Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (στο εξής ΚΑΟ) έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη – πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

   Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 200

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ του ΜΠΣ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

  • 1ο εξάμηνο

   ΚΑΟ50  Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ 1, 10)

   ΚΑΟ51  Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10)

   ΚΑΟ52  Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα (Υ, 10)

   2ο εξάμηνο

   ΚΑΟ60    Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10)

   ΚΑΟ61    Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10)

   ΚΑΟ62    Κοινωνικά κινήματα, κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10)

   3ο εξάμηνο

   ΚΑΟ70  Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10)

   ΚΑΟ71  Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων (Υ, 10)

   ΚΑΟ72  Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10)

   4o εξάμηνο

   ΚΑΟΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Υ, 30 ECTS)

   1. Υ: Υποχρεωτική

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

   Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

   Στο 1ο εξάμηνο, εάν επιλέξουν μία (1) Θ.Ε.  τότε αυτή πρέπει να είναι η ΚΑΟ50, εάν επιλέξουν δύο (2) Θ.Ε.  τότε αυτές πρέπει να είναι οι ΚΑΟ50 και ΚΑΟ51 εάν, τέλος, επιλέξουν και τρίτη Θ.Ε. τότε αυτή θα είναι η ΚΑΟ52.

   Στα επόμενα δύο εξάμηνα, μπορούν να επιλέξουν όποια από τις ΘΕ του εξαμήνου επιθυμούν υπό τον όρο ότι θα επιλέξουν ταυτόχρονα και τις Θ.Ε.  που τους έχουν απομείνει από το προηγούμενο εξάμηνο. Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων  προτείνεται, ωστόσο, κατά περίπτωση η σειρά ΚΑΟ62-ΚΑΟ61- ΚΑΟ60 το Β’ Εξάμηνο και ΚΑΟ71-ΚΑΟ72-ΚΑΟ70 το Γ’ Εξάμηνο.

   Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θ.Ε.  του προγράμματος.

    

   Πληροφορίες για τη διάρθρωση

   Στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνονται δύο εισαγωγικές Θεματικές Ενότητες για τις εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις (ΚΑΟ50) και οργανωτικές μορφές και τύπους της ΚΑΟ αντίστοιχα (ΚΑΟ51) και μια Θεματική Ενότητα (ΚΑΟ52) που επεκτείνει τους ορίζοντες της συζήτησης στο σύγχρονο προβληματισμό για τα κοινά.

   Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο Θεματικές Ενότητες που συνδυάζουν τη θεωρία με την εμπειρία (ΚΑΟ60 και ΚΑΟ61) και μια με περισσότερο θεωρητικό και ιστορικό προσανατολισμό (ΚΑΟ62). Η πρώτη Θεματική Ενότητα του 2ου εξαμήνου αφορά στην κοινωνική καινοτομία και την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη που προσδοκάται ότι θα προκαλέσει η ΚΑΟ (ΚΑΟ60). Η δεύτερη ΘΕ επικεντρώνεται στο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΑΟ και τις σύγχρονες δημόσιες πολιτικές (ΚΑΟ61), ενώ η τρίτη Θεματική Ενότητα αναφέρεται στη σχέση της ΚΑΟ αφενός με άλλες μορφές συλλογικής δράσης και κυρίως τα κινήματα με τα οποία έχει ιστορικά συμπορευτεί και αφετέρου με το κράτος (ΚΑΟ62).

   Στο τρίτο εξάμηνο η έμφαση δίνεται στην παροχή εφαρμοσμένων γνώσεων. Η πρώτη ΘΕ του τρίτου εξαμήνου αφιερώνεται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό (ΚΑΟ70), η δεύτερη ΘΕ στη διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ (ΚΑΟ71) και η τρίτη ΘΕ στη χρηματοοικονομική διοίκηση και χρηματοδότηση των εγχειρημάτων ΚΑΟ (ΚΑΟ72).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

   1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email