Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες (Historical Research, Didactics and New Technologies)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες , έχει ως αντικείμενο την επιστήμη της Ιστορίας και ειδικότερα την ιστορική έρευνα, την μετάπλαση την ιστορικής γνώσης με σκοπό την κριτική διδασκαλία της στην εκπαίδευση και τη δημιουργική ενσωμάτωση τόσο στη γνώση όσο και στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών και της διεπιστημονικότητας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση στην ιστορία με όρους έρευνας και ενσωματωμένης διεπιστημονικότητας (ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, κοινωνικά μαθηματικά, πληροφορική) και η οργάνωση της ιστορικής γνώσης ώστε να διδάσκεται δημιουργικά στην εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις των Επιστημών της Αγωγής και της Διδακτικής της Ιστορίας). Οι παραπάνω σπουδές έχουν ως στόχο να διαμορφώνουν ειδικευμένους ιστορικούς ερευνητές της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας οι οποίοι αξιοποιώντας και τις Νέες Τεχνολογίες να διαθέτουν τα επιστημονικά εφόδια διδασκαλίας της Ιστορίας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Διερμηνείας – Μετάφρασης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Technologies) που επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες , έχει ως αντικείμενο την επιστήμη της Ιστορίας και ειδικότερα την ιστορική έρευνα, την μετάπλαση την ιστορικής γνώσης με σκοπό την κριτική διδασκαλία της στην εκπαίδευση και τη δημιουργική ενσωμάτωση τόσο στη γνώση όσο και στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών και της διεπιστημονικότητας. Στα πλαίσια αυτά προσεγγίζει σύγχρονα επιστημονικά πεδία όπως η Αρχαιολογία, η Εθνολογία , η Μουσειολογία, ο Κινηματογράφος, η Λογοτεχνία, το Θέατρο, η Προφορική Ιστορία κ.α. ενώ στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών αξιοποιούνται πέραν των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και αξιολόγησης, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Οπτικοποίηση και διάδραση με την ιστορική πληροφορία, τα Κοινωνικά Δίκτυα και η Ιστορία , κτλ.

   Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορεί να δεχτεί το Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκή περίοδο είναι σαράντα (40) φοιτητές. Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό προσανατολισμό ,είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (δηλαδή παρέχει 120 ECTS) και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα με την μελέτη ιστορικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αρχείων). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων πραγματοποιείται είτε διά ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως.

   Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ παρέχει είκοσι (20) μόρια στους αποφοίτους ενώ στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης εντάσσεται στην βαθμίδα των διετών προγραμμάτων(120ECTS) και παρέχει τέσσερα μόρια. Oι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πέραν της δυνατότητας επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης στον εκπαιδευτικό τομέα(δημόσια-ιδιωτική εκπαίδευση, Διαβίου Μάθηση) παρέχουν τα εφόδια για την επαγγελματική απασχόληση σε ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς-ιδρύματα.

   Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Technologies) με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών».

   Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προτεραιότητα σε πτυχιούχους ιστορικών και άλλων τμημάτων από το πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017.

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης. H απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

   Το ΠΜΣ χορηγεί μία υποτροφία σ΄ ένα φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, με τη μορφή απαλλαγής των τελών φοίτησης εφόσον έχει πρωτεύσει στις εξετάσεις και εφόσον θα δεχθεί να αξιοποιηθεί ως συνεργάτης διοικητικής και άλλης υποστήριξης της λειτουργίας του ΠΜΣ. Σε αποφοιτώντες του ΠΜΣ με εξαιρετικές επιδόσεις προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

   Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021, ο ακριβής χρόνος θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

   1. σε γραπτή εξέταση στην Ιστορία με τη μορφή σύντομου δοκιμίου σε θέμα σχετιζόμενο με δοθείσα βιβλιογραφία(40% της βαθμολογίας).
   2. σε ατομική συνέντευξη σε θέματα γενικής παιδείας και κριτικής συνθετικής σκέψης (60% της βαθμολογίας). Η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του ΠΜΣ (έγκυρες δημοσιεύσεις, είτε βεβαιώσεις ιδρυμάτων ή επιστημονικών προγραμμάτων ή ό,τι άλλο συναφές) συνυπολογίζεται στην έκδοση της τελικής βαθμολογίας .

   Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ Καθηγητή Κώστα Αγγελάκο στο τηλέφωνο 6944165949 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

   Ο κατάλογος βιβλίων που θα επιλέξουν να μελετήσουν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. http://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ταχυδρομικά το αργότερο έως 30-11-2020 τα ακόλουθα:

   1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
   3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
   5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
   6. συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

   Στη διεύθυνση:
   Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
   ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»
   Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100
   Υπόψη Βασιλικής Βάρδα

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, [email protected]) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120 πιστωτικές μονάδες.
   Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα.

   Α΄ Εξάμηνο

   1. Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία 10 ECTS
   2. Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία 10 ECTS
   3. Ιστορική έρευνα και πηγές της ιστορίας: μεθοδολογία ιστορικής έρευνας-ερευνητική μελέτη με αρχειακό υλικό  10 ECTS

   Β ΕΞΑΜΗΝΟ:

   1. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις – Γραφές της Ιστορίας: Αρχαιολογία και Ιστορία, Λογοτεχνία και Ιστορία, Εικαστικές Τέχνες και Ιστορία, Θέατρο και Ιστορία, Κινηματογράφος και Ιστορία. 10 ECTS
   2. Η Πληροφορική και η αξιοποίησή της στην ιστορική έρευνα: Στατιστική επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών -Βάσεις δεδομένων και ιστορική πληροφορία- Τεχνητή νοημοσύνη και Ιστορική έρευνα. 10 ECTS
   3.Ψηφιακό περιβάλλον και Ιστορία: Μαθηματικά μοντέλα με χρήση νέων τεχνολογιών, Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός (Διαδίκτυο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης) Πολυμέσα, Εικονικοί κόσμοι και Ιστορία κ.α. 10 ECTS

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Σύγχρονες θεωρήσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση: σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, ενεργητικές στρατηγικές διδασκαλίας – μάθησης και μεταγνώση, αποτελεσματική διδασκαλία,
   Διδασκαλία και έρευνα κ.α. 5 ECTS
   2. Η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης: Θεωρία και μεθοδολογία της ιστοριογραφίας, Ιστορικές έννοιες, Σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας της Ιστορίας (πολυπρισματική θεώρηση ,καλλιέργεια ιστορικής σκέψης) Αξιοποίηση ιστορικών πηγών στη διδασκαλία, Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κ.α. 15 ECTS
   3. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Διαδίκτυο και διδασκαλία της Ιστορίας, πολυμέσα και παραγωγή διδακτικού υλικού,
   κινηματογράφος και διδασκαλία της Ιστορίας, Ψηφιακά Μουσεία και Διδασκαλία, Ψηφιακό παιχνίδι και ιστορία κ.α. 10 ECTS

   Δ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   Μεταπτυχιακή Εργασία 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email