Κλασική Φιλολογία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., ως αυτοδύναμου Τμήματος που παρέχει σπουδές πρώτου κύκλου, περιλαμβάνει παρακολούθηση Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία»(τίτλος Π.Μ.Σ.)και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κλασική Φιλολογία (τίτλος του απονεμόμενου διπλώματος).

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Κλασικής Φιλολογίας (γνωστικό αντικείμενο), στα εξής γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. πιο συγκεκριμένα(απόφαση Β1/145/8.3.2001, ΦΕΚ 277/τ.Β΄/16.3.2001):

   α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,
   β) Λατινική Φιλολογία,
   γ) Συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Παλαιογραφία – Ιστορία και Κριτική – Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/ και Λατινικών κειμένων, Παπυρολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και Γενική Διδακτική μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο).

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Γενικότερα, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ενίσχυση και διάδοση των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στην εν γένει κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 – ΦΕΚ 114/τ. Α704-08- 2017 (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 85), το άρθρο 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- ΦΕΚ2571/τ. Β703-07-2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 759/12- 05-2020 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, το ως άνω Τμήμα του Π. I. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία». Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και τον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και κατά νόμον προβλέπει ρητώς τα εξής: 

   • Α) τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας· 
   • Β) τις κατηγορίες πτυχιούχων και τον αριθμό των εισακτέων 
   • Γ) τον τρόπο εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογής· 
   • Δ) τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- και 
   • Ε) τις ημερομηνίες και τον χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων. 

   Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα πολύ καλά μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]· Γαλλικά: Delf 2· Γερμανικά: Mittelstuffe κλπ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της διεθνούς βιβλιογραφίας), την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π. χ. με κατάθεση Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ’ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

   Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Π.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων

   Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80). Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και ο αριθμός των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. και οι εξετάσεις διενεργούνται από ειδική Εξεταστική Επιτροπή. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» που οργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. I. όπου υπηρετούν και είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 

   Ο αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος (του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 συμπεριλαμβανομένου) στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. είναι ανάλογος προς τον αριθμό των διαθέσιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές: (οκτώ (8) φοιτητές στην ειδίκευση της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και τέσσερις (4) φοιτητές στην ειδίκευση της Λατινικής Φιλολογίας). 

   Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

   Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Π. I. γίνεται ύστερα α) από γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα (όταν αυτό απαιτείται) και β) προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. 

   Ύλη των Γ ραπτών Εξετάσεων:

   α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
   Ομήρου ίλιάδ.
   Ω Σοφοκλέους Ηλεκτρα·
   Ευριπίδου
   Βάκχαι
   Θουκυδίδου Ξυγγραφής Βιβλ.
   Άγνωστο κείμενο
   Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές έως και τον 5ο αι. π. X. 

   β) ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
   Βιργιλίου Αινειάό. VI.
   Λατινικό Μυθιστόρημα:
   α) Γ. Πετρώνιου Satyricon κεφ. 1-4· 26, 7-34, 10- 37-38- 51* 61, 5-63, 10- 7Γ 110, 6-113. Και από μετάφραση ολόκληρη η Cena Trimalchionis (= Satyr, κεφ. 26, 7-78, 8)
   β) Απουλήιου Μεταμορφ. I, 1· IV, 28′ V, 22-23.
   Άγνωστο κείμενο: Γ. Ιουλ. Καίσαρος (& A. Hirti),
   De bello Gallico I-III
   Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας της χρυσής και αργυρής εποχής.

   Η εξέταση του γνωστού αρχαιοελληνικού και λατινικού κειμένου περιλαμβάνει μετάφραση, κριτικές, ερμηνευτικές-πραγματολογικές και γραμματολογικές παρατηρήσεις, ενώ η εξέταση του άγνωστου αρχαιοελληνικού και λατινικού κειμένου περιλαμβάνει μετάφραση, γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις. 

   Για την επιλογή των φοιτητών, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I., συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία: α) η γραπτή εξέταση των μαθημάτων ειδίκευσης (40%)· β) ο γενικός βαθμός πτυχίου (20%), ο οποίος δεν μπορεί να μικρότερος του 6, 5 (Λίαν καλώς). Σε περίπτωση Πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαδική κλίμακα, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. και με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο· γ) ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%). Σε περίπτωση αλλαγής ειδίκευσης ως Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης νοείται ο Μ.Ο. των μαθημάτων κλασικής φιλολογίας στο πρόγραμμα κορμού· δ) η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Π. I., όταν αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, οι δύο (2) συστατικές επιστολές και ενδεχόμενη ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (20%). Συστατικές επιστολές δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Π. I. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκόψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Η επιτυχής γραπτή εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία- προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροι του. Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I,. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία», γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης ανά ειδίκευση, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. I. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Οι ειδικές αυτές επιτροπές επιλογής και εξέτασης κατά ειδίκευση (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία), που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία», καλούν τον υποψήφιο σε συνέντευξη και αξιολογούν τα προσόντα του. Κατά την προφορική συνέντευξη κρίνεται η φιλολογική υποδομή του υποψηφίου και η κριτική ικανότητά του στην ειδίκευση. 

   Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης και την ξένη γλώσσα, η προφορική συνέντευξη και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων και πιθανών επιλαχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της. Αμέσως μετά αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. (wwvv.philoloav.uoi.CT), οι δε μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία». Αναστολή εγγραφής είναι δυνατή, όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. 

   Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βλ. συνημμ.) με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. στο διάστημα 4-15 Σεπτεμβρίου 2020, την οποία θα συνοδεύουν τα εξής στοιχεία: 

   • α) σύντομο Βιογραφικό Υπόμνημα- 
   • β) αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία- Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, προσκομίζοντας, ωστόσο, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι, έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» (28-09-2020), θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας, από όπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και βεβαίωση περάτωσης σπουδών, 
   • γ) τίτλοι ξένων γλωσσών 
   • δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές από τους πτυχιούχους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.
   • ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα (β, γ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων-
   • στ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου- 
   • ζ) εργασίες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου- 
   • η) κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

   Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (βεβαίωση δηλαδή αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν στην αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης (1 = ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 2 = ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας ή αντιστρόφως) την ειδίκευση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Σε περίπτωση επιλαχόντων στην ειδίκευση της πρώτης προτίμησης είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί στην ειδίκευση της δεύτερης προτίμησης, εάν υπάρχουν κενές θέσεις. 

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών λαμβάνεται ως ημερομηνία αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

   Διεύθυνση Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I.:
   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Μεταβατικό Κτήριο)
   Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
   Τ. Κ. 45110 Ιωάννινα 

   Ε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

   Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. 

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ως εξετάσεων ορίζονται ως εξής: 

   α) Ξένη Γλώσσα – Δευτέρα 28-09-2020, ώρα 9. 30 π. μ.
   β) Μαθήματα Ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική 
   Φιλολογία) – Τρίτη 29-09-2020, ώρα 9. 30 π. μ.
   γ) Προφορική Συνέντευξη – Τετάρτη 30-09-2020, ώρα 10. 30 π. μ.

   Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης ορίζεται η Αίθουσα Σακαλή, στον 1° όροφο του Κτηρίου του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510- 07476 (κ. Σιάπκα Κωνσταντίνο) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.philology.uoi.gr. 

  • Ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας προσφέρει υποχρεωτικά στα δύο πρώτα εξάμηνα του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» δύο (2)τουλάχιστον μεταπτυχιακά μαθήματα, κοινά για τις δύο ειδικεύσεις (δύο (2) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο α΄ εξάμηνο, ένα δε (1) μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και ένα (1) Λατινικής Φιλολογίας στο β εξάμηνο), ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών προσφέρει υποχρεωτικά δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα σε κάθε ειδίκευση (δύο (2) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας για την ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και δύο (2) μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας για την ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας). Τα μαθήματα αναθέτει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Ορισμένα σεμινάρια μπορεί να είναι κοινά
   για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και την άδεια της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο:

   «Κλασική Φιλολογία» και της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό μάθημα Π.Μ.Σ. διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ανήκουν (το Π.Μ.Σ. αυτό μπορεί να ανήκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. ή σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των κινητικότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα/ σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί σε μαθήματα που προσφέρουν 30 ECTS σε κάθε ένα από τα πρώτα τρία εξάμηνα (δηλαδή 30 + 30 + 30 ECTS). Επομένως το σύνολο των ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα που πρέπει να συγκεντρώσει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ορίζεται σε 90. Οι ECTS της Μ.Δ.Ε είναι 30. Συνολικά δηλαδή ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. πρέπει να συμπληρώσει 90 + 30 = ECTS= 120 ECTS στο σύνολο των δύο ετών.

   Τα Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» ορίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Π.Ι. και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

   1. Αρχαία ελληνική ή/και λατινική επική ποίηση. 2. Αρχαία ελληνική ή/και λατινική λυρική ποίηση. 3. Αρχαία ελληνική ή/και λατινική δραματική ποίηση (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα). 4. Αρχαία ελληνική ή/και λατινική ιστοριογραφία. 5. Αρχαία ελληνική ή/
   και λατινική ρητορική. 6. Αρχαία ελληνική ή/και λατινική φιλοσοφία. 7. Αρχαίο ελληνικό ή/και λατινικό μυθιστόρημα. 8. Ελληνιστική ποίηση. 9. Ύστερη αρχαιότητα. 10. Ρωμαϊκή σάτιρα. 11. Διδακτική λογοτεχνία. 12. Μυκηναϊκή φιλολογία. 13. Αρχαία Θρησκεία -Μυθολογία. 14. Επιστήμη και τεχνολογία του αρχαίου κόσμου (ιατρική, μαθηματικά, γεωμετρία, μηχανική κλπ.). 15. Λογοτεχνική κριτική στην αρχαιότητα και σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες. 16. Ιστορία της κλασικής φιλολογίας. 17. Επιστολογραφία. 18. Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής ή/και της λατινικής γλώσσας. 19. Αρχαία ελληνική ή/και λατινική μετρική. 20. Αρχαία ελληνική μουσική. 21. Επιβίωση της Αρχαιότητας στη μεσαιωνική και νέα ελληνική λογοτεχνία. 22. Προβλήματα μετάφρασης στη νέα ελληνική αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. 23. Παπυρολογία. 24. Παλαιογραφία. 25. Ιστορία και κριτική αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. 26. Διδακτική μαθημάτων κλασικής φιλολογίας. 27. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην κλασική φιλολογία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email