Κλινική Ψυχική Υγεία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health) είναι η επιστημονική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχικής Υγείας, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην προώθηση της ψυχικής υγείας και στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ένταξη τους σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, της νόσου και της αντιμετώπισής της. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ενσωματώνει εντατική, σφαιρική και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, με έμφαση στην εκπαίδευση σε κλινικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της πολυδιάστατης θεραπευτικής προσέγγισης, στοχεύοντας στην κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία της ψυχικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ,  προκηρύσσουν σαράντα (45) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο  “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΠΜΣ) : «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».

   Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

   Κατηγορίες εισακτέων

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

   1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας καθώς και άλλοι επιστήμονες Υγείας (όπως Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί) όπως επίσης είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας κ.α.) της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών.
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Ειδικότερα κατά την έναρξη των σπουδών στο ΠΜΣ ζητείται αντιστοίχιση βαθμού του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου, ενώ για την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΠΜΣ απαιτείται τίτλος αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος ετησίως ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
   4. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (45) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

   Αιτήσεις

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους από 01/06/2020  έως 4/9/2020  στο: [email protected]

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • α. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
   • β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
   • δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
   • ε. Πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Απαιτείται: (α) αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, ή TOEFL (αγγλικά) με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή (β) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Ίδρυμα της χώρας στην οποία επίσημη γλώσσα είναι η ζητούμενη (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή (γ) Πτυχίο της αντίστοιχης Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς, μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
   • στ. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
   • ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Επιλογή υποψηφίων

   Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

   1. Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).
   2. Η σχετικότητα πτυχίου λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια
   3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
   4. Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνει αναλόγως από ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.
   5. Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας λαμβάνει πέντε (5) μόρια. Σε περίπτωση αλλοδαπών για τη δεύτερη ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη και η μητρική.
   6. Η κατοχή δεύτερου πτυχίου λαμβάνει μόρια (3) μόρια
   7. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου λαμβάνει έξι (6) μόρια και η κατοχή διδακτορικού τίτλου λαμβάνει δέκα (10) μόρια
   8. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζετε επί τον συντελεστή 2 (κατ’ ανώτατο όριο 20 μόρια).

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Το σύνολο των τελών φοίτησης του ΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ σε δύο ισόποσες δόσεις ως εξής: η πρώτη κατά την αρχική εγγραφή στο ΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου. Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943144426 τις ώρες 11:00 π.μ-12:30 μ.μ Τρίτη και Πέμπτη  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Το ΠΜΣ είναι εντατικού χαρακτήρα, με διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) διδακτικώνεβδομάδων έκαστο. Κάθε μάθημα διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών μπορούννα ολοκληρωθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

   Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται 2 μαθήματα.

   1ο Εξάμηνο

   • Κλινική ψυχιατρική και ψυχική υγείαΥ 7,5 ECTS
   • Ψυχολογικές θεωρίες και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσειςΥ 7,5 ECTS
   • Βιολογική ψυχιατρική Υ 7,5 ECTS
   • Στρες Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   2ο Εξάμηνο

   • Νευροψυχολογία και ψυχομετρία Υ 7,5 ECTS
   • Ερευνητική μεθοδολογία Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο ECTS εξαμήνου 15 ECTS

   Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email