Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies), έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων, των Κατανεμημένων και των Υπολογιστικών Συστημάτων, καθώς και της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και των Αναδυόμενων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών Πληροφορίας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και συναφών επιστημών, σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας όπως είναι τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές – Pervasive Computing Systems and Architectures.
   2. Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων – Computing Systems Security Management and Engineering.
   3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας – Business Analytics and Emerging Information Technologies.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας)» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2021. 

   Το ΠΜΣ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (“Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies ”) έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» στις εξής κατευθύνσεις: 

   α) Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές – Pervasive Computing Systems and Architectures (ΔΥΣΑ/PCSA),
   β) Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων – Computing 
   Systems Security Management and Engineering (ΤΕΔΑ/CSSME),
   γ) Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας – Business 

   Analytics and Emerging Information Technologies (ΕΑΑΤΠ/BAEIT). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2020. 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 19 Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 15 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/distributed.php και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους στο e-mail [email protected]. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

   • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος: http://www.cs.unipi.gr/ (ενότητα Σπουδές/Μεταπτυχιακά και ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. 
   • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης από υποψήφιο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής, η Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης Αγγλικής του υποψηφίου. 
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου. 
   • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου. 
   • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου. 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
   • Δύο Συστατικές Επιστολές 

   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» http://www.cs.unipi.gr/distributed/

   Κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση και κατάταξη υποψηφίων του ΠΜΣ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» 

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:

   1. Βαθμός πτυχίου (30%)
   2. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ (20%)
   3. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (10%)
   4. υστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη (10%)
   5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%)
   6. Συνέντευξη (20%) 

   Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη από 09:00 έως 17:00, Τετάρτη από 09:00 έως 20:00 και Παρασκευή από 09:00 έως 14:00, στην παρακάτω διεύθυνση. 

   Διεύθυνση Π.Μ.Σ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας»:
   Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 Γραμματεία Π.Μ.Σ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» 5ος όροφος Γραφείο 503 Τηλ 210 – 4142105, 210 – 4142263 Φαξ 210- 414 2264 Email: [email protected] 

  • Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η Ελληνική, με δυνατότητα αλλαγής στην Αγγλική μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψή της στην Ελληνική.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν (5) μαθήματα ανά εξάμηνο ως εξής: τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση, καθώς και ένα (1) μάθημα επιλογής από τα υπολειπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο).

   Τα μαθήματα (τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)

   Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών 6,5 ECTS (Network and Communications Security)
   Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα 6,5 ECTS (Internet of Things and Embedded Systems)
   Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων 6,5 ECTS (Network and Distributed Systems Modeling)
   Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 6,5 ECTS (Information Security Governance)
   Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας 6,5 ECTS (Security Architecture Design)
   Διαχείριση Δεδομένων 6,5 ECTS (Data Management)
   Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 6,5 ECTS (Information Systems & Business Process Management)
   Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία” 4 ECTS (as-a-Service Business Model)

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)

   Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων 6,5 ECTS (Penetration Testing)
   Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα 6,5 ECTS (Pervasive Mobile Systems)
   Υπολογιστική Νέφους 6,5 ECTS (Cloud Computing)
   Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού 6,5 ECTS (Digital Forensics and Malware Analysis)
   Ασφάλεια Λογισμικού 6,5 ECTS (Software Security)
   Αναλυτική Δεδομένων 6,5 ECTS (Data Analytics)
   Τεχνικές Βελτιστοποίησης 6,5 ECTS (Optimization Techniques)
   Στατιστικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής 6,5 ECTS (Statistics for Business Analytics)
   Ειδικά Θέματα 4 ECTS (Special Topics)

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες
   Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ECTS (MSc thesis)
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email