Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας ( MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (Master of Arts in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία,την ιστορία και γενικά τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας και των ελληνιστικών βασιλείων.

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Φιλοσοφικών και άλλων συναφών Σχολών, που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στο χώρο της αρχαίας Μακεδονίας.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

   1. Η εμβάθυνση στις ιστορικές γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και φορείς που έχουν ως πεδίο ενδιαφέροντος την αρχαία Μακεδονία.
   2. Η απόκτηση εξειδικευμένων αρχαιολογικών και ιστορικών γνώσεων σχετικά με την περιοχή της Μακεδονίας, για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν ή για τους ήδη εργαζόμενους σε αρχαιολογικές ανασκαφές στη Μακεδονία. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών σε ανασκαφή, καθώς και οι επισκέψεις και ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία.
   3. Η εξειδίκευση των γνώσεων πάνω σε θέματα αναφορικά με το δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο στην αρχαία Μακεδονία και γενικά τον πολιτισμό (θεσμοί, τέχνη, θρησκεία, διάλεκτοι) στο χώρο της Μακεδονίας και τον ελληνιστικό κόσμο.
   4. Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στη μελέτη της αρχαίας Μακεδονίας και της ακτινοβολίας του πολιτισμού της, σε ένα ίδρυμα που βρίσκεται στην καρδιά της ίδιας της Μακεδονίας και δίπλα στους αρχαιολογικούς της χώρους.

   Μεταπτυχιακοί τίτλοι
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (“Master of Arts in the Classical Archaaeology and the Ancient History of Macedonia”).

   Χρονική διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και
   περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του διπλασιάζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλέον του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (σύνολο τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια των σπουδών διπλασιάζεται.

   Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Π.Μ.Σ. «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, ιστορία, στην περιοχή της Αρχαίας Μακεδονίας. Η εξειδίκευση των γνώσεων πάνω σε θέματα αναφορικά με το δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο στην αρχαία Μακεδονία και γενικά τον πολιτισμό (θεσμοί, τέχνη, θρησκεία, διάλεκτοι) στο χώρο της Μακεδονίας και τον ελληνιστικό κόσμο. Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στη μελέτη της αρχαίας Μακεδονίας και της ακτινοβολίας του πολιτισμού της, σε ένα ίδρυμα που βρίσκεται στην καρδιά της ίδιας της Μακεδονίας και δίπλα στους αρχαιολογικούς της χώρους.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020 (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 12 Οκτωβρίου του 2020
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310– 807529/526 email: [email protected] ).

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • The Programme considers the history and the archaeology of ancient Macedonia, covering the region of Macedonia and the Macedonians from the Mycenaean period until the Roman era.

   The Programme is funded by the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation.

   The teaching staff includes top specialists in research relevant to Macedonia, from both Greece and abroad.

   The Core Courses

   • The Historical Sources
   • Archaeological sites of Macedonia (the cities of the Kingdom)
   • Ancient History of Macedonia
   • Μonumental Art

   The Elective Courses

   • Historical Geography and Cartography of ancient Macedonia
   • The Prehistoric Macedonia
   • The Hellenistic Kingdoms
   • Archaeological sites of Macedonia (the colonies)
   • Minor Arts (pottery, metalworking etc.)
   • Roman Macedonia
   • Languages and dialects in Macedonia
   • Coinage and economy
   • Cults and beliefs
   • New technologies in archaeology
   • Excavation

   Approval by the Ministry of Education is pending in accordance with Law 4485/2017, which provides that all postgraduate programmes in Greek Universities will be reestablished before the commencement of the next academic year (2018-2019).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email