Κείμενα και Πολιτισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κείμενα και Πολιτισμός» και τρεις ειδικεύσεις:
   1. Κλασική Φιλολογία,
   2. Βυζαντινή Φιλολογία -Παλαιογραφία και
   3. Νεοελληνική Φιλολογία. Ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλολογίας.

   Το Π.M.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει συνολικά τριάντα (30) θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και συγκεκριμένα: 10 στην Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας, 10 στην Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας και 10 στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας από 1-9-2020 έως και 21-9-2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή και συγγραφική δραστηριότητα (σε περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση)
   6. Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει στο Παράρτημα, αρ. 7, του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.)

   Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τ.Ε.Φ. θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με όσα ορίζει η ιδρυτική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2083/7.6.2018, τ. Β΄) για τη λειτουργία του Προγράμματος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του (Φ.Ε.Κ. 2553/2.7.2018, τ. Β΄, αριθμ. απόφ. 68/55).

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν πρώτα στην Ξένη Γλώσσα της επιλογής τους – Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά και, εφόσον επιτύχουν σε αυτήν, θα συνεχίσουν με τη συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις Ξένης Γλώσσας πραγματοποιούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

   Απαλλάσσονται από εξέταση στην Ξένη Γλώσσα όσοι κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (βλ. Κανονισμό, Παράρτημα, αρ. 6).

   Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι συνολικά 1.500 ευρώ για τα τρία εξάμηνα παρακολούθησης, δηλαδή 500 ευρώ για έκαστο εξάμηνο, και καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

   Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στο τηλέφωνο: 25310 39906 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.helit.duth.gr, όπου έχουν αναρτηθεί ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η ύλη για την εξέταση στην Ξένη Γλώσσα.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’). Από αυτά πέντε είναι υποχρεωτικά και ένα επιλογής (Ε). Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Δομή του Προγράμματος:

   Οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι 10, ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι 30 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Η γλώσσα της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή, με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να είναι η αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email