Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία (Catalysis and its Applications in the Industry)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» το οποίο επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 2762/11-7-2018 τ.Β΄) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 που διέπει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της χώρας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και εφαρ­μοσμένη έρευνα στα πεδία της ομογενούς, ετερογενούς και ενζυματικής κατάλυσης καθώς και των εφαρμογών της στη σύγχρονη βιομηχανία, β) η δημιουργία ικανού και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα στελε­χώ­σει τη βιομηχανία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, γ) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των επιστημόνων που εργάζονται στα πανε­πι­στημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» (ΦΕΚ 2762/11-7-2018 τ.Β΄).

   Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη γνωστική περιοχή της κατάλυσης και των εφαρμογών της στη σύγχρονη βιομηχανία και αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας σε όλους τους τομείς της ομογενούς, ετερογενούς και ενζυματικής κατάλυσης καθώς και των εφαρμογών της στη σύγχρονη βιομηχανία. Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και εφαρ­μοσμένη έρευνα στο πεδίο της κατάλυσης και των εφαρμογών της στη σύγχρονη βιομηχανία, β) η δημιουργία ικανού και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα στελε­χώ­σει τη βιομηχανία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, γ) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των επιστημόνων που εργάζονται στα πανε­πι­στημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

   • Τμημάτων Χημείας, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων
   • Χημικών Μηχανικών
   • Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών
   • Επιστήμης Υλικών
   • Μηχανολόγων Μηχανικών
   • Μηχανολόγων Μεταλλείων Μεταλλουργών

   Στο ΠΜΣ γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ των τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

   • Τεχνολογίας Πετρελαίου

   καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Το γενικό βαθμό του πτυχίου.
   2. Τη βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
   3. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
   4. Την πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
   5. Την κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών.
   6. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   7. Τις τυχόν δημοσιεύσεις.
   8. Τις συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία.
   9. Την προφορική συνέντευξη

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 2.100 ευρώ κατανεμημένο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 700 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποτροφίες αριστείας, οι οποίες αποδίδονται στους αριστούχους φοιτητές του ΠΜΣ βάσει της επίδοσης τους στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις υποτροφίες ανέρχεται στο 10% των διδάκτρων κάθε σειράς. Εφόσον το ποσό επαρκεί, διατίθεται στον 1ο και 2ο φοιτητή βάσει της σειράς επιτυχίας τους. Οι φοιτητές απαλλάσσονται της καταβολής διδάκτρων που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό.

   Επιπλέον, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Η Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 5η Οκτωβρίου 2020.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://catalysis.chem.uoa.gr

   Αιτήσεις υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο_Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
   5. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές
   10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας

   Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής σύμφωνα με το αρ. 34, παρ.7 του Ν. 4485/17

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση τριών (3) υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων και τριών (3) μεταπτυχιακών μαθημάτων επιλογής και στην εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος μέλος ΔΕΠ.

   Οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι πτυχιούχοι των ΤΕΙ εκτός των μαθημάτων του ΠΜΣ υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των εξής δύο (2) μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας: «Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ» και «Οργανική Χημεία Ι».

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τα μαθήματα να διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες/ εξάμηνοECTS
   Βασικές Αρχές της Κατάλυσης και Βιομηχανικές Εφαρμογές5210
   Βασική Ομογενής Κατάλυση5210
   Βασική Βιοκατάλυση5210
   Σύνολο 30
   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Επιλογής (απαιτούνται 3 από τα 6)   Διδ. ώρες/ εξάμηνοECTS
   Κατάλυση με Πλειάδες5210
   Χημεία Φιλική προς το Περιβάλλον: Διφασική Κατάλυση5210
   Χημεία Φιλική προς το Περιβάλλον: Φωτοκατάλυση5210
   Καταλυτικές Αντιδράσεις Σύνθεσης και Τροποποίησης Πολυμερών5210
   Ειδικά Κεφάλαια της Κατάλυσης στην Οργανική Σύνθεση5210
   Εφαρμογές της Κατάλυσης στα Βιοδιυλιστήρια5210
   Σύνολο 30
   Γ΄ Εξάμηνο
     ECTS*
   Εκπόνηση Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας30*
   Σύνολο 30*

   *30 ECTS επειδή η εκπόνηση της Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απαιτεί καθημερινή πολύωρη απασχόληση η οποία ανέρχεται συνολικά πάνω από 1000 ώρες ερευνητικής εργασίας και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια και των τριών εξαμήνων κυρίως δε στο Γ’ εξάμηνο.
    

