Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες» έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροψυχολογία και τις Νοητικές Νευροεπιστήμες

   Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ είναι: Να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και αναπτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και των Νοητικών Νευροεπιστημών, τομείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς. Τα δύο αυτά πεδία αποτελούν τις δύο πτυχές της επιστήμης του νου, στην κλινική και την ερευνητική κατεύθυνση αντίστοιχα: η Κλινική Νευροψυχολογία καλύπτει τα πεδία της κλινικής αξιολόγησης και της πολύπλευρης αντιμετώπισης των ατόμων με νοητικά και συμπεριφορικά ελλείμματα λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας νόσου ή τραυματισμού, ενώ οι Νοητικές Νευροεπιστήμες συνιστούν το αντίστοιχο πεδίο βασικής και πειραματικής έρευνας των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των νοητικών λειτουργιών και των διαταραχών τους. Το παρόν Κοινό ΠΜΣ καλύπτει την ανάγκη εντόπιας εκπαίδευσης στις δύο αυτές κατευθύνσεις της επιστήμης του νου, κλινικής και ερευνητικής, αφού στη χώρα μας, παρά την αδιαμφισβήτητα αυξανόμενη ανάγκη διαγνωστικής προσέγγισης και κλινικής αντιμετώπισης των νοητικών διαταραχών (αγγειακά εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, άνοιες…) και παρά την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η σχετική εκπαίδευση υπολείπεται κατά πολύ. Θεωρούμε ότι το παρόν Κοινό ΠΜΣ συνεισφέρει στην αποφυγή της αιμορραγίας ικανών νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό (brain-draining) ενώ είναι το μόνο στην Ελλάδα που καλύπτει τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, με διεθνή αναγνώριση.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες», διάρκειας δύο ετών (2), (ΦΕΚ 4186 τεύχος Β΄/24.09.18) που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Montreal Neurological Institute (MNI), Royal Institution for Advancement of Learning / McGill University.

   Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες» έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροψυχολογία και τις Νοητικές Νευροεπιστήμες.

   Σκοπός του είναι να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και αναπτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και των Νοητικών Νευροεπιστημών, τομείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς. Τα δύο αυτά πεδία αποτελούν τις δύο πτυχές της επιστήμης του νου, στην κλινική και την ερευνητική κατεύθυνση αντίστοιχα: η Κλινική Νευροψυχολογία καλύπτει τα πεδία της κλινικής αξιολόγησης και της πολύπλευρης αντιμετώπισης των ατόμων με νοητικά και συμπεριφορικά ελλείμματα λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας νόσου ή τραυματισμού, ενώ οι Νοητικές Νευροεπιστήμες συνιστούν το αντίστοιχο πεδίο βασικής και πειραματικής έρευνας των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των νοητικών λειτουργιών και των διαταραχών τους.

   Το παρόν ΠΜΣ καλύπτει την ανάγκη εντόπιας εκπαίδευσης στις δύο αυτές κατευθύνσεις της επιστήμης του νου, κλινικής και ερευνητικής, αφού στη χώρα μας, παρά την αδιαμφισβήτητα αυξανόμενη ανάγκη διαγνωστικής προσέγγισης και κλινικής αντιμετώπισης των νοητικών διαταραχών (αγγειακά εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, άνοιες…) και παρά την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η σχετική εκπαίδευση υπολείπεται κατά πολύ. Θεωρούμε ότι το παρόν ΠΜΣ συνεισφέρει στην αποφυγή της αιμορραγίας ικανών νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό (brain-draining) ενώ είναι το μόνο στην Ελλάδα που καλύπτει τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, με διεθνή αναγνώριση.

   Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες» – «Master of Sciences (MSc) in Clinical NeuropsychologyCognitive Neuroscience», με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Κλινική Νευροψυχολογία – Clinical Neuropsychology
   2. Νοητικές Νευροεπιστήμες – Cognitive Neuroscience

   Στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (23 μαθήματα: 18 κοινά και 5 ανά κατεύθυνση), δύο εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και σε κλινική/ερευνητική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και 35% των μαθημάτων. Εντούτοις, ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δοθούν τέτοιες οδηγίες από την πολιτεία, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 1.250 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις, κλινικής νευροψυχολογίας και νοητικών νευροεπιστημών. Την κατεύθυνση κλινικής νευροψυχολογίας μπορούν να επιλέξουν μόνο πτυχιούχοι σχολών που χορηγούν άδεια κλινικής άσκησης.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 22 κατ’ ανώτατο όριο. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι  μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, από 02/6/20 έως 10/7/20, ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ: [email protected] 

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση (ακολουθεί στο τέλος της παρούσας προκήρυξης)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   3.  Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
   4. Δύο συστατικές επιστολές.
   5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:
   • όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων,
   • γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής του
   • δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

   Η αίτηση των υποψηφίων θα έχει ολοκληρωθεί όταν θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου σε απάντηση της αποστολής των παραπάνω εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

   Οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο http://school.med.uoa.gr). Τα θέματα επάνω στα οποία θα γίνει η εξέταση βρίσκονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία και οι υποψήφιοι θα διαβάσουν από πηγές της επιλογής τους. Οι πρώτοι τριάντα (30), με την υψηλότερη βαθμολογία,  θα συνεχίσουν με την  δεκάλεπτη παρουσίαση στα αγγλικά, σε θέμα συναφές με το αντικείμενο, επιλογής του υποψηφίου και χρήση power point, και με τη συνέντευξη (στα ελληνικά) .

   Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΔΕ του κοινού ΠΜΣ βάσει των παραπάνω.

   Σχετικές πληροφορίες: κ. Ελένη Βασιλοπούλου, Γραμματεία  ΠΜΣ, [email protected] και 6936726133.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, δύο εργαστηριακές ασκήσεις, κλινική/ερευνητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email