Κλασική Φιλολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλασική Φιλολογία», στις εξής
   ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ) και
   • Ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ).

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και Γραμματείας και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως η Πρόσληψη της Γραμματείας της Αρχαιότητας, η Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων, το Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο κ.λπ.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας
   του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.:

   • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,
   • Λατινική Φιλολογία,
   • συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Επιγραφική, Παπυρολογία, Παλαιογραφία, Ιστορία και Κριτική – Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων).

   Γενικότερα, αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους Κλασικούς Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 487/25-6-2020) αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3558/22-8 -2018, τ.Β, ως εξής:

   • Ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ):θέσεις 7
   • Ειδίκευση Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ): θέσεις 5

   Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
    – ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει. Επειδή στο ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας οι εξετάσεις εισαγωγής είναι κοινές και για τις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να δηλώσει και τις δύο ειδικεύσεις ορίζοντας σειρά προτίμησης
    – η ξένη γλώσσα στην οποία θα εξεταστεί υποχρεωτικά, και πρέπει να είναι μία από τις: αγγλική ή γερμανική κατά την επιλογή του/της
    – προαιρετικά μία ξένη γλώσσα (ή και περισσότερες), στην οποία( ή στις οποίες) επιθυμεί να εξεταστεί για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της. Για αυτή την προαιρετική εξέταση μπορεί να επιλέξει από τις εξής γλώσσες: αγγλική ή γερμανική (όποια δεν επέλεξε για την υποχρεωτική εξέταση), ιταλική και γαλλική.
   2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.
   4. Παράρτημα Διπλώματος ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.
   5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.
   6. Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 10-29 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο (αρχαία ελληνικά και λατινικά) και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και [email protected]).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.

   Σχηματικά το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ)

   1ο και 2ο εξάμ. σπουδών:

   • μαθήματα ΑΕΦ 3 x15 ECTS
   • μάθημα ΛΦΙ 1 x15 ECTS

   3ο εξάμ. σπουδών:

   • διπλωματική εργασία 1 x 30 ECTS

   Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ)

   1ο και 2ο εξάμ. σπουδών:

   • μαθήματα ΛΦΙ 3 x15 ECTS
   • μάθημα ΑΕΦ 1 x15 ECTS

   3ο εξάμ. σπουδών:

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 1 x 30 ECTS

   Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   1ο Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τον επόμενο πίνακα των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων ανάλογα με την Ειδίκευση * ΕΥ 2 x 450 2 x15
    Σύνολα 900 30

   2ο Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τον επόμενο πίνακα των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων ανάλογα με την Ειδίκευση * Υ 2 x 450 2 x15
    Σύνολα 900 30

   3ο Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 900 30
    Σύνολα 900 30

   Επιλεγόμενα Μαθήματα:

   Eιδίκευση Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας (AEΦ):

   • AEΦ 500: Ασκήσεις Ελληνικής Επιγραφικής 3 15
   • AEΦ 501: Ελληνική Επιγραφική: ειδικά θέματα 3 15
   • AEΦ 502: Ασκήσεις Ελληνικής Παπυρολογίας 3 15
   • AEΦ 503: Ελληνική Παπυρολογία: ειδικά θέματα 3 15
   • AEΦ 504: Ασκήσεις Ελληνικής Παλαιογραφίας 3 15
   • AEΦ 505: Ελληνική Παλαιογραφία: ειδικά θέματα 3 15
   • AEΦ 506: Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων 3 15
   • AEΦ 507: Mεταφραστική θεωρία και πράξη 3 15
   • AEΦ 508: Διδακτική της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 3 15
   • ΑΕΦ 510: Έπος: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 511: Λυρική ποίηση: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 512: Τραγωδία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 513: Κωμωδία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 514: Σατυρικό δράμα 3 15
   • ΑΕΦ 515: Αρχαίο ελληνικό θέατρο 3 15
   • ΑΕΦ 516: Επίγραμμα: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 517: Λοιπά ποιητικά είδη: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 520: Ιστοριογραφία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 521: Ρητορική: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 522: Φιλοσοφία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 523: Μυθιστόρημα 3 15
   • ΑΕΦ 524: Επιστημονική γραμματεία 3 15
   • ΑΕΦ 525: Υπομνηματιστική γραμματεία 3 15
   • ΑΕΦ 526: Λοιπά πεζογραφικά είδη: ειδικά θέματα 3 15
   • ΑΕΦ 530: Ο κόσμος των ιδεών 3 15
   • ΑΕΦ 531: Γλώσσα και ύφος 3 15
   • ΑΕΦ 532: Αρχαία ελληνική μυθολογία 3 15
   • ΑΕΦ 533: Αρχαία ελληνική θρησκεία 3 15
   • ΑΕΦ 534: Αρχαίες ελληνικές γλωσσικές θεωρίες 3 15
   • ΑΕΦ 535: Αρχαίες ελληνικές λογοτεχνικές θεωρίες – Ποιητική 3 15
   • ΑΕΦ 536: Αρχαίες ελληνικές θεωρίες των λογοτεχνικών γενών και ειδών 3 15
   • ΑΕΦ 537: Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής ποίησης 3 15
   • ΑΕΦ 538: Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας 3 15
   • ΑΕΦ 541: Γραμματεία της αρχαϊκής εποχής 3 15
   • ΑΕΦ 542: Γραμματεία της κλασικής εποχής 3 15
   • ΑΕΦ 543: Γραμματεία της ελληνιστικής εποχής 3 15
   • ΑΕΦ 544: Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας 3 15
   • ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 15
   • ΑΕΦ 547: Πρόσληψη της Αρχαιότητας ΙΙ 3 15

   Eιδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ):

   • ΛΦI 550: Κριτική των Κειμένων: εισαγωγή και ασκήσεις 3 15
   • ΛΦΙ 551: Ασκήσεις Λατινικής Επιγραφική 3 15
   • ΛΦI 552: Λατινική Επιγραφική: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 553: Ασκήσεις Λατινικής Παλαιογραφίας 3 15
   • ΛΦI 554: Λατινική Παλαιογραφία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 555: Mεταφραστική θεωρία και πράξη 3 15
   • ΛΦI 556: Θεωρία της Λογοτεχνίας – Ποιητική 3 15
   • ΛΦI 557: Θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών 3 15
   • ΛΦI 560: Έπος: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 561: Λυρική ποίηση – Ελεγειακή ποίηση: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 562: Δραματική ποίηση – Θέατρο 3 15
   • ΛΦI 563: Τραγωδία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 564: Κωμωδία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 565: Σάτιρα 3 15
   • ΛΦI 566: Λοιπά ποιητικά είδη: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦΙ 567: Λατινική ποίηση Ι 3 15
   • ΛΦΙ 568: Λατινική ποίηση ΙΙ 3 15
   • ΛΦI 570: Iστοριογραφία – Βιογραφία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 571: Pητορική: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 572: Φιλοσοφία: ειδικά θέματα 3 15
   • ΛΦI 573: Μυθιστόρημα 3 15
   • ΛΦI 574: Επιστημονική Γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 575: Υπομνηματιστική γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 576: Λοιπά πεζογραφικά είδη 3 15
   • ΛΦΙ 577: Λατινική πεζογραφία Ι 3 15
   • ΛΦΙ 578: Λατινική πεζογραφία ΙΙ 3 15
   • ΛΦI 580: O κόσμος των ιδεών 3 15
   • ΛΦI 581: Γλώσσα και ύφος 3 15
   • ΛΦI 582: Eξειδικευμένα θέματα λατινικής Γραμματείας 3 15
   • ΛΦI 583: Αρχαϊκή Γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 584: Αυγούστεια Γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 585: Γραμματεία των Αυτοκρατορικών χρόνων 3 15
   • ΛΦI 586: Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας 3 15
   • ΛΦI 587: Χριστιανική Γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 588: Μεσαιωνική Λατινική Γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 589: Νεολατινική Γραμματεία 3 15
   • ΛΦI 590: Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (περίοδοι – είδη – κείμενα) 3 15
   • ΛΦI 591: Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού Ι 3 15
   • ΛΦI 592: Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού ΙΙ 3 15
   • ΛΦI 593: Ρωμαϊκή θρησκεία 3 15
   • ΛΦI 594: Ρωμαϊκή εκπαίδευση 3 15
   • ΛΦI 595: Διαπολιτισμικές σχέσεις 3 15
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email