Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική” είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και νευραλγικό τομέα στον κλάδο της Υγείας. Η Κλινική Φαρμακολογία είναι η επιστήμη, η οποία επαληθεύει εφαρμόζοντας στην κλινική πράξη τα αποτελέσματα της Πειραματικής Φαρμακολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες νέα φάρμακα προστέθηκαν στην θεραπευτική φαρέτρα και η εξέλιξη της παθοφυσιολογίας οδήγησε στην καλλίτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών των διαφόρων νοσημάτων και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων. Η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας και της ανοσολογίας είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με ειδικούς υποδοχείς, ενζυμικά συστήματα και ανοσολογικούς μηχανισμούς. Τέλος η αλματώδης πρόοδος της μοριακής ιατρικής και της βιοτεχνολογίας και η εισβολή τους στην θεραπευτική, οδήγησε στην ανατολή μιας νέας εποχής στη θεραπευτική, στην εποχή των βιολογικών θεραπειών. Έτσι νέοι κλάδοι της Φαρμακολογίας αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως η Φαρμακογονιδιωματική και η Ανοσοφαρμακολογία. Η Κλινική Φαρμακολογία με τις σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών, την συχνότερη χρήση των μετα-αναλύσεων και την συνεχιζόμενη Φαρμακοεπαγρύπνιση, μας βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερα για την χρήση των φαρμάκων στην κλινική πράξη.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διοργανώνει τον ενδέκατο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας 18 μηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική ΦαρμακολογίαΘεραπευτική».

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες βιοϊατρικών ειδικοτήτων, όπως πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής, Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που έχουν ενδιαφέρον και επιθυμούν να εξειδικευθούν στην Κλινική Φαρμακολογία και την σύγχρονη φαρμακολογική Θεραπευτική, ένα νευραλγικό τομέα στον κλάδο της Υγείας που στοχεύει στην έρευνα, ανάπτυξη και ορθή κλινική χρήση των φαρμάκων.

   ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική». Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από 6ης Ιουλίου 2020 έως και 14ης Σεπτεμβρίου 2020 φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών καθώς και άλλων Τίτλων Σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ για τίτλους αλλοδαπής είναι απαραίτητη για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος).
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
   4. Θέμα και επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).
   5. Φωτοτυπία ταυτότητος.
   6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
   7. Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικά γνώσης άλλων γλωσσων (προαιρετικά).
   8. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές καθώς και η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία.
   9. Συνοδευτική επιστολή (Cover letter) συνοπτικής παρουσίασης των προσόντων σας, των προσδοκιών σας από το Π.Μ.Σ., καθώς και οποιοδήποτε άλλων στοιχείων κρίνετε απαραίτητα για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της υποψηφιότητας σας. 10. Αντίγραφα σχετικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

   Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά από Προσωπική Συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του Π.Μ.Σ. στις αρχές Οκτωβρίου 2020. Η επιλογή θα γίνει έτσι ώστε οι σπουδαστές του κύκλου να καλύπτουν ευρύ φάσμα των διαφόρων βιοιατρικών επιστημών. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων δεν θα ξεπερνάει τους τριάντα (30).

   Το ΜΠΣ έχει συνολική διάρκεια 3 εξαμήνων και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Νοέμβριο 2020. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε 1.000€ ανά εξάμηνο και γίνεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων θα γίνουν σε 6 τριήμερα ανά εξάμηνο (Παρασκευή-Κυριακή). Υπάρχει η πιθανότητα το σύνολο ή μέρος των μαθημάτων να διεξαχθεί με σύγχρονη διδασκαλία εξ’αποστάσεως, σε περίπτωση περιοριστικών μέτρων λογω της επιδημίας του κορωνοϊου. Το 3ο εξάμηνο θα γίνει η εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής εργασίας.

   Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:
   Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος
   Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
   Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ.: 68100
   τηλ.: 25510-30911

   Διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να πάρετε απο τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τηλ 6932765543, Email: [email protected], στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://clinicalpharmacology.med.duth.gr/ ή απο τον ΕΥ του ΠΜΣ καθ. Ε. Μανωλόπουλο (6977711119, [email protected])

   .

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Γενική φαρμακολογία 4 ECTS
   • Αρχές χρήσης φαρμάκων 2 ECTS
   • Εκτίμηση νέων φαρμάκων – Κλινικές μελέτες 3 ECTS
   • Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των φαρμάκων 3 ECTS
   • Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων – Τοξικότητα – Επίβλεψη 4 ECTS
   • Αλληλεπίδραση φαρμάκων 4 ECTS
   • Φαρμακοεπαγρύπνηση – Φαρμακοοικονομία 2 ECTS
   • Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου (ανάλυση – παρουσίασηδημοσίευση δεδομένων) 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων αναπνευστικού 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων πεπτικού 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων κυκλοφορικού 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Θεραπεία Λοιμώξεων 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων νευρικού συστήματος 2 ECTS
   • Θεραπευτική ψυχικών νοσημάτων 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων ενδοκρινικού συστήματος 2 ECTS
   • Θεραπευτική μεταβολικών νοσημάτων 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων αιμοποιητικού 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων νεφρών 2 ECTS
   • Θεραπευτική ογκολογικών νοσημάτων 2 ECTS
   • Θεραπευτική νοσημάτων κολλαγόνου 2 ECTS
   • Αντιφλεγμονώδη φάρμακα 2 ECTS
   • Βιολογικές θεραπείες 4 ECTS
   • Θεραπευτική εντατικής αγωγής 2 ECTS
   • Εμβόλια- Γενετική 4 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email