Loading...

Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων, προερχόμενοι τόσο από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές όσο και από τις Θετικές Επιστήμες. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού γίνονται δεκτοί υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.

   Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

   Α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

   1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. Η αίτηση χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή ….

   2.      Πτυχίο και αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου, αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο) και γενικό βαθμό επίδοσης «λίαν καλώς» (6,5 και άνω).  Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων (να έχει γίνει υπολογισμός του Μέσου όρου).

   Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία- όπου αυτή είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου- και  εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.
   2. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ, που να υπηρετεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου ή και εργοδότες/τριες.
   3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

   6.      Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.

   7.       Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής».

   8.     Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.

   Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή επικυρωμένου τίτλου σπουδών επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ ή με ειδικές εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.

   Για τους/τις αλλοδαπούς/ες φοιτητές/τριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

   Στις περιπτώσεις 2 και 5 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι επιτύχουν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

   Β)«ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» ανώτατο όριο 1.500 λέξεις): πρόκειται για κείμενο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

   Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στηρίζεται στον Ατομικό Φάκελο, την «Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας» και την συνέντευξη με τη ΣΕ του ΠΜΣ.

   Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα και δικαιολογητικά του/της υποψηφίου/ας. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά κριτήρια, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, η ΣΕ αξιολογεί τον Ατομικό Φάκελο και την «Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας». Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια καλείται να λάβει μέρος σε συνέντευξη που διεξάγεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ, η οποία συγκροτείται μετά της ΓΣΕΣ. Η ημερομηνία των συνεντεύξεων ορίζεται από την ΣΕ και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και του Τμήματος.

   Στη συνέντευξη διαπιστώνεται και αξιολογείται με συγκεκριμένη βαθμολογία η θεωρητική κατάρτιση σε συνάρτηση με την «αιτιολόγηση υποψηφιότητας», η επιστημονική δραστηριότητα, όπως και η συνολική παρουσία του/της υποψηφίου/ας. Η βάση της βαθμολογίας ορίζεται το πέντε (5) με άριστα το δέκα (10).

    * Αιτήσεις που έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνουν δεκτές.

   * Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

   Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.

   Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   * Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς συστημένα στη διεύθυνση:

   Πάντειο Πανεπιστήμιο

   Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

   Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος

   Συγγρού 136

   Αθήνα, Τ.Κ. 17671

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

   Η Αίτηση Υποψηφιότητας και ο Κανονισμός του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας βρίσκεται εδώ:

   http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=1841&archive=&lang=

   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 9201048, 920 1047, 920 1406 ώρες 9:00-13:00.

   Φαξ: 210 9201453

   http://panteion.gr/index.php?p=content&section=26&id=105&lang=elE-

   email: [email protected] ή   [email protected]

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