Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία
   (Εφαρμοσμένη Ανατομία)».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση ιατρών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία και η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας.
   Με το ΠΜΣ είναι καλύπτονται τα κενά στη γνώση για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών και της λήψης των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε συντηρημένα και νωπά πτωματικά παρασκευάσματα θεωρείται απαραίτητη.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαΐκό έτος 2016-2017. Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί, παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων, αναισθησιολόγοι, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με επεμβατικές τεχνικές (ακτινολόγοι, καρδιολόγοι κ.α.). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 40, πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους που γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Για την επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» για το ακαδημαϊκό  έτος 2020-2021. (ΦΕΚ Β’ 3705/29.8.2018).

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) (http://www.surgicalanatomy.gr)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.

   Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

   Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 40. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, γ. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., δ. Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Π.Μ.Σ., η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου. 

   Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

   Μόρια:

   1. Πτυχίο
    (Βαθμός 1ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. x 3)
    (Βαθμός 2ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. x 2) Κ1
   2. Πρώτη ξένη γλώσσα 3 Κ2
   3. Δεύτερη ξένη γλώσσα 2 Κ3
   4. Τρίτη ξένη γλώσσα 1 Κ4
   5. Ερευνητική Δραστηριότητα (Μοριοδοτείται ένα από τα παρακάτω) Κ5
    Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal) 6Xn
    Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal) 3Xn
    Συγγραφέας σε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή ομιλητής ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα 1Xn
   6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 10 Κ6
   7. Διδακτορικό Δίπλωμα 20 Κ7
   8. Συνέντευξη
    Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10) + Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10) Κ8

   Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7+Κ8.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Π.M.Σ. (Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας , Κτίριο A’ είσοδος 2 Ιατρικής Α.Π.Θ. 2ος όροφος , τηλ. 2310 999305, www.surgicalanatomy.gr ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα 300 ΤΚ 54124) από 06/07/2020 έως 27/07/2020 και από 31/08/2020 έως 16/10/2020 έως 16/11/2020 (παράταση).

   Το Π.Μ.Σ. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα). Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» στο e-mail: [email protected] ή στο τηλέφωνο 2310 999305 κα Ρωμαλέα Παππά.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Τα μαθήματα είναι
   υποχρεωτικά. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   •  Βασικές Αρχές Ανατομίας – Μεθοδολογία της Έρευνας Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας – Επιφανειακή Ανατομία Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Βασικές Αρχές Χειρουργικής Ανατομίας Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου Θεωρία και Πρακτική Άσκηση Υ(υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Άνω – Κάτω Άκρου και Ράχης Θεωρία και Πρακτική Άσκηση Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Θώρακα – Κοιλίας – Πυέλου Θεωρία και Πρακτική Άσκηση Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
    Σύνολo ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Κλινική και Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου Θεωρία και Ανατομές Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Κλινική και Χειρουργική Άνω – Κάτω Άκρου και Ράχης Θεωρία και Ανατομές Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Θώρακα – Κοιλίας – Πυέλου Θεωρία και Ανατομές Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
    Σύνολo ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email