Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, που επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. ”Kλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία” που ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και από το οποίο αποφοίτησαν δύο σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών πριν την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί μεταπτυχιακών σπουδών.

   Στόχος του Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου με:

   • την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας,
   • των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής κυκλοφορίας και πώλησης νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία και της Κλινικής Τοξικολογίας,
   • με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, όπως και την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, στις εξής ειδικεύσεις:
   1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική
   2. Βιομηχανική Φαρμακολογία
   3. Κλινική Τοξικολογία

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία». Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία. 

   Λειτουργούν τρείς (3) ειδικεύσεις: 

   Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
   Βιομηχανική Φαρμακολογία
   – Κλινική Τοξικολογία 

   Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2020. 

   Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.1,7 και 8 του Ν. 4485/2017 είναι: 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 

   Συγκεκριμένα, δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν:

   1. Για την ειδίκευση «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής»: Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

   2. Για την ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής: α) Πτυχιούχοι Ιατρικής β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία. γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία. 

   3. Για την ειδίκευση «Κλινική Τοξικολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. 

   Η επιλογή γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Θα υπολογισθούν: α) Ο βαθμός πτυχίου (5 βαθμοί για Καλώς, 7 βαθμοί για Λίαν Καλώς και 10 βαθμοί για Άριστα), β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (10 βαθμοί), γ) Η προφορική συνέντευξη (έως 20 βαθμοί), δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (έως 5 βαθμοί, 1 βαθμός/ανακοίνωση), ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (έως 10 βαθμοί, 2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση), στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση), ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (15 βαθμοί/δημοσίευση), η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10 βαθμοί/ανά πρόγραμμα), θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (15 βαθμοί/έτος, έως 5 έτη εμπειρίας). 

   Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα. Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια. 

   Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία κατατάσσει τους/της υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον /την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα. 

   Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 1.500 € ανά εξάμηνο και μπορούν να καταβληθούν στο σύνολο τους 4.500 € κατά την εγγραφή ή τμηματικώς σε ισόποσες δόσεις των 1.500€ πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου στον ακόλουθο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. (Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR94 0172 2020 0052 0209 2825 833). 

   Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα με ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογίας – Κλινική Τοξικολογία που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος ακρόασης ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1.000 ευρώ για 3 μαθήματα ανά έτος. 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2020 μέχρι και 30/06/2020 15/07/2020 (παράταση υποβολής αιτήσεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://cip.web.auth.gr/application ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Σ.Ε.Υ.-Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ.363, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

   Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg). 

   Αναλυτικές Οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή παρέχονται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Φαρμακολογίας, 3ος όροφος του κτιρίου Ιατρικής 16Β, τηλ.: 2310 999312, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. www.cip.web.auth.gr

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ παρακολουθούν κοινά μαθήματα στο Α’ εξάμηνο και
   διαφορετικά μαθήματα στο Β’ εξάμηνο αναλόγως των ειδικεύσεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του
   Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν 90 ECTS, ως εξής:

   α) Εξήντα (60 ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.
   β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Η κατανομή των μαθημάτων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:
   (μαθήματα κορμού και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις)
   (διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ’ αποστάσεως)

   • Φιλοσοφία και ηθική της επιστήμης της έρευνας και της εκπαίδευσης στην Ιατρική. Νομοθεσία, Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί. Υ (υποχρεωτικό) 3
   • Εισαγωγή στη Φαρμακολογία (Φαρμακοδυναμική – Φαρμακοκινητική, Ποικιλομορφία, Φαρμακογενετική) Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Βασικά Στοιχεία Στατιστικής Υ (υποχρεωτικό) 4
   • Ειδικά Στοιχεία Στατιστικής. Πληροφορική Υ (υποχρεωτικό) 4
   • Τεκμηριωμένη Ιατρική (ΕΒΜ) Υ (υποχρεωτικό) 4
   • Κλινική Φαρμακολογία Ι Υ (υποχρεωτικό) 5
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:
   (μαθήματα για ειδικεύσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία – Φαρμακευτική Ιατρική και
   2. Βιομηχανική Φαρμακολογία) (διδασκαλία με φυσική παρουσία)

   • Κλινική Φαρμακολογία II Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Φαρμακοεπιδημιολογία-Φαρμακοεπαγρύπνηση Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Κλινική Τοξικολογία Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Κλινική Διατροφολογία Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Φαρμακοοικονο μία-Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Φαρμακευτικές Πωλήσεις-Marketing Υ (υποχρεωτικό) 5
    Σύνολο 30

   Β’ Εξάμηνο
   (μαθήματα για ειδίκευση: 3. Κλινική Τοξικολογία) (διδασκαλία με φυσική παρουσία)

   • Γενική Τοξικολογία – Τοξικές Ουσίες Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Φαρμακοεπιδημιολογία – φαρμακοεπαγρύπνηση Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Βιοανάλυση – Βιοφαρμακευτική ανάλυση QA/QC Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Αναλυτική Τοξικολογία – Εργαστηριακή Εφαρμογή Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Δικαστική Τοξικολογία – Ψυχοτρόπες Ουσίες Ανίχνευση Βιοδεικτών – Τοξικογενωμική Υ (υποχρεωτικό) 5
   • Κλινική Τοξικολογία – Εργαστηριακή Εφαρμογή – Μέτρηση συγκεντρώσεων φαρμάκων (TDM) Δηλητηριάσεις – Αντίδοτα – Θεραπευτική Αντιμετώπιση Υ (υποχρεωτικό) 5
    Σύνολα 30

   Γ’ Εξάμηνο

   • ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email