Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Tο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2083/92. Το Πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων από την πλευρά της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μετεκπαίδευση νέων επιστημόνων και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια του θέρους μετά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να διεξαγάγουν θερινή άσκηση. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται στο Πρόγραμμα.

   Ο διετής κύκλος μαθημάτων συνιστά κυρίως ένα πεδίο εντατικής προετοιμασίας στους βασικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, ενώ παράλληλα εξειδικεύεται στην εθνογραφία και κοινωνική ιστορία του ευρύτερου ελληνικού, βαλκανικού και μεσογειακού χώρου. Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας η οποία επιλέγεται και οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου, πέραν του τετάρτου.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι AEI του εσωτερικού και του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων, τόσο στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές όσο και στις Θετικές Επιστήμες. Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις στην κοινωνική ανθρωπολογία ή την ιστορία. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, και όπως αυτή ορίζει, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο Τμήμα αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής και βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε μία τουλάχιστον από τις δύο ξένες γλώσσες στις οποίες είναι γραμμένο το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (αγγλικά και γαλλικά). Επίσης οι υποψήφιοι συμμετέχουν και σε προφορική συνέντευξη.

   Δείτε εδώ την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή:

   Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» σε δύο κατευθύνσεις:
   Α. την Ανθρωπολογική και
   Β. την Ιστορική.

   METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ενώ επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 18387/ Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, και τέλος, η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές/-ήτριες επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται στο ΠΜΣ.

   Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας η οποία επιλέγεται και οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου, πέραν του τετάρτου.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική αλλά μπορεί να είναι και η αγγλική. Οι συμμετέχουσες/οντες στο ΠΜΣ δεν καταβάλουν τέλη φοίτησης.

   Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Μαθήματα του ΠΜΣ, το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους, και τους/ις Διδάσκοντες/ουσες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

   AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

   Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν έως δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία». Στο ΠΜΣ δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

   Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 07.09.2020 και ώρα 23.59’, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία- όπου αυτή είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου- και εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι Υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος
   5. Υπόμνημα που να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1000-2000 λέξεις).
   6. Εάν υπάρχουν, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

   Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

   Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας):
   (Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 36/28.06.2018)
   α) Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%
   β) Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25%
   γ) Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%
   δ) Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 3%
   ε) Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 2%
   στ) Ερευνητική (π.χ., συμμετοχή σε ερευνητικά έργα) ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, σε ποσοστό 10%
   ζ) Συνάφεια επιστημονικού κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον τίτλο σπουδών, σε ποσοστό 5%
   Ο γενικός βαθμός εισαγωγής των επιτυχόντων θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 6,50 (έξι και πενήντα εκατοστά).

   H προφορική συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη κατά το χρονικό διάστημα 13-15 Σεπτεμβρίου 2020.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πληροφορίες: Άρτεμις Μιλτιάδου τηλ. 22510-36331) και στο email: [email protected]

   Πανεπιστήμιο Αιγαίου
   Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
   ΠΜΣ «Κοινωνική & Ιστορική Ανθρωπολογία»
   Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης 81100 Μυτιλήνη

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (π. μ.), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

   Μαθήματα: δέκα (10) π. μ. ανά μάθημα
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: τριάντα (30) π. μ.
   Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του τρίτου εξαμήνου. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα α) στην Ανθρωπολογική ή β) την Ιστορική κατεύθυνση. Οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της κατεύθυνσης που επέλεξαν είναι να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης και ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτήν. Το τρίτο μάθημα μπορούν να επιλέξουν είτε από τα μαθήματα της κατεύθυνσης που δεν επέλεξαν είτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Μετά το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους οι φοιτητές εκπονούν Μεταπτυχιακή Εργασία, η ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email