Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

   Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Βιολογική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η Ανθρωπογεωγραφία. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:
   α) η εξειδίκευση πτυχιούχων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ ή άλλων Τμημάτων στη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης των ιστορικών φαινομένων, με έμφαση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η εμβάθυνση των γνώσεων που απέκτησαν σε προπτυχιακό επίπεδο,
   β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε μέσω της συνεργασίας τους με ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό ή το διεθνή χώρο,
   γ) η εξειδίκευση διορισμένων ή αδιόριστων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση προγραμμάτων τοπικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων και διαθεματικών προσεγγίσεων στο σχολείο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   H Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στη 10η έκτακτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 3/6/2020, αποφάσισε ομόφωνα, ως προς την εισαγωγή των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Σπουδές στην Τοπική Ιστορία- Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», διετούς διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα ακόλουθα:

   i) Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ελληνικών AEI συμπεριλαμβανομένων του ΕΑΠ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Α/ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, οι οποίοι πληρούν ειδικά συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, (άρθρο 32, παράγραφος 2, του Ν.4485/2017).

   ii) Για την υποβολή υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση του / της υποψηφίου /ας
   2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι σπουδών των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική πράξη του ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας( άρθρο 101, Ν.4547/2018).
   3. Αντίγραφο πτυχίου στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2 τουλάχιστον. Η γνώση άλλων γλωσσών σε αντίστοιχο επίπεδο είναι επιθυμητή, αλλά συνυπολογίζεται ως αξιολογικό κριτήριο μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια για την επιλογή τους στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν προσκομίσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση, στην οποία θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση, προκειμένου να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του στο ΠΜΣ (άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του ΠΜΣ, Μάρτιος 2018).
   4. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων (εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ, που κατά τη φοίτησή τους, είχαν τουλάχιστον δύο καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας)
   5. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο, η έκταση του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2 σελίδες).
   6. Τεκμήρια έμπρακτης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αντικείμενα του Προγράμματος (δημοσιεύσεις, δραστηριότητες κ.ά., μόνο το εξώφυλλο των δημοσιεύσεων).
   7. Ερευνητική πρόταση, συνολικής έκτασης 1.200 περίπου λέξεων, χωρίς τη βιβλιογραφία.
   8. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

   iii) Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν συνολικά είκοσι πέντε (25), με κριτήριο τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΜΣ, καθώς και από την επίδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των προφορικών συνεντεύξεων.

   iv)Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα 1- 4/10/2020.

   v) Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων τα οποία ανέρχονται σε 1.700 ευρώ για κάθε φοιτητή και για έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η α’ δόση ταυτόχρονα με την εγγραφή των επιτυχόντων και η β΄ μέχρι το πέρας των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου σπουδών (15 Δεκεμβρίου). Σε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10MB, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποστολή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], του πρωτοκόλλου της Γραμματείας του ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., από 1/7/2020 έως 13/9/2020.

   Οι επιτυχόντες θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή τον φάκελο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25310- 39463 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας: www.he.duth.gr.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 οι οποίες κατανέμονται ως εξής: για κάθε Υποχρεωτικό ή Επιλεγόμενο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί επιτυχώς λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (σύνολο 90), ενώ τις υπόλοιπες 30 πιστωτικές μονάδες λαμβάνει για την επιτυχή εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε εννέα συνολικά μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ , Β΄ και Γ’). Από αυτά τα έξι (6) ανήκουν στα υποχρεωτικά (Υ), ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) είναι μαθήματα επιλογής (Ε), τα οποία επιλέγει ο φοιτητής από κατάλογο μαθημάτων τον οποίο εκπονεί πριν από την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email