Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • α) Η προπαρασκευή των επιστημόνων για την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων πεδίων της μεταφραστικής βιοϊατρικής έρευνας, ώστε να καταστούν ικανοί να συνεχίσουν την επιστημονική σταδιοδρομία τους σε ανάλογα πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη δημιουργία ομάδας υποψηφίων διδακτόρων του ΤΙΠΘ.

   β) Η κατάρτιση των επιστημόνων στις κλινικές εφαρμογές των τεχνολογιών αιχμής, ώστε να είναι ικανοί να στελεχώσουν μονάδες υγείας με ανάλογες απαιτήσεις.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την περίοδο 2020-2021 να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΠΜΣ) «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatId=10), για την περίοδο 2020-2021 να υποβάλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος),
   2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ,
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   4. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται),
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψηφίου που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις πιθανές επιστημονικές του εργασίες και τη Διπλωματική του εργασία αν προβλέπεται από το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του,
   6. Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας,
   7. Τρεις συστατικές επιστολές,
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής),
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν),
   10. Φωτογραφία Ταυτότητας ή διαβατηρίου (1).
   11. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: «τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων».

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας ή σχετικών με τις Βιοεπιστήμες Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής εφόσον εξετασθούν με επιτυχία σε δύο μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής:

   •  «Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου (Β΄ εξαμήνου)» 
   • «Φυσιολογία Συστημάτων (Γ εξαμήνου)».

   Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

   Απαραίτητες ενέργειες:

    Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της Αίτησης, πρέπει να απευθυνθούν στα συμμετέχοντα Εργαστήρια, όπως αυτά αναφέρονται στον αναρτημένο Κανονισμό Σπουδών στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να πληροφορηθούν για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις ερευνητικές διπλωματικές εργασίες που προσφέρονται από κάθε Εργαστήριο.

   Στη συνέχεια και ταυτόχρονα με την Αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν γραπτά έως δύο Εργαστήρια (κατά σειρά προτίμησης) στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων επιθυμούν να ενταχθούν.

   Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των Προγραμμάτων των Εργαστηρίων απαιτεί φυσική παρουσία, είναι καθημερινή και υποχρεωτική.

   Δεν υπάρχουν δίδακτρα.

   Διαδικασία Επιλογής

   Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους  υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις (και έχουν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις, εφόσον αυτό απαιτείται). Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στη έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την κατοχή διπλώματος Proficiency του Πανεπιστήμιου του Cambridge (η ισοδυνάμου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική εξέταση.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
   Γραμματεία : κα Νούτσου Βασιλική
   2410685719, 6936805023, [email protected]).

   Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
   Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
   «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»
   ΥΠΟΨΗ κας ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
   Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ 41100
   4ος όροφος Πτέρυγα ΙΙ
   Τηλ. 2410 685719
   Φαξ.2410685555

   Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: Από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020 και από τις 12.00-14.00

  • ΜΑΘΗΜΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (1 εκ των 7) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
   • Μοριακή Ανοσολογία και Ανοσογενετική Α’
   • Φυσιολογία Μεμβρανών Α’
   • Κυτταρική Ομοιοστασία και Γονιδιακή Έκφραση Α’
   • Μοριακή Μικροβιολογία Α’
   • Νευρογενετική Α’
   • Φαρμακολογία-Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία Α’
   • Μοριακή Ιστοπαθολογία Α’
   • Ρευματολογία-Αυτοάνοσα νοσήματα Α’

   Σύνολο 8

   ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ κατ’ επιλογήν (1 εκ των 7) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
   • Μοριακή Ανοσολογία και Ανοσογενετική Α’
   • Φυσιολογία Μεμβρανών Α’
   • Κυτταρική Ομοιοστασία και Γονιδιακή Έκφραση Α’
   • Μοριακή Μικροβιολογία Α’
   • Νευρογενετική Α’
   • Φαρμακολογία-Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία Α’
   • Μοριακή Ιστοπαθολογία Α’
   • Ρευματολογία – Αυτοάνοσα νοσήματα Α’

   Σύνολο 8

   ΜΑΘΗΜΑ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

   • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στα συμμετέχοντα εργαστήρια/ Κλινικές Α’ 12

   Σύνολο A’ εξαμήνου ECTS Α’ 30

   4. Πειραματική Διπλωματική Εργασία B’ 30

   Σύνολο ECTS Α και Β 60

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email