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Βασικές Αρχές της Κατάλυσης και Βιομηχανικές Εφαρμογές
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Βασικές έννοιες: βασικοί τύποι καταλυτικών συστημάτων, καταλυτική δραστικότητα, εκλεκτικότητα/οικονομία ατόμων, χρόνος ζωής των καταλυτικών συστημάτων, φύση των ενεργών κέντρων των καταλυτών. Σύγκριση της ομογενούς με την ετερογενή κατάλυση και την ενζυματική κατάλυση. Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη χημεία. Αρχές της Πράσινης Χημείας. Μηχανισμοί ομογενών καταλυτικών διεργασιών και θεωρητικές μελέτες επιβεβαίωσης μηχανισμών. Μηχανισμοί ετερογενών καταλυτικών διεργασιών. Βασικές χημικές βιομηχανικές καταλυτικές διεργασίες (Unit Processes). Διεργασίες διυλιστηρίων πετρελαίου: καταλυτική διάσπαση, υδρογονοεπεξεργασία, διεργασία Merox, υδρογονοδιάσπαση, αναμόρφωση, αλκυλίωση, ισομερείωση, ανάκτηση στοιχειακού θείου κ.λπ.. Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από μη-ανανεώσιμες πρώτες ύλες: παραγωγή βενζίνης από μεθανόλη με την πορεία MTG και την πορεία Fischer-Tropsch. Βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής χημικών προϊόντων που βασίζονται στη δράση ετερογενών καταλυτικών συστημάτων: αφυδρογόνωση αιθυλοβενζολίου προς στυρένιο, υδρογόνωση αζώτου προς αμμωνία, σύνθεση μεθανόλης, εποξείδωση αιθυλενίου προς αιθυλενοξείδιο κ.λπ. Βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής χημικών προϊόντων με ομογενή καταλυτικά συστήματα: υδροφορμυλίωση ολεφινών (διεργασίες Shell, LPO, RCH/RP), καρβονυλίωση μεθανόλης προς οξικό οξύ (διεργασίες Monsanto, Cativa), υδροκαρβοξυλίωση ολεφινών κ.λπ. Ασύμμετρη κατάλυση: εναντιοεκλεκτική υδρογόνωση για την παραγωγή του L-dopa (διεργασία Monsanto) και ισομερείωση για την παραγωγή L-μενθόλης (διεργασία Takasago). Πράσινη διεργασία Boots-Hoechst Celanese για την παραγωγή της φαρμακευτικής ύλης ιβουπροφένη. Εφαρμογές ενζύμων στη βιομηχανική κλίμακα παραγωγής (white biotechnology): ενζυματική καταλυτική υδρόλυση αμύλου προς γλυκόζη και ισομερείωση γλυκόζης προς φρουκτόζη (διεργασίες Novo Nordisk). Βιοδιυλιστήρια, παραγωγή βιοντίζελ 1ης γενιάς με τη διεργασία της μετεστεροποίησης και βιοντίζελ 2ης γενιάς με την υδρογονοεπεξεργασία ανανεώσιμων φυτικών ελαίων. Βιοκαύσιμα  προηγμένης τεχνολογίας (advanced biofuels) που βασίζονται σε ανανεώσιμους υδατάνθρακες. Καταλυτικές αντιδράσεις για την παραγωγή βιο-βασιζόμενων εναλλακτικών χημικών προϊόντων και υλικών. Καταλυτικοί μετατροπείς των αυτοκινήτων πρώτης έως και τέταρτης γενιάς. Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των NOx με NH3 (μέθοδος SCR) από εκπομπές βιομηχανικών μονάδων και συγκροτημάτων παραγωγής ενέργειας.

