Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και οι Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας.

   Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

   Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται:
   α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων-εργαστηρίων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης.
   β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» στην υπ’ αριθμ. 3-6/5/2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη 30 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης υπ’ αριθμ. 813/12745/24-4-2018 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β’.), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν: 

   • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
   • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ.) ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, με 90 ECTS. Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020. 

   Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς δίδακτρα. 

   Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων). 

   Χρονική διάρκεια Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΜΔΕ. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
   Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο των κάτωθι δικαιολογητικών μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#:

   1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
   4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
   5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (οδηγίες για την κατάθεση των συστατικών επιστολών βρίσκονται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση).
   6. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών. Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει:
    Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Τεχνολογίας Υπολογιστών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξι και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 8 χρόνια.
    Για όλους τους άλλους αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξι και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 7.5 χρόνια.
    Για τους Φυσικούς να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξι και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.
    Για τους αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος επτά (7) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.
    Σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων από τις προηγούμενες προϋποθέσεις η Σ.Ε./ΕΑΥ θα εισηγείται για την αποδοχή της υποψηφιότητας κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του (πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
    Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στο Τμήμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών. Για την εγγραφή τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
   8. Μία πρόσφατη φωτογραφία
   9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του 

   Πληροφορίες: Σχετικές πληροφορίες παρέχονται: 

   1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://greenpower.upatras.gr/
   2. στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών τηλ.: 2610996422 e-mail: [email protected] 3.
   3. από το Δ/ντή του Προγράμματος, Α. Αλεξανδρίδη, τηλ.: 2610996404, e-mail: [email protected] 
  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε ενενήντα (90).

   Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (επιλογή 4 μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο Α’ και Β’) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα 5 ECTS
   Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 5 ECTS

   Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλέγονται τέσσερα (4)
   Διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη 5 ECTS
   Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας- Γενική θεώρηση του προβλήματος και τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυσή του (περιλαμβάνονται FACTS, ευέλικτα συστήματα διανομής, μικροδίκτυα ή έξυπνα δίκτυα (microgrids or smartgrids) 5 ECTS
   Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής 5 ECTS
   Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο 5 ECTS
   Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων 5 ECTS
   Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους 5 ECTS
   Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5 ECTS
   Μάρκετινγκ 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS


   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ 5 ECTS
   Συστήματα Επικοινωνιών 5 ECTS

   Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλέγονται τέσσερα (4)
   Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους 5 ECTS
   Εφαρμογή των ασύρματων δικτύων στην ενέργεια 5 ECTS
   Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων 5 ECTS
   Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού 5 ECTS
   Συστήματα διαχείρισης πόρων 5 ECTS
   Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας 5 ECTS
   Φωτοβολταϊκά συστήματα 5 ECTS
   Επιχειρησιακή στρατηγική 5 ECTS
   Οργανωσιακή συμπεριφορά 5 ECTS
   Ενεργειακή Μετεωρολογία 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS


   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email