Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική (MSc in Clinical and Experimental Neurosurgery)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική. Το ΠΜΣ στην «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην παροχή εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων γνώσεων, καθώς εμβαθύνει στη διδασκαλία σημαντικών πυλώνων της νευροχειρουργικής, όπως:
   • της τοπογραφικής, χειρουργικής και κλινικής ανατομίας της βάσης του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης.
   • της τοπογραφικής, δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος-από το μόριο ως το νευρωνικό σύστημα/δίκτυο.
   • της αιμάτωσης του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού και των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη τους.
   • της κλινικής εικόνας, της αιτιολογίας/παθολογίας αλλά και των σύγχρονων διαγνωστικών/προγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων νευρολογικών παθήσεων.
   • διεγχειρητικών μεθόδων νευροπαρακολούθησης/ελέγχου.
   • της μεθοδολογίας της έρευνας και της διαδικασίας οργάνωσης, εκπόνησης, συγγραφής/παρουσίασης επιστημονικών μελετών στα πεδία της νευροανατομίας και νευροχειρουργικής.

   Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων, παρουσιάσεων κλινικών περιστατικών και παρακολούθησης χειρουργείων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» θα έχουν επομένως τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην νευρο-ανατομία/φυσιολογία/παθολογία, την κλινική/χειρουργική ανατομία του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης αλλά και τις διαγνωστικές/προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της γνώσης αυτής στο πεδίο της νευροχειρουργικής. Παράλληλα, η θεωρητική γνώση που θα αποκτήσουν οι φοιτητές θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα για την εκπόνηση διπλωματικών ερευνητικών εργασιών στα αντικείμενα ενδιαφέροντος τους.
   Το Π.Μ.Σ., θα συμβάλλει επομένως:
   i) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πτυχιούχων των σχολών επαγγελμάτων υγείας αλλά και των ειδικευμένων/ειδικευόμενων επαγγελματιών υγείας
   ii) στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων
   iii) στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο πεδίο της νευροχειρουργικής.

   Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν:
   • Να διδάξουν/εκπαιδεύσουν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του σε Τμήματα Ανώτατων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
   • Να στελεχώσουν εκπαιδευτικά/ερευνητικά εργαστήρια.
   • Να απασχοληθούν σε κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς, φορείς και δομές στις υπηρεσίες υγείας (όλων των βαθμίδων), στις οποίες απαιτείται γνώση της Νευροανατομίας και Nευροχειρουργικής.
   • Να εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
   • Να προετοιμαστούν για διδακτορικές σπουδές

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 (δύο) ετών (ΦΕΚ 3470/2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ” Msc in CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROSURGERY

   Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η παροχή άρτιας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων στην επιστήμη της Νευροχειρουργικής και των βασικών πυλώνων της: την Νευροανατομία και την Νευροφυσιολογία/παθολογία. Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων και παρουσιάσεων κλινικών περιστατικών οι φοιτητές του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και ερευνητική κατάρτιση στα πεδία της Κλινικής και Πειραματικής Νευροχειρουργικής και τα σχετιζόμενα πεδία της Νευρολογίας, Νευροαπεικόνισης, Νευροτραυματιολογίας/εντατικολογίας, Νευροογκολογίας και Νευροψυχολογίας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διακεκριμένους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού.

   Στο Π.Μ.Σ «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ακόλουθων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

   • Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   • Ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι (εφόσον αυτό προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων τους) επαγγελματίες υγείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.
   • Κάτοχοι πτυχίου άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι, συναφούς με τις Νευροεπιστήμες, της ημεδαπής και ανάλογοι Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08).
   • Κατ’ εξαίρεση φοιτητές άλλων σχολών, εφόσον κριθεί πως θα έχουν όφελος από την παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και περιλαμβάνει 4 (τέσσερα) διδακτικά εξάμηνα.

    Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 (τριάντα) κατ’ ανώτατο όριο.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1/6/2020 έως και 15/7/2020:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 τουλάχιστον

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις, στις οποίες θα κληθούν οι πρώτοι 30 υποψήφιοι και οι οποίες θα γίνουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

   Πληροφορίες και υποβολή των φακέλων για το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική»:
   κα. Λουφαρδάκη Μαρία
   Πλουτάρχου 3, 10675, Κολωνάκι, 4ος όροφος
   Τηλ. 2107229250, e-mail: [email protected]

   και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://school.med.uoa.gr

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως ή και με courier για υποψηφίους εκτός Αθηνών.

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων και παρουσιάσεων κλινικών περιστατικών οι φοιτητές του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και ερευνητική κατάρτιση στα πεδία της Κλινικής και Πειραματικής Νευροχειρουργικής και τα σχετιζόμενα πεδία της:

   -Νευρολογίας,
   -Νευροαπεικόνισης,
   -Νευροτραυματιολογία & Nευροεντατικολογίας,
   -Νευροογκολογίας
   -Νευροψυχολογίας

   Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διακεκριμένους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού.

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   -ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
   -ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
   -ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   -ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ & ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
   -ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
   -ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
   -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   -ΧΗΜΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ
   -ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
   -ΕΠΙΛΗΨΙΑ
   -ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
   -ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΥΤΟΑΝΑΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   -ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   -ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
   -ΝΕΥΡΟΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ
   -ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
   -ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
   -ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   -ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική (MSc in Clinical and Experimental Neurosurgery)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email