   Βασική Ομογενής Κατάλυση
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Φύση δεσμών άνθρακα και υδρογόνου µε στοιχεία μετάπτωσης (µεταλλο-αλκύλια, -καρβένια, -καρβίνια, -καρβίδια, -υδρίδια, π-σύµπλοκα) – τρόπος σχηματισμού και χημική δραστικότητα. Βασικά στάδια ομογενούς κατάλυσης. Σύµπλεξη και ενεργοποίηση υποστρωμάτων. Οξειδωτική προσθήκη – αναγωγική απόσπαση. Αντιδράσεις εισαγωγής. Υδρογόνωση ολεφινών. Καταλυτικές αντιδράσεις συνθετικού αερίου (υδροφορµυλίωση, υδροκαρβοξυλίωση, καρβονυλίωση). Πολυμερισμός, συµπολυµερισµός, κυκλοολιγοµερισµός ακόρεστων υποστρωμάτων. Καταλυτική τροποποίηση ακόρεστων πολυµερών (οξείδωση, εποξείδωση. υδροπυριτίωση). Παραδείγματα βιομηχανικών ομογενών καταλυτικών αντιδράσεων.

   Βασική Βιοκατάλυση
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Αρχές βιοκατάλυσης. Δομή, θερμοδυναμική και κινητική σταθερότητα των πρωτεϊνικών ενζύμων και μηχανισμός δράσης των ενζύμων Πλεονεκτήματα της βιοκατάλυσης σε σύγκριση με τη χημική κατάλυση. Σχέση δομής και καταλυτικής δραστικότητας μεταλλοενζύμων. Εισαγωγή μεταλλικών ιόντων σε πρωτεΐνες και μελέτη των παραγόμενων τεχνητών μεταλλοενζύμων. Βιοκατάλυση και συνθετική οργανική χημεία. Σύνθεση οπτικά καθαρών οργανικών ενώσεων με τη χρήση ενζύμων. Ενζυμική κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες. Ενζυμική σύνθεση οπτικά καθαρών αμινοξέων και χρήση ενζύμων στην πεπτιδική σύνθεση. Βιομηχανικές εφαρμογές της βιοκατάλυσης στη σύνθεση φαρμάκων και χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύνθεση χημικών προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον βιοτεχνολογικές μεθόδους. Βιοκαταλυτικές μέθοδοι για την παραγωγή χημικών προϊόντων από βιομάζα. Βιοκατάλυση και περιβάλλον: Βιοαποικοδόμηση ρυπαντών με τη χρήση ενζύμων ή βακτηρίων. Απομάκρυνση τοξικών μετάλλων / ραδιενεργών νουκλιδίων, αποθείωση κλασμάτων πετρελαίου, αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων με βιοτεχνολογικές μεθόδους.

   Κατάλυση με Πλειάδες
   Περιεχόµενο Μαθήµατος: Πλειάδες με πολλαπλούς δεσμούς µετάλλου-µετάλλου. Φύση και ιδιότητες των δεσµών μετάλλου-μετάλλου. Χημική δραστικότητα. Σύγκριση των πλειάδων µε τη στερεή επιφάνεια. Γιγάντιες πλειάδες και µόρια. Κολλοειδή. Εφαρμογές των πλειάδων στη σύνθεση και την κατάλυση – ενεργοποίηση αδρανών µορίων (αλκάνια, CO2, N2), αντίδραση ROMP, πολυμερισμός και κυκλοολιγομερισμός αλκινίων.

   Χημεία Φιλική προς το Περιβάλλον: Διφασική Κατάλυση
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Αρχές της κατάλυσης σε υδατικά/οργανικά, φθοράνθρακες/οργανικά, ιοντικά υγρά/οργανικά διφασικά συστήματα και της κατάλυσης σε υπερκρίσιμα ρευστά. Υδατοδιαλυτά καταλυτικά σύμπλοκα των στοιχείων μετάπτωσης. Βιομηχανικές καταλυτικές διεργασίες σε υδατικά/οργανικά διφασικά συστήματα: Υδροφορμυλίωση ολεφινών μικρού μοριακού βάρους (διεργασία Ruhrchemie/Rhône-Poulenc), αλκυλίωση του μυρσενίου με παραγωγή ενδίαμεσων ενώσεων της σύνθεσης της βιταμίνης Ε και Α (μέθοδος Rhône-Poulenc), υδροδιμερισμός του 1,3-βουταδιενίου. Αρχές της κατάλυσης σε συστήματα θερμορυθμιζόμενης μεταφοράς φάσης (thermoregulated phase transfer catalysis), σε συστήματα μεταφοράς φάσης (phase transfer catalysis, PTC) και με αντίθετη μεταφορά μεταξύ των φάσεων (counter phase transfer catalysis, CPTC). Κατάλυση σε στηριζόμενη υδατική φάση (supported aqueous phase catalysis, SAP). Υδροφορμυλίωση ολεφινών μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους. Κατάλυση σε μικκυλιακά συστήματα. Υδροκαρβοξυλίωση ολεφινών. Καρβονυλίωση αλκοολών και αλογονιδίων. Υδρογόνωση απλών ολεφινών και αλλυλικών συστημάτων. Εναντιοεκλεκτική υδρογόνωση προχειρόμορφων ολεφινών. Υδρογόνωση του CO2. Αλκυλίωση ενεργών C-H συστημάτων σε διένια. Αντιδράσεις σύζευξης τύπου Heck, Suzuki και Stille σε υδατικό περιβάλλον.

