτικής ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών σε μακροσκοπικό (εθνικόυπερεθνικό) και μικροσκοπικό (επιμέρους πεδίων ή/και πτυχών) επίπεδο.
   • Η απόκτηση δεξιοτήτων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3920, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 7 (10-9-2018) . Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

   α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
   β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
   γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

   Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://dsep.uop.gr/pms) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3920, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 7 (10- 9-2018).

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται ως εξής, ανά κατεύθυνση:

   α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη Έως τριάντα (30) φοιτητές
   β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας Έως τριάντα (30) φοιτητές
   γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Έως τριάντα (30) φοιτητές

   Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής έως δύο (2) υποψηφίων που ισοβάθμισαν ανά κατεύθυνση.

   Διάρκεια Προγράμματος

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή. Η παράταση του ενός εξαμήνου μπορεί να αφορά είτε τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε τον χρόνο φοίτησης.

   Δεκτοί υποψήφιοι

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 και με την προϋπόθεση ότι κατέχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους, σε εσωτερική, ανά κατεύθυνση, διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας επικεντρώνεται σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ως επί το πλείστον σχετικό με την κατεύθυνση για την οποία ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι, και στην αναγνωστική τους ικανότητα.

   Για τη συμμετοχή των υποψηφίων πτυχιούχων του Ιουνίου 2020 στη διαδικασία επιλογής αρκεί σχετικό πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου και στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί απλώς η ορκωμοσία. Για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

   Δίδακτρα

   Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

   Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των επιτυχόντων στην ιστοσελίδα http://dsep.uop.gr/pms . Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Από τις αιτήσεις και τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί εντός των προβλεπόμενων ημερών. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δε δικαιούνται απαλλαγή.

   Καταβολή διδάκτρων

   Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:
   α΄ δόση: 800 € (κατά την εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ)
   β΄ δόση: 800 € (έως 28.02.2021)
   γ’ δόση: 900 € (έως 31.07.2021)

   Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση έως Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

   Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

   1) Αίτηση υποψηφίου με την συμπλήρωση της on line αίτησης του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dsep.uop.gr/pms/

   2) Αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Κόρινθος)

   3) Ταχυδρομική αποστολή με συστημένο φάκελο στην εξής διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
   Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
   Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

   Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

   Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή να το εκτυπώνουν απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://dsep.uop.gr/pms ).

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και στις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ αναφέροντας τη σειρά προτίμησης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

   1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
   2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
   3. Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει
   4. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Δεκτό γίνεται και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 75 για το σύνολο και 21 για Reading.
   5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη.
   6. Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   8. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
   9. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
   10. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.
   11. Λίστα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων που αξιολογούνται είναι 4 (τέσσερα).
   12. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).
   13. Στην περίπτωση επιλογής δεύτερης ή/και τρίτης κατεύθυνσης, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΕΝΑ φάκελο αλλά πρέπει να υποβάλλουν τα αντίστοιχα δύο ή/και τρία Υπομνήματα Δήλωσης Ενδιαφέροντος.

   Σε περίπτωση μη ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης τα ανωτέρω υπ’ αριθ. 7, 8 και 11 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και στις τρεις (3) κατευθύνσεις/ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., οι οποίες δηλώνονται με σειρά προτίμησης.

   Διαδικασία επιλογής

   Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για κάθε κατεύθυνση που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:

   • Κατά το διάστημα 1-10 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων ανά κατεύθυνση.
   • Κατά το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθούν οι δια ζώσης οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ανά κατεύθυνση (σύμφωνα με την πρώτη τους επιλογή) στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
   • Την 11η Σεπτεμβρίου 2020 (ώρα 17:30 στην αίθουσα 2) θα γίνει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας).
   • Την 16η Σεπτεμβρίου 2020 θα ανακοινωθούν/αναρτηθούν οι πίνακες επιτυχόντων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. *

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

   • Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70% (κριτήρια στο παράρτημα 3)
   • Βαθμός συνέντευξης: 30%

   Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης και προτίμησης. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων φοιτητών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://dsep.uop.gr/pms/ οι οποίοι καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και μόνον. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες (ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ.).

