Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Βιοχημεία -Μοριακή Διαγνωστική» (MSc in “Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics”)

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την Κλινική Βιοχημεία και τη Μοριακή Διαγνωστική.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) – Master of Science (Μ.Sc.) στα επιστημονικά πεδία της Κλινικής Βιοχημείας και της Μοριακής Διαγνωστικής. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομείων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε Εργαστήρια Ι.Ε.Κ., Α.Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., καθώς και σε Φαρμακευτικές και σε λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Βιοεπιστημών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής & Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης (120 ECTs), στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ».

   Στο πιο πάνω Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, ΔιαιτολογίαςΔιατροφής, Επιστημών Τροφίμων, Κτηνιατρικής, Επιστημών Ζώων, Οδοντιατρικής και άλλων συναφών Βιοεπιστημών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) από 15/07/2020 μέχρι και 28/ 09 / 2020 , αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ: [email protected] με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά (θα αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail – αποδεικτικό παραλαβής):

   1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (ισοτιμία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής).
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower-B2 ή ανώτερο), οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές που δε διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα εξετασθούν γραπτώς στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου της αγγλικής προκειμένου να αποδειχτεί η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης αυτής.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα σταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ΔΕΠ, απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη.
   6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα.
   7. Δύο ( 2) φωτογραφίες.

   Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές του το Σεπτέμβρη υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου που πραγματοποιείται η εγγραφή των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» θα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την υποδομή των Τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων, τις ανάγκες σε ειδικευόμενους αποφοίτους και το επίπεδο των προσόντων των υποψηφίων. Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

   Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί, κυρίως, από δίδακτρα των διδασκομένων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο και θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kb-md.biol.uoa.gr/, από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στο τηλέφωνο 210-7274502 (ώρες 13.00 – 17.00) και στο e-mail: [email protected] καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας καθώς και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

  • Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, ερευνητική εκπαίδευση και
   συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση πειραματικής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email