   Χημεία Φιλική προς το Περιβάλλον: Φωτοκατάλυση
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Αρχές επίδρασης φωτός και ύλης. Ομογενής φωτοκαταλυτική μεταφορά πρωτονίου. Οργανική σύνθεση, σύνθεση πολυμερών με φωτοευαισθητοποιούμενη μεταφορά ηλεκτρονίων. Σύμπλοκα στοιχείων μεταπτώσεως και ομογενής φωτοκαταλυτική μετατροπή οργανικών υποστρωμάτων. Διάσπαση νερού από μοριακά σε υπερμοριακά (supramolecular) φωτοχημικά συστήματα. Οργανωμένα συστήματα και ομογενής φωτοκατάλυση. Φωτοσύνθεση, ένα φυσικό μοντέλο για την φωτοκατάλυση.

   Καταλυτικές Αντιδράσεις Σύνθεσης και Τροποποίησης Πολυμερών
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Καταλύτες Ziegler-Natta: Ετερογενή καταλυτικά συστήματα. Σύνθεση και δομή καταλυτών. Ο ρόλος του συνκαταλύτη. Πολυμερισμός ολεφινών. Η φύση των ενεργών κέντρων. Στερεοεκλεκτικότητα καταλυτών. Μηχανισμός πολυμερισμού. Ομογενή καταλυτικά συστήματα. Μεταλλοκενικοί καταλύτες: Σύνθεση καταλυτών, ηλεκτρονική δομή και ιδιότητες. Δράση του συνκαταλύτη. Πολυμερισμός αιθυλενίου (ομοπολυμερή και συμπολυμερή). Πολυμερισμός προπυλενίου: στερεο- και regio-εκλεκτικότητα, επίδραση της συμμετρίας του καταλυτικού συστήματος στη μικροδομή του πολυπροπυλενίου, μηχανισμός του πολυμερισμού. Πολυμερισμός κυκλοολεφινών, στυρενίου, (μεθ)ακρυλικών εστέρων και διενίων: μηχανισμός πολυμερισμού, επίδραση της δομής του καταλύτη στη μικροδομή των παραγόμενων πολυμερών. Πολυμερισμός ολεφινών με άλλα καταλυτικά συστήματα: Καταλύτες Pd, Ni, διπυρηνικά σύμπλοκα Mo, W, κλπ. Ετερογενοποίηση καταλυτών: Τεχνικές ακινητοποίησης καταλυτών σε πολυμερικά υποστρώματα. Εφαρμογές στη σύνθεση πολυμερών. Καταλυτική χημική τροποποίηση πολυμερών. Υδρογόνωση πολυδιενίων: ομογενή και ετερογενή καταλυτικά συστήματα, επίδραση της δομής του πολυμερικού υποστρώματος. Υδροπυριτίωση πολυδιενίων. Αντιδράσεις Friedel-Craft, χλωρομεθυλίωσης και βρωμομεθυλίωσης πολυστυρενίου. Υδροφορμυλίωση, υδροκαρβοξυλίωση, οξείδωση και εποξείδωση πολυδιενίων.

   Ειδικά Κεφάλαια της Κατάλυσης στην Οργανική Σύνθεση
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Βασικές αρχές δραστικότητας των οργανομεταλλικών καταλυτών με εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση – Ολεφινική μετάθεση και εφαρμογές στην Οργανική Χημεία και τη Σύνθεση Πολυμερών – Αντιδράσεις σύζευξης Buchwald-Hartwig, Heck, Sonogashira, Stille, Suzuki και Tsuji-Trost και εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση – Οργανοκατάλυση: Ορισμός – Ιστορικές αναφορές – Ενεργοποίηση εναμίνης – Ενεργοποίηση ιόντος ιμινίου – Ενεργοποίηση δεσμών υδρογόνου – Οργανοκατάλυση και Καταλύτες Μεταφοράς Φάσης – Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία – Κατάλυση μέσω καρβενίων – Συνδυασμός μεθόδων ενεργοποίησης και εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία.