   *Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές/ τροποποιήσεις στις ημερομηνίες με βάση τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές/τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

   Εγγραφές

   Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου 2020 ταυτόχρονα με την έναρξη των μαθημάτων.

   Οργάνωση και Διεξαγωγή μαθημάτων – Εξ αποστάσεως μαθήματα

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα αρχίσουν στις 9 Οκτωβρίου 2020. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Τουλάχιστον το 35% των μαθημάτων θα προσφερθούν εξ αποστάσεως.

   Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών).

   Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, e-mail [email protected], τηλ. 27410 74992 .

   Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 13:00 -17:00

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS). Οι 60 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ-ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3374/2005.

   Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθήματα, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, κύκλοι διαλέξεων, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.

   Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και στην Αγγλική, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017).

   Το Πρόγραμμα Σπουδών στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:

   (α) η ειδίκευση «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα τον Πολίτη» περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 15 ΠΜ-ECTS και τρία (3) μαθήματα επιλογής (από τα 4 προσφερόμενα) που αντιστοιχούν σε 15 ΠΜ-ECTS
   (β) η ειδίκευση «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.
   (γ) η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική», περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών στο δεύτερο εξάμηνο διαμορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:

   α) η ειδίκευση «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη» περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 12 ΠΜ-ECTS και τρία (3) μαθήματα επιλογής (από πέντε (5) προσφερόμενα) τα οποία αντιστοιχούν σε 18 ΠΜ-ECTS

   β) η ειδίκευση «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

   (γ) η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΠΣ-ECTS.
   Τέλος στο τρίτο εξάμηνο και για τις τρεις ειδικεύσεις περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ-ECTS.

   Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες ανά ειδίκευση.

   α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη 

   1ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά
   1. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 9 ECTS
   2. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 6 ECTS
   Μαθήματα επιλογής (3 από τα 4)
   3. Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, απασχόληση, φύλο 5 ECTS
   4. Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση 5 ECTS
   5. Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση 5 ECTS
   6. Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημόσιες Πολιτικές και Εφαρμογές 5 ECTS
   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   2ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά
   1. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 6 ECTS
   2. Μετασχηματισμοί του Κράτους 6 ECTS
   Μαθήματα επιλογής (3 από τα 5)
   3. Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή 6 ECTS
   4. Μετανάστευση και Δίκαιο 6 ECTS
   5. Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης 6 ECTS
   6. Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις 6 ECTS
   7. Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση 6 ECTS
   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   3ο εξάμηνο
   Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ECTS

   β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας 

   1ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά
   1. Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας 5 ECTS
   2. Σχεδιασμός και Πολιτικές Υγείας 5 ECTS
   3. Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας 5 ECTS
   4. Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 5 ECTS
   5. Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας 5 ECTS
   6. Ανθρωπολογία της Υγείας 5 ECTS
   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   2ο εξάμηνο
   1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 5 ECTS
   2. Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας 5 ECTS
   3. Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Υγείας 5 ECTS
   4. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 5 ECTS
   5. Ποινική και Αστική Ευθύνη Ιατρών 5 ECTS
   6. Εξέλιξη της Προστασίας της Υγείας στην Ελλάδα 5 ECTS
   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   3ο εξάμηνο 
   Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ECTS

   (γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

   1ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά
   1. Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 10 ECTS
   2. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 12 ECTS
   3. Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 4 ECTS
   4. Ποιοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 4 ECTS
   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   2ο εξάμηνο
   Υποχρεωτικά
   1. Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6 ECTS
   2. Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6 ECTS
   3. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6 ECTS
   4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων 4 ECTS
   5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 3 ECTS
   6. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Εκπαίδευσης 3 ECTS
   7. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας και Ασφάλισης 2 ECTS
   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   3ο εξάμηνο 
   Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ECTS

   Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Κοινωνική Πολιτική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email