Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.250
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τους εξής τίτλους:
   α) «Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας. Ειδίκευση: Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός»
   β) «Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας. Ειδίκευση: Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας».

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της ιταλικής λογοτεχνίας, της μετάφρασης και του πολιτισμού, καθώς επίσης και της γλωσσολογίας με έμφαση στις εφαρμογές στην εκπαίδευση, παρέχοντας εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

   • η εμβάθυνση των αποκτηθέντων βασικών επιστημονικών γνώσεων στον χώρο της λογοτεχνίας, της μετάφρασης και του πολιτισμού,
   • η μετεκπαίδευση πτυχιούχων σε σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές
    ανάλυσης,
   • η διασύνδεση με άλλες επιστήμες για διεπιστημονικές πρακτικές,
   • καθώς και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του ιταλικού και άλλων πολιτισμών με έμφαση κυρίως σε αυτούς του ευρωπαϊκού χώρου.
   • H κατάρτιση επιστημόνων που προσφέρουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εξειδικευμένα πεδία των επιστημών της γλώσσας και της εκπαίδευσης, όπως η εκμάθηση, η αξιολόγηση και η διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας με έμφαση στην ιταλική γλώσσα τόσο στη γενική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση όπως και σε ειδικές ομάδες πληθυσμών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών

   Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην υπ’ αριθ. 493/13.6.2019 Συνέλευση αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την προκήρυξη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του πρώτου κύκλου σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2958/12 και 13/4/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του νέου Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3712/29.8.2018) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

   Α. Ειδίκευση: ‘Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός’
   Αντικείμενο της Ειδίκευσης ‘Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός’ είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της ιταλικής λογοτεχνίας, της μετάφρασης και του πολιτισμού, παρέχοντας εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης. Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. με Ειδίκευση ‘Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός’ απαιτείται πιστοποιημένη γλωσσομάθεια ιταλικής γλώσσας επιπέδου Γ1.
   Θέσεις: 20.
   Απονεμόμενος Τίτλος: «Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας. Ειδίκευση: Λογοτεχνία,
   μετάφραση και πολιτισμός».

   Β. Ειδίκευση: ‘Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας’
   Αντικείμενο της Ειδίκευσης ‘Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας’ είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα (εκμάθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης). Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. με Ειδίκευση ‘Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας’ απαιτείται πιστοποιημένη γλωσσομάθεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1.
   Θέσεις: 20.
   Απονεμόμενος Τίτλος: «Ιταλικές σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας. Ειδίκευση: Εκπαιδευτικές
   εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας».

   Κριτήρια Επιλογής
   1 Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος 0-20
   2 Μέσος όρος επίδοσης σε συναφή προπτυχιακά μαθήματα με την Ειδίκευση 0-20
   3 Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-10
   4 Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 0-15
   5 Επίδοση στην προφορική συνέντευξη 0-15
   6 Επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος) 0-10
   7 Ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με την Ειδίκευση 0-10
   Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων, δηλαδή τουλάχιστον πενήντα (50) μόρια.

   Τέλη Φοίτησης
   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. ως τέλη φοίτησης το ποσό των 1.250 ευρώ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
   – 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
   – 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
   – 250 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

   Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και των τριών πρώτων επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

   Υποψηφιότητες
   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 24 Ιουνίου έως 1 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Kτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ. ‘’Καραθεοδωρή’’, 2ος όροφος, Γραφείο 201, ΤΚ 54 124, Θεσσαλονίκη.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά
    Αίτηση συμμετοχής,
    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η επαγγελματική και η ερευνητική εμπειρία,
    Αντίγραφο/α πτυχίου/ων και πιστοποιητικό/ά αναλυτικής βαθμολογίας,
    Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας,
    Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
    Δακτυλογραφημένο κείμενο (έκτασης 200-400 λέξεων), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα της υποψηφιότητάς του/της,
    Για την Ειδίκευση ‘Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός’ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ιταλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 (συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας που δεν έχει αποφοιτήσει από Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη διαδικασία),
    Για την Ειδίκευση ‘Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας’ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 (συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαδικασία),
    Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την προκήρυξη και με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.,
    Οι πτυχιούχοι/ες Ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί σε ημερομηνία, τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και την επικύρωσή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος, οι επιτυχόντες θα κληθούν με διαδικτυακή ανακοίνωση να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Λοιπές πληροφορίες
   Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ., είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.itl.auth.gr και
   του Π.Μ.Σ.: http://ma-studi-italiani-scienze-lingua.itl.auth.gr. Πληροφορίες επίσης παρέχονται από τη
   Γραμματεία του Τμήματος: τηλ.: 2310 99.5238, 99.5239, 99.5227 (12:00 – 14:00).