   Εφαρμογές της Κατάλυσης στα Βιοδιυλιστήρια
   Περιεχόμενο Μαθήματος: Ορισμός βιοδιυλιστηρίου (biorefinery). Τύποι βιοδιυλιστηρίων. Σύγκριση των βιοδιυλιστηρίων με τα διυλιστήρια πετρελαίου. Σημασία του βιοδιυλιστηρίου στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αποδέσμευση από συμβατικές ορυκτές πρώτες ύλες και στην πράσινη – βιώσιμη καθώς και αειφόρο ανάπτυξη. Ανανεώσιμη βιομάζα, φυτικά έλαια, άμυλο/υδατάνθρακες, λιγνοκυτταρίνη (λιγνίνη, ημικυτταρίνη, κυτταρίνη). Πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Βιομηχανική παραγωγή βιοντίζελ 1ης γενιάς από μετεστεροποίηση φυτικών ελαίων. Ευρωπαϊκά πρότυπα και ASTM πρότυπο για βιοντίζελ 1ης γενιάς. Υδρογονοεπεξεργασία  φυτικών ελαίων προς αλκάνια για τη βιομηχανική παραγωγή βιοντίζελ 2ης γενιάς. Τα πρώτα δύο παραδείγματα αλλαγής διυλιστηρίων πετρελαίου σε βιοδιυλιστήρια. Βιομηχανική παραγωγή του βιοκαυσίμου 1ης γενιάς βιοαιθανόλη από υδατάνθρακες και άμυλο. Παραγωγή της βασικής χημικής ένωσης αιθυλένιο με αφυδάτωση βιοαιθανόλης. Παραγωγή αιθυλο-t-βουτυλοαιθέρα ETBE (ethyl t-butylether). Παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς από λιγνοκυτταρίνη. Αεριοποίηση λιγνοκυτταρίνης προς αέριο σύνθεσης, παραγωγή βιομεθανόλης, παραγωγή βενζίνης από βιομεθανόλη με τη διεργασία MTG (Methanol To Gasoline), παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων BTL (Biomass To Liquids) από αέριο σύνθεσης με την πορεία Fischer-Tropsch, παραγωγή βιοκαυσίμων από βιοκαταλυτική ζύμωση αερίου σύνθεσης σε υδατικό περιβάλλον, παραγωγή βιο-υδρογόνου και με καταλυτική αναμόρφωση παρουσία υδρατμών, παραγωγή μεθυλο-t-βουτυλοαιθέρα MTBE (methyl t-butylether), παραγωγή ολεφινών από βιομεθανόλη με τη διεργασία MTO (Methanol To Olefins), παραγωγή προπυλενίου από βιομεθανόλη με τη διεργασία MTP (Methanol To Propene). Παραγωγή ισοβουτενίου με βιοκαταλυτική ζύμωση υδατανθράκων σε υδατικό περιβάλλον. Πυρόλυση λιγνοκυτταρίνης για την παραγωγή βιο-ελαίου  (bio-oil). Υδροθερμική υγροποίηση βιομάζας. Υδρόλυση κυτταρίνης και ημικυτταρίνης προς C6- και C5- υδατάνθρακες και παραγωγή των σπουδαιότερων βασικών χημικών ενώσεων πλατφόρμας (platform chemicals) σύμφωνα και με την  επικαιροποιημένη αξιολόγηση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, DOE (US Department of Energy). Καταλυτικές μετατροπές χημικών ενώσεων πλατφόρμας για την παραγωγή βιοκαυσίμων προηγμένης τεχνολογίας (advanced biofuels) και βιο-βασιζόμενων εναλλακτικών χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και υλικών. Βαλερικά βιοκαύσιμα και καύσιμες ύλες της P-σειράς. Νέες πορείες παραγωγής ολεφινών χαμηλού μοριακού βάρους από βιομάζα. Υδρογόνωση εδώδιμων φυτικών ελαίων χωρίς trans-λίπη. Υδρογονόλυση λιπαρών μεθυλεστέρων προς λιπαρές αλκοόλες. Βιοκαύσιμα 3ης  και 4ης γενιάς.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία (Catalysis and its Applications in the Industry)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email