Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες ψυχολογικές, βιολογικές και οικολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία τους.

   Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη κατανόηση του εθισμού στις ουσίες με την πλέον τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με την αξιολόγηση, τη θεραπεία και την πρόληψη των εξαρτήσεων.

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, κλινικά εργαστήρια, ομάδες εποπτείας, πρακτική σε δομές σχετικές με τις εξαρτήσεις και αναστοχαστικές ασκήσεις που αφορούν τις μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητών.

   Η έρευνα και η διπλωματική εργασία στοχεύουν στην επέκταση της τεκμηριωμένης γνώσης όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων στη χώρα μας.

   Τα μαθήματα διδάσκονται από ένα δίκτυο κλινικών επαγγελματιών, ερευνητών και καθηγητών πανεπιστημίου οι οποίοι στοχεύουν στην αριστεία όσον αφορά τους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας και την υποστήριξη και ενδυνάμωση των εθνικών προσπαθειών σε αυτόν τον χώρο.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις» που οργανώνουν από κοινού. 

   Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν το διετές αυτό πρόγραμμα θα αποκτήσουν εκπαίδευση και ιδιαίτερα τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική στις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων της εξάρτησης από ουσίες καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη. Κατά την φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων αλλά και από κλινική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την βελτίωση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα σε δομές απεξάρτησης. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι επαρκείς στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλκοόλ) αλλά και στην ενδυνάμωση του οικογενειακού συστήματος των ατόμων αυτών. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν επάρκεια στην δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες. Οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημερωμένης κλινικής πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στην έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο των εξαρτήσεων. 

   Η διάρκεια φοίτησης, για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου, είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και 2 εξάμηνα για πρακτική άσκηση και ερευνητική διπλωματική εργασία). 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, απαιτεί φυσική παρουσία και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η ελληνική. 

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δώδεκα φοιτητές (12) κάθε δύο χρόνια. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. 

   Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα. 

   Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής και χωρίζεται σε δύο φάσεις: 

   Α’ φάση: 

   Κριτήρια επιλογής: 

   α) βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους (10%)
   β) συνάφεια και βαθμός πτυχιακής εργασίας (10%)
   γ) τυχόν ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (10%)
   δ) επίδοση σε γραπτή εξέταση (30%). Στην περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία στο χώρο του πανεπιστημίου, η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ θα αποφασίσει για άλλο πρόσφορο τρόπο εξέτασης (γραπτό ή προφορικό) και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των υποψηφίων. 

   Η γραπτή εξέταση αφορά στις θεματικές περιοχές των μεθόδων έρευνας στις εξαρτήσεις και στις κλινικές εφαρμογές που προκύπτουν από εμπειρικές μελέτες και θα βασίζεται στην κριτική ανασκόπηση δημοσιευμένου επιστημονικού άρθρου από αγγλόφωνο περιοδικό. 

   Διαδικασία:
   Πραγματοποιείται μοριοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια α, β, γ και δ. Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. 

   Με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, στην επόμενη φάση θα κληθεί τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός υποψηφίων (24) από τον αριθμό ΜΦ που μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα. 

   Β’ φάση: 

   ε) ατομική συνέντευξη (40%) 

   Η συνέντευξη καλύπτει θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης των υποψηφίων και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με την ουσιοεξάρτηση. 

   Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων (επιτυχόντων και επιλαχόντων) προκύπτει από τα μόρια των α, β, γ και δ και ε. 

   Η Επιτροπή Επιλογής μετά την αξιολόγηση που προαναφέρθηκε, συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, τον οποίο και ανακοινώνει. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω:

   1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://addictions.psychology.uoc.gr
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   3. Δικαιολογητικά:
   3.1. Αντίγραφο Πτυχίου με Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 7 (επτά) στη δεκαβάθμια κλίμακα ή βαθμός που αντιστοιχεί σε αυτό (σε περίπτωση διαφοροποίησης της κλίμακας βαθμολογίας). Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι τελειόφοιτοι καταθέτουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ελάχιστος απαιτούμενος Μ.Ο. βαθμολογίας 7 (επτά). Σε περίπτωση εισαγωγής τελειόφοιτων στο Δ.Π.Μ.Σ., για την εγγραφή τους απαιτείται κατάθεση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου. Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, απαιτείται ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή φωτοαντίγραφο της αίτησης ισοτιμίας (με αριθμό πρωτοκόλλου) που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό ισοτιμίας θα κατατεθεί έως την εγγραφή στην περίπτωση επιτυχίας εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.
   3.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, στο οποίο να έχουν επισημανθεί τα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μαθήματα.
   3.3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   3.4 Μια σελίδα με τον τίτλο, την περίληψη και τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει.
   3.5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που βρίσκεται σε ισχύ.
   3.6. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα και αν ναι, σε ποια. 

   Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (με την παραπάνω σειρά) από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020: Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ως ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ιας. 

   Χρονοδιάγραμμα

   • Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020: Λήξη υποβολής αιτήσεων
   • Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020: Γραπτή εξέταση
   • Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020: Ενημέρωση υποψήφιων που θα κληθούν για συνεντεύξεις (στην περίπτωση που ο αριθμός υπερβαίνει τους 24)
   • Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020: Συνεντεύξεις 

   Για την ακριβή ώρα και τον χώρο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://addictions.psychology.uoc.gr ενώ για τις ώρες και τον χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-mail από τη Γραμματεία. 

   • 5 Οκτωβρίου 2020: Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (τηλ. 2831077577, e-mail [email protected]

  •  

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email