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα και να συγκεντρώσει ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), εκ των οποίων:
   • 60 ECTS από το υποχρεωτικό μάθημα και τα μαθήματα επιλογής και
   • 30 ΕCTS από τη διπλωματική εργασία μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούμενων μαθημάτων.

   Ο φοιτητής/ήτρια κάθε ειδίκευσης υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς συνολικά έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα (3 ανά εξάμηνο) στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και ειδικότερα το υποχρεωτικό μάθημα και πέντε (5)
   μαθήματα επιλογής. Η δήλωση έως τριών (3) μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο.
   Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών.
   Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

  1η Ειδίκευση: «Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός»
  Α’ και Β’ εξάμηνο:

  Υποχρεωτικό μάθημα

  • Μεθοδολογία έρευνας  10 ECTS

  Μαθήματα επιλογής: 

  •  Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων  10 ECTS
  • Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής λογοτεχνίας  10 ECTS
  • Ειδικό θέμα ιταλικής λογοτεχνίας  10 ECTS
  •  Γενική και συγκριτική γραμματολογία 10 ECTS
  • Σχέσεις της ιταλικής λογοτεχνίας με την νεοελληνική  10 ECTS
  • Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας 10 ECTS
  •  Μετάφραση ιταλικής λογοτεχνίας 10 ECTS
  • Μετάφραση ισπανικής λογοτεχνίας 10 ECTS
  • Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας  10 ECTS
  • Ιστορία μεταφράσεων ισπανικής λογοτεχνίας 10 ECTS
  • Ιταλική γλώσσα και μετάφραση 10 ECTS
  • Εργαστήριο μετάφρασης 10 ECTS
  • Πηγές της ιταλικής και της ελληνικής ιστορίας 10 ECTS
  • Ελληνοϊταλικές σχέσεις: ιστορία και πολιτισμός  10 ECTS
  • Διαπολιτισμικότητα και λογοτεχνία 10 ECTS
  • Διαπολιτισμικότητα και μετάφραση 10 ECTS
  • Ιστορία της ιταλικής τέχνης 10 ECTS

  Γ’ εξάμηνο:

  • Mεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  30 ECTS

  2η Ειδίκευση: «Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας»

  Α’ και Β’ εξάμηνο:

  Υποχρεωτικό μάθημα

  • Μεθοδολογία της έρευνας  10 ECTS

  Μαθήματα επιλογής:

  • Βασικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογικής θεωρίας στην εκπαίδευση  10 ECTS
  • Γλώσσες του κόσμου: Συγγένειες και αποκλίσεις 10 ECTS
  • Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας  10 ECTS
  • Εναλλακτικό διδακτικό υλικό στο μάθημα της ξένης γλώσσας 10 ECTS
  • Βασικές αρχές γλωσσικής αξιολόγησης 10 ECTS
  • Δοκιμασιολογία (Τesting)  10 ECTS
  • Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας από άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές 10 ECTS
  • Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  10 ECTS
  • Τεχνολογία και γλωσσική διδασκαλία  10 ECTS
  • Εμπειρική και πειραματική έρευνα και στατιστική επεξεργασία 10 ECTS
  • Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης  10 ECTS
  • Εισαγωγή στην Νευρογλωσσολογία με έμφαση στην δεύτερη/ξένη γλώσσα 10 ECTS
  • Το γλωσσικό μάθημα: Από τη θεωρία στην πράξη  10 ECTS
  • Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας  10  ECTS

  Γ’ εξάμηνο:

  • Mεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30  ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email