Καινοτομία,Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια των σπουδών, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και οργανοληπτικές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προρρητικής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και αναθέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
   • Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
   • Η εκτίμηση και η διερεύνηση της επίδρασης των συστατικών, της δομής, της σύνθεσης και της επεξεργασίας στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας να ταυτοποιούνται και να επιλύονται αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, να επιλέγονται οι κατάλληλες μέθοδοι και να αξιολογείται με κριτικό τρόπο η σημασία των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.
   • Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ότι αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.
   • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας στην επιστήμη των τροφίμων, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης.

   Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
   • Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα.
   • Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
   • Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια ή/και στη δημοσίευση σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.
   • Στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές.
   • Στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων τόσο σε επιστημονικές όσο και σε επαγγελματικές αναζητήσεις τους.
   Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία ενώ παράλληλα βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αγγλικό τίτλο “ FOOD INNOVATION, QUALITY AND SAFETY ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Απόφασης 105323/Ζ1/26-06-2018) και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3235/07-08-2018. 

   Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

   1.Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα
   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια της σπουδής, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και αισθητηριακές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προορατικής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και αναθέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι: 

   • Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων. 
   • Η εκτίμηση και οι λεπτομέρειες των επιδράσεων των συστατικών, της δομής και σύνθεσης στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων. 
   • Η ανάπτυξη ικανότητας να ταυτοποιούν και εκτιμούν αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, την εκλογή των καταλλήλων μεθόδων και την κριτική αξιολόγηση της σημασίας των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής. 
   • Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ότι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων. 
   • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας επί της επιστήμης των τροφίμων, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης. Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης: Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα. 
   • Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
   • Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια ή/και στη δημοσίευση σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. 
   • Στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές. 
   • Στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων τόσο σε επιστημονικές όσο και σε επαγγελματικές αναζητήσεις τους. Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία και βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

   2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (MSc in FOOD INNOVATION, QUALITY AND SAFETY), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   3. Χαρακτηρισμός Πτυχιούχων
   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα διαθέτουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς: Α) Να επανδρώνουν, ως υψηλόβαθμα στελέχη, θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας τροφίμων, δραστηριοποιούμενοι στον προγραμματισμό και την οργάνωση της παραγωγής, στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο προϊόντων. Β) Να απασχολούνται ως τεχνικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη βιομηχανία τροφίμων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο. Γ) Να στελεχώνουν δημόσιους οργανισμούς και κρατικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης τροφίμων, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

   4. Υποψήφιοι – Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Διατροφής και Διαιτολογίας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017.

   5. Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3), ούτε μεγαλύτερη των πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα χρειαστεί τον επιπλέον χρόνο, ο οποίος δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του ΠΜΣ αίτηση παράτασης σπουδών, στην οποία θα αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους αιτείται παράτασης. Υπεύθυνη για την έγκριση ή όχι του αιτήματος παράτασης σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατόπιν εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Για ειδικούς λόγους, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να προτείνει παράταση της διάρκειας σπουδών για ορισμένο χρόνο, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος Καθηγητή και μόνο για την ολοκλήρωση συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας.
   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, με αιτιολογημένη αίτησή του, μπορεί να ζητήσει, άπαξ, αναστολή της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης του πειραματικού μέρους της διπλωματικής εργασίας. Οι λόγοι αναστολής φοίτησης θα πρέπει να είναι σοβαροί οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή και λόγοι υγείας που δικαιολογημένα στερούν από το φοιτητή τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ανώτερο επιτρεπτό διάστημα των πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα, ούτε να έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) εξαμήνου. Υπεύθυνη για την έγκριση ή όχι του αιτήματος αναστολής είναι η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατόπιν εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών.
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   7. Αριθμός Εισακτέων – Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών
   Το ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Κάθε έτος κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, δημοσιεύεται στον τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Η Γραμματεία προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή το σύνολο των αιτήσεων, με το συνοδευτικό υλικό. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

   [1] Η τεκμηρίωση της Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος. Οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ. [2] Lower ή αντίστοιχου επιπέδου (5), Proficiency ή αντίστοιχου επιπέδου (10). [3] Μέχρι 5, ένα (1) μόριο ανά δημοσίευση. [4] Στην προσωπική συνέντευξη εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου. 

   Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται για την επιλογή τους και καλούνται να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 10 ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αποδεχόμενοι τον Κανονισμό και τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος.
   Σε περίπτωση μη εγγραφής, εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, καλούνται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα ο 1
   ος, 2ος, κλπ., επιλαχών (εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελευταίο υποψήφιο, και εφόσον οι ισοβαθμήσαντες είναι έως και τρεις (3), γίνονται, κατ’ εξαίρεση, όλοι δεκτοί και εγγράφονται στο ΠΜΣ. Εάν οι ισοβαθμήσαντες είναι περισσότεροι από τρεις (3), τότε επιλέγονται οι τρεις (3) υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους έχουν άνω του ενός πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών, θα υπολογίζεται μόνο ο βαθμός του συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ αποκτηθέντος πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που οι συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ αποκτηθέντες τίτλοι Α’ κύκλου σπουδών είναι άνω του ενός, θα λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
   Οι φοιτητές που επιλέγονται για το πρόγραμμα και διαθέτουν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αντιστοίχιση και απαλλαγή τους από αντίστοιχα μαθήματα ή και εργαστήρια.

