Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» έχει ως σκοπό την παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών και εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Εκπαίδευση.

   Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεων σπουδών:
   α. «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», και
   β. «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας», με διακριτούς σκοπούς ως προς την επιστημονική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Αναλυτικότερα, όσον αφορά την ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», σκοπός της είναι η παραγωγή και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας, καθώς και η προαγωγή της επαγγελματικής ανάπτυξης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου

   Όσον αφορά στην ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας», σκοπός της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους προαναφερόμενους επιστημονικούς κλάδους σε ζητήματα, όψεις και προβλήματα επιστημονικής και κοινωνικής αιχμής με βάση σύγχρονες θεωρητικές, μεθοδολογικές και ερευνητικές προσεγγίσεις.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ (ΦΕΚ Τροποποίησης Ίδρυσης 3602/29-08-2020 και ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Σπουδών 3650/02-09-2020) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ακόλουθο Π.Μ.Σ. και σε μία ειδίκευση: 

   Π.Μ.Σ.: «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»

   Ειδίκευση: Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευσης

   Απονεμόμενος τίτλος 

   Κάθε κατεύθυνση χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). 

   Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί από κάθε ειδίκευση 

   Ο αριθμός που θα δεχτεί κάθε ειδίκευση είναι μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι. 

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής: 

   Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής: 

   (α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής. 

   (β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. 

   γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: 

   Αγγλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
   • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.
   • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). 
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
   • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
   • Test of Interactive English, B2 + Level. 
   • Test of Interactive English, B2 Level. 

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

   (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

   ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

   Γαλλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996). 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE-SORBONNE B2. 
   • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de Français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Γερμανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • GOETHE – ZERTIFIKATB2 του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 
   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Ιταλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

   Ισπανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 
   • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

   • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. (Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr).
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν) 

   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). 
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας. 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.)
   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά 

   Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλλουν από 02/12/2020 μέχρι 29/01/2021 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση:

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

   Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 

   Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η λειτουργία του θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019. 

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Δίδακτρα 

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα από 15.00-21.00 (συμπεριλαμβάνονται Σάββατο ή και Κυριακή πρωί). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση ή εργαστήριο.  

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. καταβάλλοντας το ποσό των 2400€ (σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. 

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 

   1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

   1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

   Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

   Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90). Σε αυτά περιλαμβάνονται 10 υποχρεωτικά μαθήματα με 7,5 ECTS το καθένα και 2 μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά με 7,5 ECTS το καθένα. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

   Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση» διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία έρευνας Υ  7,5 ECTS
   • Σταθμοί στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας (19ος – 20ος αι.) Υ 7,5 ECTS
   • Θέατρο στην εκπαίδευση Υ 7,5 ECTS
   • Γλωσσολογία και ανάλυση της ελληνικής γλώσσας: φωνητική, φωνολογία και μορφολογία Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση Υ 7,5 ECTS
   • Λογοτεχνία για παιδιά και νέους: τα κείμενα, οι συγγραφείς και οι αναγνώστες Υ 36 7,5 ECTS
   • Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου Υ 7,5 ECTS
   • Διδακτική της λογοτεχνίας: θεωρία και πράξη Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο  30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Ψυχοπαιδαγωγική Υ 7,5 ECTS
   • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο-ακαδημαϊκός λόγος Υ 7,5 ECTS
   • *Μάθημα κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • *Μάθημα κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό 7,5 ECTS

   Σύνολο 144 30

   Δ΄ Εξάμηνο

   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Μαθήματα κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά:
   1. Παιδικό βιβλίο, φιλαναγνωσία και εκπαίδευση
   2. Θέατρο για κοινό ανήλικων θεατών
   3. Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερμηνευτικά ζητήματα της Λογοτεχνίας
   4. Θεωρίες ανάγνωσης και μέθοδοι κριτικής προσέγγισης λογοτεχνικού κειμένου
   5. Παιδαγωγική του Θεάτρου και Θεατρική Αγωγή
   6. Κειμενογλωσσολογία, υφολογία και διδακτικές εφαρμογές
   7. Θέματα θεωρίας και διδακτικής του λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά
   8. Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη σε μονόγλωσσα και πολύγλωσσα περιβάλλοντα.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής,  Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας» διαμορφώνεται ως εξής

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας Υ 7,5 ECTS
   • Κοινωνία και κοινωνικές δομές από την εκβιομηχάνιση στη μεταβιομηχανική εποχή: Κοινωνιολογικές όψεις. Υ 7,5 ECTS
   • Οικονομία, κοινωνία και πολιτική στην Ευρώπη και τον κόσμο (16ος – 21ος αιώνας) Υ 7,5 ECTS
   • Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση Υ  7,5 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση Υ  7,5 ECTS
   • Σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας και της εκπαίδευσης Υ  7,5 ECTS
   • Νέα ελληνική ιστορία (1204 – 21ος αιώνας) Υ  7,5 ECTS
   • Η παιδική ηλικία στον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο  30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Ψυχοπαιδαγωγική Υ  7 5 ECTS
   • Διδακτική των κοινωνικών επιστημών Y  7,5 ECTS
   • *Μάθημα κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό  7,5 ECTS
   • *Μάθημα κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό  7,5 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄Εξάμηνο

   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Μαθήματα κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

   1. Ειδικά θέματα των κοινωνικών επιστημών
   2. Ταυτότητες και ετερότητες στο χώρο και το χρόνο
   3. Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού και η διδακτική τους
   4. Παιδική ηλικία, κοινωνικές μειονότητες, εργασία και εκπαίδευση
   5. Προβλήματα και πρακτικές της διδασκαλίας της Ιστορίας
   6. Ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας και ερμηνείας της Ιστορίας
   7. Παράδοση και νεωτερικότητα στον λαϊκό πολιτισμό: λαογραφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
   8. Οπτική Εθνογραφία και εκπαίδευση: Διαπολιτισμικές διδακτικές προτάσεις στην εκπαίδευση

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email