   8. Προσωπικό Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται, κατά 60%, τουλάχιστον από:

   • μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
   • μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, 
   • ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων τμημάτων, 
   • διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), 
   • επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, εργαστηριακού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρθρο 29, Ν.4009/2011).

   Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ανατίθεται διδασκαλία σε:

   • μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 
   • ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν.4310/2014, 
   • επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, 
   • επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7, άρθρο 16, Ν.4009/2011), 
   • ή γίνονται νέες προσλήψεις / συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, άρθρο 36, Ν.4485/2017).

   9. Υλικοτεχνική υποδομή
   1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
   Διατίθενται αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας εξοπλισμένες με προβολικό οροφής, οθόνη προβολής, με σκοπό να πραγματοποιούνται παρουσιάσεις με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης μία αίθουσα διαθέτει διαδραστικό πίνακα και μια άλλη αίθουσα διαθέτει κατάλληλη υποδομή για βιντεοσκόπηση των διαλέξεων.
   2. Το Τμήμα διαθέτει 14 εργαστηριακούς χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών η χωρητικότητα των οποίων κυμαίνεται από 15 έως 25 θέσεις εργασίας. Οι εργαστηριακοί χώροι κρίνονται επαρκείς όσον αφορά την υποδομή τους. Επίσης από πλευράς καταλληλότητας πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας. Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με αναλυτικά όργανα και συσκευές, με διατάξεις παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων, ψυγεία, φούρνους, κλιβάνους, απαγωγούς και μικροεξοπλισμό.

   10. Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες
   Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα καλύπτεται από:
   – τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2.700,00 € για τα τρία εξάμηνα φοίτησης.
   – δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
   – πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
   – πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
   – μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
   – κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

   Η επιβολή τελών φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.700,00 € για τα τρία εξάμηνα φοίτησης, το 30% των οποίων παρακρατείται από τον ΕΛΚΕ. Το 70% των διδάκτρων καλύπτει τις αμοιβές προσωπικού και διδασκόντων, τα εργαστηριακά αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, τις δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων, τις αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, έξοδα δημοσιότητας-προβολής.
   Η καταβολή του τέλους φοίτησης ύψους δύο επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700 €) γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των εννιακοσίων ευρώ (900 €): πρώτη (1η) δόση κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, και οι υπόλοιπες δυο δόσεις στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων αντίστοιχα. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 35 του Ν.4485/17. Στους φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης επιστρέφεται η καταβολή των δόσεων τελών φοίτησης που έχουν καταβάλει. 

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για το: i. αν ο φοιτητής συμμετέχει και σε άλλο ΠΜΣ του ιδίου Τμήματος ή άλλου Τμήματος του ΠΑ.Δ.Α. ή άλλου Ιδρύματος, ii. ότι δεν έχει υποβάλει αντίστοιχη αίτηση απαλλαγής σε άλλο Π.Μ.Σ. και η αίτηση που υποβάλει είναι μοναδική και iii. αν ο φοιτητής λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

   11. Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2020.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας με φωτογραφία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Α ́ κύκλου σπουδών νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν.4485/2017) και ενδεχομένως υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους).
   4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   6. Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
   7. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
   8. Δύο συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

   Η αίτηση υποψηφιότητας και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στο e-mail [email protected] ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   Για το Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
   Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, Αττική 

   Πληροφορίες 

   1) Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τα Παραρτήματά του και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΔΑ [http://fst.uniwa.gr/] και στην ιστοσελίδα του Κανονισμού (http://fst.uniwa.gr/announcements/fek- kanonismoy-spoydon-pms/

   2) Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ. (τηλ. 210-5385529, email [email protected]) και στην Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (τηλ. 210-5385506). 

  • Το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» διαμορφώνεται ως εξής:

    

   Α’ Εξάμηνο σπουδών

   Α/ΑΘεματική ενότηταΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων6
   2Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων6
   3Δομή και Λειτουργίες Συστατικών των Τροφίμων7
   4Ανάλυση Τροφίμων6
   5Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων5
   Σύνολο30

    

   Β’ Εξάμηνο σπουδών

   Α/ΑΘεματική ενότηταΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας, Συντήρησης και Συσκευασίας Τροφίμων6
   2Χημική και Μικροβιολογική Ασφάλεια Τροφίμων6
   3Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων6
   4Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Πιστοποίηση και Διαπίστευση6
   5Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων6
   Σύνολο30

    

   Γ’ Εξάμηνο σπουδών

   Α/ΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
   Σύνολο30

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος είναι υποχρεωτικά και περιλαμβάνουν
   θεωρητική και, κατά περίπτωση, εργαστηριακή διδασκαλία. Κάθε διδακτικό
   εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τριάντα (30) πιστωτικές
   μονάδες (ECTS) από την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων. Η Μεταπτυχιακή
   Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) ισοδυναμεί με άλλες τριάντα (30) πιστωτικές
   μονάδες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email